O nas

O nas

Poradnia „Totoro” to miejsce skupiające terapeutów wychodzących naprzeciw różnorakim problemom dzieci i młodzieży oraz ich rodzin. Prowadzimy działania z zakresu diagnozy i terapii, a także poradnictwa specjalistycznego, skierowanego do rodziców i nauczycieli.

Nasi psychologowie, psychoterapeuci, terapeuci pedagogiczni i pedagodzy specjalni, logopedzi i neurologopedzi, fizjoterapeuci, terapeuci ręki, terapeuci integracji sensorycznej oraz inni specjaliści zajmują się udzielaniem wsparcia dzieciom w wieku od pierwszych miesięcy życia do ukończenia 16 lat – w tym dzieciom niepełnosprawnym.

Specjalizujemy się we wczesnej interwencji terapeutycznej, czyli diagnozie i wspieraniu najmłodszych dzieci, doświadczających różnorakich trudności rozwojowych. Obszar naszej specjalizacji to główna, ale nie jedyna oś naszych działań. Wspomagamy rozwój dzieci i młodzieży na kolejnych etapach edukacyjnych, diagnozujemy i redukujemy przyczyny niepowodzeń w nauce, wspieramy rozwój emocjonalno-społeczny naszych podopiecznych i jeżeli zachodzi taka potrzeba, obejmujemy bezpośrednim wsparciem ich rodziny.

Poza pomocą terapeutyczną oferujemy szereg zajęć edukacyjnych i rozwojowych, przeznaczonych dla dzieci i ich rodziców, które stanowią doskonały sposób na wspólne, twórcze spędzenie wolnego czasu. Z naszego wsparcia korzystają ponadto nauczyciele oraz uczniowie wybranych krakowskich szkół i przedszkoli.
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej bogatej oferty zajęć indywidualnych oraz grupowych.

„TOTORO” JAKO PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

Poradnia „Totoro” to specjalistyczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna w rozumieniu Art. 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59). Widnieje w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych pod numerem 132195. Oznacza to między innymi, że Poradnia „Totoro” zatrudnia specjalistów posiadających kwalifikacje wymagane prawem od pracowników publicznych placówek oświatowych, a wydawane przez nas opinie specjalistyczne mają takie samo znaczenie, jak opinie wydawane przez poradnie publiczne.
Nadzór nad naszą placówką sprawuje Małopolski Kurator Oświaty. Dodatkowo, dbamy o stałe podnoszenie jakości naszej pracy poprzez prowadzenie wewnętrznego nadzoru pedagogicznego. W celu uzyskania dodatkowych informacji, zapraszamy do zapoznania się z odpowiedzią na pytanie: Kto może skorzystać z usług specjalistycznej poradni psychologiczno-pedagogicznej?

Zespół Poradni oraz Centrum Terapii i Edukacji TOTORO

Członków zespołu Poradni „Totoro” wyróżnia doświadczenie w pracy specjalistycznej, stałe dążenie do poszerzania własnego warsztatu pracy oraz przede wszystkim – zaangażowanie w realizowane zadania i szczera pasja do pracy z dziećmi i młodzieżą. Dużą wagę przykładamy do tego, aby naszych współpracowników łączyły wspólne wartości i priorytety oraz gotowość do dzielenia się własną wiedzą i umiejętnościami. Jako zespół gwarantujemy kompleksową pomoc zarówno naszym małym i dużym podopiecznym, jak i ich rodzinom.

Dyrektor Poradni, psycholog, absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 2011-2015 realizowała studia doktoranckie w Instytucie Psychologii UJ. Przez kilka lat współpracowała z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, pełniąc rolę psychologa w jednej z prowadzonych przez nie placówek wsparcia dziennego, gdzie udzielała wsparcia dzieciom i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. W latach 2013 – 2016 pełniła funkcję dyrektora w prowadzonej przez TPD poradni psychologiczno-pedagogicznej. Współorganizator projektów i inicjatyw edukacyjnych na rzecz dzieci i młodzieży. Specjalista w zakresie psychologii organizacji i zarządzania. Ponieważ swoje naukowe zainteresowania skoncentrowała głównie w obszarze psychologii organizacji, jej doświadczenia zawodowe obejmują również współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi i biznesowymi w formie szkoleń, audytów i doradztwa organizacyjnego.

Wybrane kursy, szkolenia, konferencje i prace

 • Kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania w oświacie – zorganizowany przez Galicyjskie Centrum Edukacyjne w Krakowie;
 • Studia podyplomowe „Oligofrenopedagogika – edukacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną”;
 • Studia podyplomowe Przygotowanie pedagogiczne do pracy nauczycielskiej – zorganizowane przez Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji;
 • Szkolenia kwalifikacyjne nadające uprawnienia do stosowania narzędzi diagnostycznych: „Bateria metod diagnozy rozwoju psychomotorycznego dzieci pięcio- i sześcioletnich” (ocena gotowości szkolnej), „Bateria-8”, „Bateria 7/9”, „Bateria 10-12”, „Bateria metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych uczniów gimnazjów” – zorganizowane przez Pracownię Testów Psychologicznych i Pedagogicznych w Warszawie’
 • Szkolenie kwalifikacyjne „KORP – standaryzowane narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dziecka w wieku od 1 miesiąca do 9 roku życia”, uprawniające do stosowania narzędzia diagnostycznego „Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego” – zorganizowane przez Centrum Kształcenia „Dobra Kadra” w Warszawie’
 • Szkolenie „Diagnoza w kierunku autyzmu i Zespołu Aspergera” – zorganizowane przez Centrum Terapii PROMITIS w Krakowie’
 • Szkolenie z prowadzenia audytu organizacyjnego – przygotowane przez konsultantów z firmy Towarzystwo Doradcze Ryszard Stocki;
 • Szkolenie z kierowania dialogiem strategicznym w organizacji – przygotowane przez konsultantów z firmy Towarzystwo Doradcze Ryszard Stocki;
 • Trening interpersonalny w zakresie komunikacji i rozwiązywania konfliktów – zorganizowany przez Ośrodek Profilaktyki Środowiskowej w Krakowie;
 • Trening twórczego myślenia – prowadzony przez naukowców z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego;
 • Trening twórczego myślenia – zorganizowany przez Małopolskie Centrum Wolontariatu;
 • Konferencja „X International Scientific Interdisciplinary Conference Shevchenkivska Vesna” – Ukraina, Kijów – Marzec 2012 – Tytuł wystąpienia w sekcji psychologii: Cultural differences in face of management democratization; Tytuł wystąpienia w sekcji ekonomii: When is an organization an autonomous system?
 • Konferencja “The 6th International Young Scientist Conference” – Ryga, Łotwa – Grudzień 2010 – Tytuł wystąpienia: „The Willingness to Participate in Management. An Empirical Study of the Concept of Participative Orientation in an Organization”;
 • Konferencja „Spółdzielnia czy spółka? Korzyści partycypacyjnego stylu zarządzania” (współorganizator) – Kraków – Wrzesień, 2011;
 • Konferencja „Synergia a dobro wspólne” – Nowy Sącz – Kwiecień 2010 – Tytuł wystąpienia: „Kruchy fundament współdziałania. Zaufanie w organizacjach partycypacyjnych”;
 • III Sympozjum Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej – udział w warsztatach „Behawioralne metody selekcji i oceny pracowników”;
 • Współautorka książki: Bławat, A. i Drobny A. (2011). Dialog organizacyjny. Historia poszukiwań harmonijnego stylu zarządzania w firmie xtech.pl. Kraków: Oficyna Wolters Kluwer Polska. Redakcja naukowa: Ryszard Stocki, Grzegorz Żmuda, Piotr Prokopowicz;
 • Współautorka artykułu: Drobny A. i Stocki R. (2012), Kruchy fundament współdziałania. Zależność pomiędzy zaufaniem do przełożonych a orientacją partycypacyjną w kontekście organizacyjnym. W: Z. Uchnast (red.). Synergia a dobro wspólne. Lublin-Nowy Sącz: TNKUL, WSB-NLU;
 • Współautorka artykułu: Bławat, A. i Drobny, A. (2012). Szczęście w pracy. Serwis HR. Warszawa: Wolters Kluwer.

Koordynator biura Poradni, organizator i kierownik i prowadząca projekty edukacyjne, wychowawca, animator kultury. Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego oraz Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Ukończyła studia podyplomowe z Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej. Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas pracy administracyjnej w poradni psychologiczno-pedagogicznej, w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, podczas realizowania projektów na rzecz dzieci i ich rodzin („Od teraz wiemy co jemy!” finansowanego przez Fundację Tesco Dzieciom oraz „Możemy jeszcze więcej!” współfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego), w trakcie licznych wolontariatów w krakowskich organizacjach pozarządowych, a także podczas prowadzenia zajęć w Klubie Rodzica.

Wybrane szkolenia, kursy, wolontariaty:

 • Kurs pedagogiczny
 • Kurs „Szkoła Lidera” w ramach projektu „Młodzieżowe Społeczeństwo Obywatelskie 2.0
 • Szkolenie „Podstawy zarządzania projektami” organizowany przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego SA
 • Kurs animatora czasu wolnego
 • Kurs dla wychowawców wypoczynku kolonijnego
 • Kurs Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, I stopień
 • Kurs trenera Sensoplastyki, I stopień
 • Wolontariat dla Stowarzyszenia Wiosna – Projekt Szlachetna Paczka
 • Członek Koła Naukowe Animatorów Społeczności Lokalnej przy Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej – Projekty wewnętrzne organizacji
 • Wolontariat studencki dla PROJEKTOR –a – Projekt EKOTRENDY
 • Wolontariat dla BANKU ŻYWNOŚCI w Krakowie – Projekty „Zdrowo, kolorowo. Gotuj z nami dzieciakami”, „Nie marnuję”, „Jak nie marnować żywności i chronić środowisko naturalne” skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • Wolontariat dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci „Chatka Puchatka” – prowadzenie warsztatów dla dzieci i młodzieży

Fizjoterapeuta, certyfikowany terapeuta metody NDT – Bobath dla dzieci, dyplomowany terapeuta integracji sensorycznej (I i II stopień), terapeuta ręki. Absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej AWF im. Bronisława Czecha w Krakowie oraz studiów podyplomowych z zakresu Neurorozwojowej Terapii Dzieci z Dysfunkcjami Układu Nerwowego w GWSH im. Wojciecha Korfantego w Katowicach. Pracuje z dziećmi w wieku od niemowlęcego z różnymi zaburzeniami rozwojowymi. Swoje doświadczenie zdobywała podczas pracy w poradni psychologiczno – pedagogicznej, szpitalach, przedszkolu integracyjnym na stanowisku fizjoterapeuty i terapeuty integracji sensorycznej.

Wybrane kursy i szkolenia:

 • Kurs terapii neurorozwojowej NDT–Bobath dla dzieci
 • Mobilizacje tkanek miękkich i plastrowanie dynamiczne w pediatrii
 • Szkolenie I i II stopnia w zakresie teorii i terapii Integracji Sensorycznej,
 • Studia podyplomowe Przygotowanie pedagogiczne do pracy nauczycielskiej,
 • Kurs Kinesiology Taping – poziom podstawowy,
 • Diagnoza i terapia neurorozwojowa niemowląt i dzieci z łagodnymi zaburzeniami neurologicznymi,
 • Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z łagodnymi zaburzeniami sensorycznymi i posturalno motorycznymi
 • Medycyna Ortopedyczna według J. Cyriax’a (moduł I – V)
 • PNF, kurs podstawowy,
 • Terapia Manualna Kaltenborn – Evjenth (moduł I i II)
 • Thera Band – ćwiczenia oporowe i równoważne – kurs podstawowy,
 • Terapia ręki

Neurologopeda i specjalista wczesnej interwencji terapeutycznej. Certyfikowany terapeuta Metody Krakowskiej i Manualnego Torowania Głosek. Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pracuje z dziećmi od wieku niemowlęcego do szkolnego z różnymi problemami z zakresu komunikowania się i mowy. Swoje doświadczenie zdobywała, pracując w żłobkach, przedszkolach oraz poradniach psychologiczno – pedagogicznych na terenie Krakowa i Małopolski oraz podczas turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Wybrane kursy, szkolenia, konferencje:

 • Studia podyplomowe – Oligofrenopedagogika – edukacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Wybiórczość pokarmowa w ujęciu sensomotorycznym
 • Logorytmika – ruch, słuch, słowo
 • Smykoterapia – kreatywne warsztaty logopedyczne – terapia głoski sz i s; projektowanie postępowania terapeutycznego z wykorzystaniem własnoręcznie przygotowanych pomocy dydaktycznych
 • Konferencja Praca z dzieckiem autystycznym. Metoda Elżbiety Wianeckiej
 • Warsztaty Metody terapii dzieci niesłyszących i dzieci z implantem ślimakowym
 • Szkolenie Techniki wychowawcze i edukacyjne w pracy z dzieckiem ze spectrum autyzmu
 • Warsztaty logopedyczne Wczesna interwencja w jąkaniu u dzieci
 • Szkolenie I i II stopnia Diagnoza i terapia stymulacyjna metodą Carla Delacato
 • Szkolenie Guguhopla, zabawy logopedyczne dla malucha – stymulacja wokalizacji i rozumienia małego, nie mówiącego dziecka
 • Warsztaty Ergoterapia pediatrii. Terapie ręki
 • Warsztaty Manualne Torowanie Głosek
 • Konferencja Neurobiologiczne Podstawy Wczesnej Terapii Zaburzeń Rozwojowych
 • Szkolenie kwalifikacyjne „KORP – standaryzowane narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dziecka w wieku od 1 miesiąca do 9 roku życia”, uprawniające do stosowania narzędzia diagnostycznego „Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego”
 • Konferencja Piękno Neurobiologii – Mózg wzrokowy w działaniu
 • Warsztaty Ćwiczenia funkcji wzrokowych – rozwojowe programowanie terapii
 • Warsztaty Ćwiczenia funkcji słuchowych – rozwojowe programowanie terapii
 • Warsztaty Praca z dzieckiem autystycznym – początek drogi. Warsztat praktyczny
 • Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się (AAC) cz. 1

Psycholog i dyplomowany psychoterapeuta z 10-letnim stażem w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz ich rodzinami. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ. Terapeuta rodzinny, trener umiejętności społecznych, instruktor technik relaksacyjnych i terapii ekspresyjnych. Pracuje z dziećmi u młodzieżą w wieku szkolnym oraz z całymi rodzinami. Skutecznie pomaga z szerokim zakresie problemów od trudności szkolnych dziecka przez zaburzenia emocjonalne i społeczne, po poważne kryzysy rodzinne. Doświadczenie zawodowe nabywała, pracując z dziećmi i młodzieżą w ośrodku socjoterapeutycznym, prowadząc indywidualną pracę terapeutyczną oraz liczne grupy psychoedukacyjne, profilaktyczne, rozwojowe i terapeutyczne. Organizowała i realizowała socjoterapeutyczne turnusy wakacyjne, projekty edukacyjne i rozwojowe dla dzieci i młodzieży. Była trenerem w projekcie Krakowska Akademia Samorządności realizowanym przez Urząd Miasta Krakowa oraz trenerem Amnesty International. Swoją pracę opiera na budowaniu zdrowych i autentycznych relacji. Dzięki szerokiemu wykształceniu i doświadczeniu skutecznie diagnozuje i pomaga. Swoją pracę poddaje superwizji.

Wybrane kursy i szkolenia:

 • Podstawy Psychoterapii – 2-letnie podyplomowe studia w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ (2006-2008)
 • Szczegółowe Problemy Psychoterapii – 2-letnie podyplomowe studia z psychoterapii w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ (2008-2010)
 • Szkolenie Terapia systemowa rodzin – teoria i praktyka (2001-2003)
 • Warsztaty Zjawiska kryzysowe w grupach – budowanie relacji pomagania
 • Warsztaty Trening umiejętności interpersonalnych
 • Warsztaty Proces grupowy
 • Warsztaty Trening osobistego rezonansu osoby udzielającej wsparcia
 • Warsztaty Konstruowanie i prowadzenie warsztatu
 • Warsztaty Asertywność i komunikacja
 • Warsztaty Kryzysy w rozwoju psychoseksualnym
 • Warsztaty Trening osobistego stylu pracy trenera
 • Szkolenie Trener edukacji praw człowieka Amnesty International (2002-2003)
 • Warsztaty Program wspierania rodziny
 • Warsztaty Uczenie przez zmysły
 • Warsztaty ADHD – praca z uczniem nadpobudliwym w szkole
 • Szkolenie Letnia szkoła dramy
 • Warsztaty Uwaga konflikt – jak radzić sobie z sytuacjami trudnymi w rzeczywistości szkolnej
 • Szkolenie Diagnoza i terapia dziecka wykorzystanego seksualnie
 • Kurs wychowawców – opiekunów na placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży
 • Kurs dla kierowników w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży
 • Szkolenie Specyfika nastolatka w kryzysie

Psycholog, doktor nauk społecznych; absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, w czasie studiów magisterskich realizowała ścieżki specjalizacyjne z zakresu psychologii dziecka (psychologia kliniczna dzieci i młodzieży, psychologia edukacyjna) posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z rodzinami adopcyjnymi i zastępczymi, prowadzeniu zajęć wspomagających rozwój dzieci i młodzieży; realizator projektów na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym; prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu psychologii rozwojowej.

Wybrane szkolenia, konferencje, publikacje:

 • Staż w Poradni dla Dzieci z Autyzmem i Innymi Zaburzeniami Rozwoju (2016)
 • Przygotowanie pedagogiczne- studia podyplomowe (Kraków, 2016)
 • Szkolenie „Wspomaganie rozwoju dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu” (Effatha, 2016)
 • Szkolenie: „Organizacja pomocy psychologiczno- pedagogicznej w świetle obowiązujących przepisów” (KIRE, 2015)
 • Szkolenie uprawniające do wykorzystywania narzędzia diagnostycznego Karty Oceny Rozwoju Dziecka (KORP)
 • Szkolenie „Wspomaganie rozwoju dziecka poprzez zajęcia artystyczne” (KIRE, 2015)
 • Kurs doskonalący „Logoterapeutyczna szkoła pomagania”
 • Kurs dla wychowawców w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży
 • Kurs dla kierowników placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży
 • Kurs dla kierowników wycieczek i imprez szkolnych
 • Konferencja „V Ogólnopolski Festiwal Ekspresji Dziecięcej”, Katowice, 2006. Tytuł wystąpienia: Język jako narzędzie ekspresji dziecka w wieku przedszkolnym.
 • Konferencja „VI Ogólnopolski Festiwal Ekspresji Dziecięcej”, Katowice, 2007. Tytuł wystąpienia: Dziecko jako odbiorca komunikatu nacechowanego emocjonalnie.
 • I Ogólnopolskie Sympozjum Psychologii Edukacyjnej, Kraków, 2008. Tytuł wystąpienia: Internet jako źródło wsparcia w radzeniu sobie z sytuacjami trudnymi. Strony internetowe poświęcone rodzicielstwu zastępczemu.Internet w biegu życia ludzkiego.
 • II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Psychologia w służbie rodziny. Rodzina fundamentem rozwoju i wychowania człowieka. Gdańsk, 2009. Tytuł wystąpienia: Kandydaci na rodziców adopcyjnych – charakterystyka psychologiczna.
 • Ogólnopolska Konferencja Rodzice i dzieci w różnych systemach rodzinnych. Łódź, 2009. Tytuł wystąpienia: Rodziny zastępcze w ujęciu systemowym.
 • XIX Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej, Łódź, 2010. Tytuł wystąpienia: Rodzina zastępcza jako system.
 • XX Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej. Kraków, 2011. Tytuł wystąpienia: Rodzina zastępcza jako środowisko rozwoju dziecka.
 • Prawo dziecka do rodziny. Konferencja z okazji jubileuszu XX- lecia Stowarzyszenia Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych Pro Familia. Kraków, 2016. Tytuł wystąpienia: Wczesne wyposażenie dziecka do przywiązania.
 • Autorka publikacji: Tomsia, K. (2006). Język jako narzędzie ekspresji dziecka w wieku przedszkolnym.W: K. Krasoń i B. Mazepa- Domagała (red.) W kręgu sztuki i ekspresji dziecka. Rozważania inspirujące (s.175-188). Mysłowice- Katowice: Wydawnictwo Górnośląskiej WSP im. Kard. Hlonda.
 • Autorka publikacji: Tomsia, K. (2007). Dziecko jako odbiorca komunikatu nacechowanego emocjonalnie. W: K. Krasoń i B. Mazepa- Domagała (red.) Oblicza sztuki dziecka. W poszukiwaniu istoty ekspresji (s.89-102). Mysłowice- Katowice: Wydawnictwo Górnośląskiej WSP im. Kard. A. Hlonda.
 • Autorka publikacji: Tomsia, K. (2008). Edukacja moralna młodzieży w przestrzeni internetu. W: B. Szmigielska (red.) Całe życie w Sieci (s.137-158). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Autorka publikacji: Tomsia, K. (2008). Wiedza dziecka na temat komputera i internetu. W: B. Szmigielska (red.) Całe życie w Sieci (s. 19- 48). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Autorka publikacji: Tomsia, K. (2009) Internet jako źródło wsparcia dla  osób zainteresowanych opieką zastępczą nad dzieckiem W: B. Szmigielska (red.).Psychologiczne konteksty internetu (179-193). Kraków: Wydawnictwo WAM

Psycholog, absolwentka Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego; ukończyła studia podyplomowe z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz pedagogiki specjalnej – oligofrenopedagogiki. Prowadzi m.in. treningi umiejętności społecznych; swoje doświadczenie zdobywała najpierw jako wolontariusz, później jako terapeuta dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz podczas pracy w przedszkolach. Uczestniczyła w licznych turnusach wypoczynkowych dla osób z autyzmem. Współprowadzi zajęcia psychoedukacyjne oraz grupę wsparcia dla rodziców i opiekunów osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Wybrane kursy i szkolenia:

 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – studia podyplomowe
 • Pedagogika specjalna – studia podyplomowe
 • „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” dla profesjonalistów
 • Szkolenie „Zrozumieć autyzm – jak rozpoznać zaburzenia ze spektrum autyzmu i wspierać rozwój dziecka” organizowane przez „EFFATHA” Poradnia dla Dzieci z Autyzmem i Innymi Zaburzeniami Rozwoju
 • Szkolenie „Techniczne Aspekty Radzenia Sobie z Trudnymi Zachowaniami Osób Autystycznych Niepełnosprawnych Intelektualnie”
 • Szkolenie „Agresja u osób autystycznych niepełnosprawnych intelektualnie”
 • Szkolenie dla prowadzących treningi umiejętności społecznych
 • Szkolenie „Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dzieci z grupy wysokiego ryzyka na podstawie neurorozwojowej koncepcji, ergoterapii w pediatrii i integracji sensomotorycznej”
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, I stopień
 • Szkolenie I stopnia MAKATON – MAKATON Program Rozwoju Komunikacji
 • Picture Exchange Communication System – Poziom 1 – Pyramid Educational Consultants of Poland
 • „Wykorzystanie elementów metody werbo-tonalnej w terapii dziecka z zaburzonym rozwojem mowy” – część I i II
 • „Pomóż dzieciom poznać ŚWIAT. Warsztaty doskonalące dla osób pracujących z dziećmi z dysfunkcjami wzroku i słuchu”

Pedagog specjalny, Terapeuta pedagogiczny, Oligofrenopedagog, Terapeuta ręki, Trener Sensoplastyki. Absolwentka studiów z zakresu pedagogiki specjalnej na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN, które ukończyła na poziomie licencjackim na kierunku Rehabilitacji osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną, a następnie na poziomie studiów magisterskich na kierunku Terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna. Dodatkowo w ramach studiów podyplomowych zdobyła wiedzę z zakresu Oligofrenopedagogiki – edukacji i rewalidacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Swoją wiedzę pogłębiała nie tylko na studiach, ale też jako wieloletnia wolontariuszka i praktykantka w ośrodkach kształcenia specjalnego, jak również na licznych dodatkowych szkoleniach, które doskonalą jej umiejętności i rozwijają zainteresowania. Stąd też spora część tematyki realizowanych przez nią szkoleń krąży wokół terapii ręki i plastykoterapii.

Na co dzień pracuje również jako pedagog specjalny w Maltańskim Centrum Pomocy Dzieciom i Ich Rodzinom.

Wybrane kursy, szkolenia i warsztaty:

 • „Usprawnianie motoryki małej z wykorzystaniem elementów terapii ręki.” zorganizowane przez Wydawnictwo WiR (listopad 2017)
 • „Wspieranie rozwoju ruchowego dziecka z całościowymi zaburzeniami rozwoju.” zorganizowane przez Wydawnictwo WiR (listopad 2017)
 • „KORP – standaryzowane narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dziecka w wieku od 1. m.ż. do 9 r.ż. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju u dzieci.” zorganizowane przez Wydawnictwo Komlogo (lipiec 2017)
 • „Smart Hand Model © – diagnoza i terapia ręki u dzieci. Część II.” zorganizowane przez Centrum „Pro Futuro” (maj 2017)
 • „Smart Hand Model © – diagnoza i terapia ręki u dzieci. Część I.” zorganizowane przez Centrum „Pro Futuro” (marzec 2017)
 • „Moje sylabki – sylabowa metoda nauki czytania prof. Jagody Cieszyńskiej.” zorganizowane przez Wydawnictwo WiR (grudzień 2016)
 • „Sylabki kreatywnie – nauka czytania poprzez zabawę.” zorganizowane przez Wydawnictwo WiR (grudzień 2016)
 • „Usprawnianie motoryki małej z wykorzystaniem elementów terapii ręki.” zorganizowane przez Wydawnictwo WiR (grudzień 2016)
 • „Moje sylabki – nauka czytania metodą symultaniczno – sekwencyjną prof. Jagody Cieszyńkiej.” zorganizowane przez Wydawnictwo WiR (wrzesień 2016)
 • „Diagnozowanie małych dzieci w kierunku zaburzeń ze spectrum autyzmu.” zorganizowane przez Fundację SYNAPSIS (czerwiec 2016)
 • „Analiza rysunku dziecka.” zorganizowane przez MNODN przy Ośrodku Twórczej Edukacji Kangur (kwiecień 2016)
 • „Certyfikat Trenerski 1 st.- Sensoplastyka. Plastyka sensoryczna dla dzieci od 0 do 100 lat.” zorganizowane przez Inkubator Inspiracji- Pracownia Twórczej Edukacji i Rozwoju (luty 2016)
 • „Wstęp do Sensoplastyki. Plastyka sensoryczna dla dzieci od 0 do 100 lat.” zorganizowane przez Inkubator Inspiracji- Pracownia Twórczej Edukacji i Rozwoju (maj 2015)
 • „Podstawy psychologii i pielęgnacji dziecka.” zorganizowane przez Maltańskie Centrum Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Ich Rodzinom (grudzień 2014)
 • „Pedagogika zabawy i zasady udanych interakcji.” zorganizowane przez Maltańskie Centrum Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Ich Rodzinom (listopad 2014)
 • „Dzieci i zjawiska wokół nich. Metody aktywne i ich istota.” zorganizowane przez Wydawnictwo Nowa Era (kwiecień 2013)
 • „Muzyczny Elementarz- nowe spojrzenie na edukację muzyczną.” zorganizowane przez Wydawnictwo Nowa Era (marzec 2013)
 • „Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców wypoczynku.” zorganizowane przez Stowarzyszenie Twórców Nauki i Kultury „EPISTEME” (kwiecień 2012)

Neurologopeda. Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie oraz Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku: neurologopedia z elementami audiologii i foniatrii. Doświadczenie zawodowe zdobywała odbywając praktyki i wolontariaty w gabinetach logopedycznych, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w Szpitalu im. Św. Ludwika w Krakowie na Oddziale Psychiatrii Dziecięcej oraz prowadząc zajęcia grupowe w żłobku. Pracuje z dziećmi z różnymi zaburzeniami komunikacji językowej.

Szkolenia, warsztaty, konferencje:

 • Warsztat „Co z tym narcyzmem? Leczyć czy przetrwać?” – psychodynamiczna koncepcja pracy z problematyką narcystyczną u nastolatków
 • Szkolenie „Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu” – Centrum Metody Krakowskiej
 • Szkolenie „Alalia (opóźniony rozwój mowy, SLI) – diagnoza i terapia” – Centrum Metody Krakowskiej
 • Szkolenie „Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją)” – Centrum Metody Krakowskiej
 • Szkolenie „Logorytmika – ruch słuch słowo ©”, ProCentrum – Certyfikat uprawniający do prowadzenia zajęć logorytmicznych
 • Szkolenie „Metody wywoływania głosek” – Centrum Metody Krakowskiej
 • Warsztat „Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów w dyslalii obwodowej” – Instytut Edukacji Logopedycznej
 • Szkolenie „Karty Oceny Logopedycznej Dziecka – KOLD – test do diagnozy dzieci 
w wieku od 1 miesiąca do ukończenia 9 roku życia. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju mowy dziecka” – Certyfikat uprawniający do wykorzystywania testu KOLD
 • Konferencja „Diagnoza logopedyczna – nowe narzędzia, nowe perspektywy”, Wieliczka 2017
 • Szkolenie „Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego – KORP – standaryzowane narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dziecka w wieku od 1. m. ż. do 9. r. ż. Ocena prawidłowego 
i zaburzonej rozwoju dzieci”
 • Szkolenie „Nie patrzy, nie słucha, nie mówi! Od czego zacząć?- diagnoza i trening bazowych umiejętności komunikacyjnych” – Instytut Edukacji Logopedycznej
 • Szkolenie „Zabawa w terapii dziecka z autyzmem” – Poradnia Rozwoju Dziecka i Rodziny „CRESCO”
 • Szkolenie „Autyzm. Rozwijanie komunikacji u osób z autyzmem” – Instytut Edukacji Logopedycznej
 • Szkolenie „Masaż logopedyczny od podstaw – podejście praktyczne” – Instytut Edukacji Logopedycznej
 • Szkolenie „Wczesna interwencja logopedyczna dzieci do 3. roku życia. Praktyka bez teorii”– Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Ich lepsze jutro” w Tarnowie

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Dietetyka Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stale poszerza swoją wiedzę uczestnicząc w licznych szkoleniach, warsztatach i konferencjach. Swoją praktykę opiera na aktualnych badaniach naukowych. Doświadczenie zdobywała m.in. na Oddziałach Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Opieką dietetyczną obejmuje pacjentów w każdym wieku i z różnymi jednostkami chorobowymi. W głównym kręgu jej zainteresowań leży jednak żywienie dzieci, a w szczególności wpływ diety na ich zdrowie i prawidłowy rozwój. Ważne jest dla niej podejście holistyczne, bardzo wnikliwie przygotowuje zalecenia dietetyczne, biorąc pod uwagę stan całego organizmu. Prywatnie swoją wiedzę wykorzystuje pomagając synowi z autyzmem.

Wybrane kursy, szkolenia i konferencje:

 • Szkolenie: Edukator w cukrzycy
 • Konferencja: Nowoczesne leczenie żywieniowe- wyzwanie medycyny XXI wieku
 • Szkolenie: Rola dietetyka w cateringu szpitalnym,
 • Konferencja: V Krakowskie Dni Hepato-Gastrologiczne
 • Szkolenie: Polymorphisms and Responsiveness to Diet
 • Konferencja: Żywienie dziecka wczoraj i dziś
 • Warsztaty: Zaburzenia karmienia u dzieci-diagnostyka postępowanie terapeutyczne
 • Szkolenie: Żywienie w chorobach tarczycy

Fizjoterapeuta, certyfikowany terapeuta metody NDT-Bobath i NDT-Bobath Baby, terapeuta ręki. Absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej AWF im. B. Czecha w Krakowie. W trakcie studiów podyplomowych z zakresu Przygotowania Pedagogicznego w Instytucie Studiów Podyplomowych „Pedagogium” w Gliwicach oraz z zakresu Integracji Sensorycznej w Krakowskim Instytucie Rozwoju Edukacji.

Specjalizuje się w fizjoterapii pediatrycznej. Pracuje z niemowlętami i dziećmi starszymi z różnymi problemami psychoruchowymi, rozwojowymi, oraz ze schorzeniami neurologicznymi i genetycznymi. Swoje doświadczenie zdobywała podczas praktyk, staży, wolontariatu i pracy w różnych ośrodkach terapeutycznych dla dzieci na terenie Krakowa.

Wybrane kursy i szkolenia:

 • kurs NDT- Bobath
 • kurs NDT- Bobath Baby
 • kurs PNF
 • kurs PNF w pediatrii
 • kurs Terapia Ręki
 • instruktor masażu Shantala
 • kurs podstawowy na Doradcę Noszenia ClauWi
 • szkolenie „Kinezjotaping w terapii niemowląt i dzieci”
 • kurs SI I stopnia

Fizjoterapeutka, terapeutka NDT-Bobath, terapeutka zajęciowa, terapeutka integracji sensorycznej SIAT, terapeutka ręki. Absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej AWF im. Bronisława Czecha w Krakowie.

Pracuje z dziećmi w wieku niemowlęcym i poniemowlęcym oraz starszymi z różnymi zaburzeniami rozwojowymi. Swoje doświadczenie zdobywała podczas pracy w  przedszkolu integracyjnym i specjalnym oraz ośrodku prowadzącym turnusy rehabilitacyjne.

Wybrane kursy i szkolenia:

 • Kurs NDT-Bobath
 • Kurs podstawowy PNF
 • Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z łagodnymi zaburzeniami sensorycznymi i posturalno motorycznymi
 • Diagnoza i terapia neurorozwojowa niemowląt i dzieci z zaburzeniami neurologicznymi
 • Terapia ręki I i II stopnia
 • Neurorozwojowe usprawnianie dzieci w wybranych jednostkach klinicznych
 • Rehabilitacja w zaburzeniach rozwojowych niemowląt od 0 do 12 miesięcy
 • Kurs podstawowy Halliwick
 • Kurs stosowania ortezy dynamicznej DUNAG 02
 • Integracja Sensoryczna SIAT
 • FITS (Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz)
 • Zabawa w terapii dziecka z autyzmem
 • Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela

Psycholog. Absolwentka Krakowskiej akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie. Swoje doświadczenie zdobywała już w czasie studiów, podczas licznych praktyk i wolontariatów. Pracowała również w Przedszkolu Terapeutycznym i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, gdzie prowadziła zajęcia z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz innymi deficytami rozwojowymi. W swojej pracy wykazuje się empatią oraz indywidualnym podejściem do małego pacjenta i jego rodziny.

Wybrane kursy i szkolenia:

 • Uprawnienia do wykorzystywania narzędzia diagnostycznego Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego (KORP) do diagnozy dzieci w wieku od 1. m. do końca 9. roku życia
 • Kurs podstawowy – Szkoła Mediacji;
 • Szkolenie specjalistyczne- Mediacje Cywilne i Rodzinne
 • Szkolenie „Wspomaganie rozwoju dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu” w wymiarze 16 h oraz pracy wolontaryjnej z dzieckiem w wymiarze 110h
 • Szkolenie „Zabawa z dzieckiem z autyzmem”
 • Szkolenie „W pułapce nałogowych zachowań – kompendium wiedzy o uzależnieniach behawioralnych”
 • Kurs w języku angielskim „Advanced course on QEEG, ERPs and NEUROTHERAPY”
 • Szkolenie „Diagnoza w kierunku autyzmu i Zespołu Aspergera”

Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego na wydziale filozoficznym, posiada uprawnienia pedagogiczne zdobyte w Studium Pedagogicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, psycholog sportu, w trakcie studiów podyplomowych z zakresu oligofrenopedagogiki, po szkoleniu z Treningu Umiejętności Społecznym. Na codzień współpracuje z przedszkolem terapeutycznym, pracuje z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, przejawiającymi trudności emocjonalne i lękowe. Wiedzę zdobywała podczas licznych praktyk w szkołach, poradni, szpitalu im. Rydygiera, klubach piłkarskich, obozach piłkarskich dla młodzieży oraz podczas 3-miesięcznego wolontariatu w Peru, gdzie miała okazje pracować z młodzieżą borykającą się z sytuacją ulicy. W swojej pracy wykazuje się dużym zaangażowaniem w odnajdywaniu indywidualnych możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka, zwraca uwagę na cały system rodzinny będący motorem zmiany u dziecka. W swojej pracy bazuje na technikach behawioralnych i poznawczo-behawioralnych.

Wybrane kursy i szkolenia:

 • Uprawienia pedagogiczne – Studium Pedagogiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Podstawy psychoterapii poznawczo-behawioralnej – Centrum Poznawczo-Behawioralnym Ad-Rem
 • Trening Umiejętności Społecznych – Fundacja Pomoc Autyzm
 • Oligofrenopedagogika – edukacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – studia podyplomowe w trakcie realizacji

Psycholog, oligofrenopedagog. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła pięcioletnie studia magisterskie na Wydziale Filozoficznym (ścieżki specjalizacyjne: psychologia kliniczna dziecka oraz psychologia rodziny i edukacji). Posiada uprawnienia pedagogiczne uzyskane w Studium Pedagogicznym UJ. Doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi z trudnościami w rozwoju nabywała poprzez uczestnictwo w licznych praktykach i stażach m. in. w Poradni dla Dzieci z Autyzmem i Innymi Zaburzeniami Rozwoju „Effatha”, Pracowni Psychologii Dziecka UJ, Maltańskim Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i Ich Rodzinom, Niepublicznej Szkole „UMIEM”, Stowarzyszeniu Na Rzecz Dzieci z Autyzmem „Zacisze”. Od lat współpracuje z Niepublicznym Przedszkolem Terapeutycznym „Rozwijanka” w Wieliczce. W swojej pracy wykorzystuje metody o potwierdzonej naukowo skuteczności, głównie bazując na technikach stosowanej analizy zachowania oraz metodach poznawczo-behawioralnych. Regularnie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w licznych szkoleniach.

Wybrane kursy i szkolenia:

 • Praca z osobą z autyzmem – szkolenie podstawowe (Centrum Autyzmu w Krakowie),
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne – I stopień (prof. dr hab. Marta Bogdanowicz – Małopolski Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli OTE Kangur),
 • Metoda Dobrego Startu – sesja teoretyczna (prof. dr hab. Marta Bogdanowicz, Małopolski Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli OTE Kangur),
 • Jak rozwijać teorię umysłu u dzieci z ASD? (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy „Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” w Krakowie),
 • Picture Exchange Communication System – Poziom I (Pyramid Educational PECS Consultants),
 • Rozwijanie Kluczowych Umiejętności Komunikacyjnych (Pyramid Educational PECS Consultants),
 • Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem (Fundacja SYNAPSIS),
 • Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego – KORP (Polskie Towarzystwo Dysleksji),
 • Szkolna diagnoza rozwoju społeczno-emocjonalnego uczniów w wieku 9-13 lat z wykorzystaniem narzędzia TROS-KA (Polskie Towarzystwo Dysleksji),
 • Zaburzenia psychiczne i rozwojowe a spektrum autyzmu. Współpraca z lekarzem psychiatrą w kompleksowej terapii dziecka (Fundacja Pomoc Autyzm),
 • Narzędzie M-CHAT-R/F – praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka (Fundacja SYNAPSIS),
 • Skuteczne metody terapii mutyzmu wybiórczego (Polskie Towarzystwo Mutyzmu Wybiórczego),
 • Techniki SAZ w przygotowaniu dziecka do integracji (Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej),
 • Techniki SAZ w rozwijaniu samodzielności osób z zaburzeniami rozwojowymi (Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej),
 • Techniki SAZ w pracy z osobą przejawiającą trudne zachowania (Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej),
 • Niezbędnik początkującego psychologa dziecięcego (Emocje dziecka, mgr Anna Karcz),
 • Jak pomóc dziecku z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (APD) (Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Zespołem Aspergera i Ich Rodzin „jestem ZA”),
 • Diagnozowanie dysleksji rozwojowej (Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „TOTORO” w Krakowie),
 • Skala inteligencji Stanford-Binet 5 (Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „TOTORO” w Krakowie),
 • Bateria metod diagnozy rozwoju psychomotorycznego dzieci 5-6 letnich (Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „TOTORO” w Krakowie).

Fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej (I i II stopień). Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. W trakcie studiów podyplomowych z zakresu Przygotowania Pedagogicznego w Krakowskim Instytucie Rozwoju Edukacji.

Wybrane kursy i szkolenia:

 • Kurs z zakresu Integracji Sensorycznej I, II stopnia,
 • Kurs Kinesiotapingu,
 • Szkolenie „Dziecko z posturalnie obniżonym napięciem mięśniowym”,
 • Szkolenie „Stymulacja zmysłów i integracja sensoryczno – motoryczna u osób z autyzmem”.

Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego na wydziale filozoficznym, posiada uprawnienia pedagogiczne zdobyte w Studium Pedagogicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, psycholog sportu, w trakcie studiów podyplomowych z zakresu oligofrenopedagogiki, po szkoleniu z Treningu Umiejętności Społecznym. Na codzień współpracuje z przedszkolem terapeutycznym, pracuje z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, przejawiającymi trudności emocjonalne i lękowe. Wiedzę zdobywała podczas licznych praktyk w szkołach, poradni, szpitalu im. Rydygiera, klubach piłkarskich, obozach piłkarskich dla młodzieży oraz podczas 3-miesięcznego wolontariatu w Peru, gdzie miała okazje pracować z młodzieżą borykającą się z sytuacją ulicy. W swojej pracy wykazuje się dużym zaangażowaniem w odnajdywaniu indywidualnych możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka, zwraca uwagę na cały system rodzinny będący motorem zmiany u dziecka. W swojej pracy bazuje na technikach behawioralnych i poznawczo-behawioralnych.

Wybrane kursy i szkolenia:

 • Uprawienia pedagogiczne – Studium Pedagogiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Podstawy psychoterapii poznawczo-behawioralnej – Centrum Poznawczo-Behawioralnym Ad-Rem
 • Trening Umiejętności Społecznych – Fundacja Pomoc Autyzm
 • Oligofrenopedagogika – edukacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – studia podyplomowe w trakcie realizacji

Magister filologii polskiej ze specjalizacją logopedyczną, absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Prowadzi zajęcia indywidualne z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju oraz zajęcia grupowe z zakresu logorytmiki. Doświadczenie zdobywała podczas praktyk zawodowych, podejmowanych w trakcie trwania studiów wolontariatów oraz pracy jako logopeda – w przedszkolu, prywatnym gabinecie, a także w małopolskim oddziale Polskiego Czerwonego Krzyża. Pracowała z dziećmi ze spektrum autyzmu, dysleksją, afazją oraz zespołami genetycznymi, m. in. Zespołem Downa czy Zespołem Canavan.

Wybrane kursy i szkolenia:

 • udział w ogólnopolskiej konferencji „W świecie elfów. Afazja dziecięca i inne zaburzenia komunikacji. Objawy, diagnozy oraz terapia”,
 • szkolenie „Sensomotoryka i trening słuchowy fundamentem w pokonywaniu trudności w uczeniu się”,
 • szkolenie „Metoda globalnego czytania – Glenna Domana”,
 • szkolenie „Wspomaganie rozwoju mowy i komunikacji z wykorzystaniem elementów metody werbo-tonalnej”;NASZE PRIORYTETY

W naszej pracy najważniejsze jest dla nas:

 • Dążenie do zachowania najwyższych standardów usług z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • Dobór racjonalnych, opartych na osiągnięciach współczesnej nauki metod i form pracy specjalistycznej oraz dzielenie się wiedzą na temat możliwości i ograniczeń dostępnych metod diagnostycznych i terapeutycznych;
 • Poczucie bezpieczeństwa naszych podopiecznych, w tym ochrona dóbr osobistych dziecka i jego rodziny w wymiarze obowiązku zachowania przez nas tajemnicy zawodowej oraz ochrony danych osobowych naszych klientów;
 • Prawo Rodzica do informacji oraz decydowania o przebiegu wszelkich działań z zakresu pomocy specjalistycznej, podejmowanych wobec dziecka;
 • Rozpowszechnianie wiedzy o dostępnych w polskim systemie oświaty, służby zdrowia oraz systemie pomocy społecznej możliwościach w zakresie pozyskiwania bezpłatnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • Wspólne tworzenie dobrego miejsca pracy, systematyczne rozwijanie przestrzeni do rozwoju osobistego i zawodowego wszystkich naszych pracowników.