Oferta-diagnoza

DIAGNOZA

W Poradni „Totoro” realizujemy diagnozy specjalistyczne oraz wielospecjalistyczne, prowadzone przez psychologów, pedagogów specjalnych, logopedów i neurologopedów, fizjoterapeutów oraz terapeutów integracji sensorycznej. Diagnozujemy w sprawach wymagających oceny poziomu rozwoju dziecka we wskazanych obszarach, oceny przyczyn obserwowanych u dziecka trudności oraz w sprawach związanych z kształceniem i wychowaniem.

DIAGNOZY OFEROWANE PRZEZ PORADNIĘ „TOTORO”:

Diagnoza psychologiczna: Psychologiczna diagnoza funkcji poznawczych – 200 zł (+ 30 zł – pisemna opinia)

Ocena percepcji wzrokowej, słuchowej, pamięci, koncentracji uwagi, rozumienia języka oraz wybranych procesów związanych z myśleniem. Przydatna w szczególności dla celów związanych z oceną przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz jako podstawa do przygotowania planu terapii zaburzonych funkcji poznawczych lub treningu funkcji poznawczych, mającego na celu podniesienie efektywności nauki dziecka w szkole.

Liczba spotkań

2 x 60 minut – diagnoza

+ 1 x 45 minut – omówienie (opcjonalnie)

Koszt diagnozy

200 zł

+ pisemna opinia 30 zł

+ omówienie 50 zł (opcjonalnie)

Diagnoza psychologiczna: Diagnoza poziomu rozwoju emocjonalnego i/lub społecznego dziecka – 150 zł (+ 30 zł – pisemna opinia)

Ocena poziomu funkcjonowania emocjonalnego i/lub społecznego dziecka w odniesieniu do normy przewidzianej dla jego wieku. Przydatna przede wszystkim w przypadku obserwowanych u dziecka trudności w funkcjonowaniu w grupie rówieśniczej, w przedszkolu lub szkole, w ogólnym funkcjonowaniu emocjonalnym (obniżony nastrój, napady złości, częste zmiany nastroju o nieustalonym podłożu, nieśmiałość, brak pewności siebie, trudności w radzeniu sobie z niepowodzeniami i inne).

W przypadku dziecka uczęszczającego do przedszkola lub szkoły istotne jest dostarczenie na spotkanie diagnostyczne opinii wychowawcy dziecka lub pedagoga szkolnego, obejmującej między innymi obserwacje nauczyciela dotyczące funkcjonowania społecznego dziecka.

Liczba spotkań

1 x 90 minut – diagnoza

+ 1 x 45 minut – omówienie (opcjonalnie)

Koszt diagnozy

150 zł

+ pisemna opinia 30 zł

+ omówienie 50 zł (opcjonalnie)

Diagnoza psychologiczna: Psychologiczno-pedagogiczna diagnoza przyczyn niepowodzeń edukacyjnych dziecka – 300 zł (+ 30 zł – pisemna opinia)

Obejmuje ocenę funkcji poznawczych i umiejętności szkolnych, badanie inteligencji oraz wywiad z rodzicem dziecka. Pozwala określić niektóre czynniki, leżące u podłoża trudności dziecka w edukacji szkolnej, takie jak specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia), trudności emocjonalno-motywacyjne, społeczne oraz inne. Diagnoza pozwala ponadto na określenie mocnych stron dziecka, które mogą stanowić podstawę do planowania oddziaływań korekcyjno-kompensacyjnych.

W celu zrealizowania diagnozy konieczne jest dostarczenie na pierwsze spotkanie diagnostyczne opinii wychowawcy dziecka lub pedagoga szkolnego oraz kilku wybranych zeszytów szkolnych. Zalecane jest dostarczenie zeszytów/prac pisemnych, dokumentujących udział dziecka w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych lub dydaktyczno-wyrównawczych, jeżeli było objęte tego rodzaju formami wsparcia. Jeśli dziecko realizowało wcześniej diagnozy psychologiczno-pedagogiczne, logopedyczne lub specjalistyczne diagnozy lekarskie, niezbędne jest także przyniesienie na pierwsze spotkanie w Poradni opinii z tych badań.

Liczba spotkań

2 x 90-120 minut – diagnoza

+ 1 x 45 minut – omówienie (opcjonalnie)

Koszt diagnozy

300 zł

+ pisemna opinia 30 zł

+ omówienie 50 zł (opcjonalnie)

Diagnoza psychologiczna: Diagnoza specyficznych trudności w uczeniu się – dysleksji, dysgrafii i dysortografii – lub ryzyka ich wystąpienia – 300 zł (+ 30 zł – pisemna opinia)

Podobnie jak diagnoza przyczyn niepowodzeń edukacyjnych, obejmuje ocenę funkcji poznawczych i umiejętności szkolnych, badanie inteligencji oraz wywiad z rodzicem dziecka. Ma na celu zbadanie występowania u dziecka trudności o charakterze specyficznym – dysleksji, dysgrafii lub dysortografii. U uczniów na pierwszym etapie edukacyjnym (klasy 1-3) jej efektem jest ocena ryzyka wystąpienia u dziecka owych trudności w dalszym toku edukacji.

W celu zrealizowania diagnozy konieczne jest dostarczenie na pierwsze spotkanie diagnostyczne opinii wychowawcy dziecka lub pedagoga szkolnego oraz kilku wybranych zeszytów szkolnych. Zalecane jest dostarczenie zeszytów/prac pisemnych, dokumentujących udział dziecka w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych lub dydaktyczno-wyrównawczych, jeżeli było objęte tego rodzaju formami wsparcia. Jeśli dziecko realizowało wcześniej diagnozy psychologiczno-pedagogiczne, logopedyczne lub specjalistyczne diagnozy lekarskie, niezbędne jest także przyniesienie na pierwsze spotkanie w Poradni opinii z tych badań.

Uprzejmie informujemy, że diagnozy pod kątem występowania specyficznych trudności w uczeniu się dla uczniów gimnazjum wykonywane są na wniosek złożony przez szkołę. W celu uzyskania szczegółowych informacji zachęcamy do kontaktu z sekretariatem Poradni.

Liczba spotkań

2 x 90-120 minut – diagnoza

+ 1 x 45 minut – omówienie (opcjonalnie)

Koszt diagnozy

300 zł

+ pisemna opinia 30 zł

+ omówienie 50 zł (opcjonalnie)

Diagnoza psychologiczna: Diagnoza dojrzałości szkolnej – 260 zł (+ 30 zł – pisemna opinia)

Niezbędna w sytuacji, w której rodzice rozważają decyzję o odroczeniu podjęcia przez dziecko obowiązku szkolnego (Art. 36, pkt 4-7 oraz Art. 38 Ustawy Prawo Oświatowe – Dz.U. 2017 poz. 59). Zalecana w sytuacjach, w których rodzice lub nauczyciele nie mają pewności, czy dziecko osiągnęło w poszczególnych sferach rozwoju etapy pozwalające mu na efektywną naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Diagnoza gotowości szkolnej obejmuje ocenę funkcji poznawczych i umiejętności niezbędnych do rozpoczęcia nauki na pierwszym etapie edukacyjnym wraz z oceną dojrzałości społeczno-emocjonalnej dziecka. Realizowana jest przez psychologa i pedagoga lub przez dwóch psychologów.

W celu zrealizowania diagnozy konieczne jest dostarczenie na pierwsze spotkanie diagnostyczne opinii wychowawcy dziecka, obejmującej przede wszystkim obserwacje dotyczące funkcjonowania dziecka w grupie rówieśniczej oraz wnioski dotyczące jego rozwoju w sferze emocjonalno-motywacyjnej. Jeśli dziecko realizowało wcześniej diagnozy psychologiczno-pedagogiczne, logopedyczne lub specjalistyczne diagnozy lekarskie, wskazane jest także przyniesienie na pierwsze spotkanie w Poradni opinii z tych badań.

Liczba spotkań

1 x 90 minut oraz 1 x 60 minut – diagnoza

+ 1 x 45 minut – omówienie (opcjonalnie)

Koszt diagnozy

260 zł

+ pisemna opinia 30 zł

+ omówienie 50 zł (opcjonalnie)

Diagnoza psychologiczna: Diagnoza pod kątem możliwości wcześniejszego rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej – 260 zł (+ 30 zł – pisemna opinia)

Niezbędna w sytuacji , w której rodzice rozważają decyzję o zapisaniu 6-latka do pierwszej klasy szkoły podstawowej (Art. 36, pkt 1-3 Ustawy Prawo Oświatowe – Dz.U. 2017 poz. 59). Zalecana w sytuacjach, w których rodzice lub nauczyciele nie mają pewności, czy dziecko osiągnęło w poszczególnych sferach rozwoju etapy pozwalające mu na efektywną naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej.

Diagnoza pod kątem możliwości wcześniejszego rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej obejmuje ocenę funkcji poznawczych i umiejętności niezbędnych do rozpoczęcia nauki na pierwszym etapie edukacyjnym wraz z oceną dojrzałości społeczno-emocjonalnej dziecka. Realizowana jest przez dwóch psychologów lub przez psychologa i pedagoga.

W celu zrealizowania diagnozy konieczne jest dostarczenie na pierwsze spotkanie diagnostyczne opinii wychowawcy dziecka, obejmującej przede wszystkim obserwacje dotyczące
funkcjonowania dziecka w grupie rówieśniczej oraz wnioski dotyczące jego rozwoju w sferze emocjonalno-motywacyjnej. Jeśli dziecko realizowało wcześniej diagnozy psychologiczno-pedagogiczne, logopedyczne lub specjalistyczne diagnozy lekarskie, wskazane jest także przyniesienie na pierwsze spotkanie w Poradni opinii z tych badań.

Liczba spotkań

1 x 90 minut oraz 1 x 60 minut – diagnoza

+ 1 x 45 minut – omówienie (opcjonalnie)

Koszt diagnozy

260 zł

+ pisemna opinia 30 zł

+ omówienie 50 zł (opcjonalnie)

Diagnoza psychologiczna: Diagnoza inteligencji – 200 zł (+ 30 zł – pisemna opinia)

Służy określeniu sprawności funkcjonowania intelektualnego dziecka w odniesieniu do normy. Stanowi integralną część każdej diagnozy przyczyn niepowodzeń edukacyjnych, umożliwia ocenę ogólnego potencjału rozwoju dziecka oraz monitorowanie rozwoju dzieci z grup ryzyka. Często wymagana jest dla celów związanych z orzecznictwem.

Liczba spotkań

1 x 90-120 minut – diagnoza

+ 1 x 45 minut – omówienie (opcjonalnie)

Koszt diagnozy

200 zł

+ pisemna opinia 30 zł

+ omówienie 50 zł (opcjonalnie)

Diagnoza pedagogiczna: Pedagogiczna diagnoza umiejętności szkolnych – 150 zł

Ocena umiejętności niezbędnych na danym etapie edukacyjnym do efektywnej nauki w szkole. Umożliwia wskazanie silnych i słabych stron ucznia oraz szczegółowe zaplanowanie oddziaływań korekcyjno-kompensacyjnych.

W celu zrealizowania diagnozy konieczne jest dostarczenie na spotkanie diagnostyczne opinii wychowawcy dziecka lub pedagoga szkolnego oraz kilku wybranych zeszytów szkolnych. Jeśli dziecko realizowało wcześniej diagnozy psychologiczno-pedagogiczne, logopedyczne lub specjalistyczne diagnozy lekarskie, wskazane jest także przyniesienie na pierwsze spotkanie w Poradni opinii z tych badań.

Liczba spotkań

1 x 90 minut – diagnoza

+ 1 x 45 minut – omówienie (opcjonalnie)

Koszt diagnozy

150 zł

+ pisemna opinia 30 zł

+ omówienie 50 zł (opcjonalnie)

Diagnoza pedagogiczna: Psychologiczno-pedagogiczna diagnoza przyczyn niepowodzeń edukacyjnych dziecka – 300 zł (+ 30 zł – pisemna opinia)

Obejmuje ocenę funkcji poznawczych i umiejętności szkolnych, badanie inteligencji oraz wywiad z rodzicem dziecka. Pozwala określić niektóre czynniki, leżące u podłoża trudności dziecka w edukacji szkolnej, takie jak specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia), trudności emocjonalno-motywacyjne, społeczne oraz inne. Diagnoza pozwala ponadto na określenie mocnych stron dziecka, które mogą stanowić podstawę do planowania oddziaływań korekcyjno-kompensacyjnych.

W celu zrealizowania diagnozy konieczne jest dostarczenie na pierwsze spotkanie diagnostyczne opinii wychowawcy dziecka lub pedagoga szkolnego oraz kilku wybranych zeszytów szkolnych. Zalecane jest dostarczenie zeszytów/prac pisemnych, dokumentujących udział dziecka w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych lub dydaktyczno-wyrównawczych, jeżeli było objęte tego rodzaju formami wsparcia. Jeśli dziecko realizowało wcześniej diagnozy psychologiczno-pedagogiczne, logopedyczne lub specjalistyczne diagnozy lekarskie, niezbędne jest także przyniesienie na pierwsze spotkanie w Poradni opinii z tych badań.

Liczba spotkań

2 x 90-120 minut – diagnoza

+ 1 x 45 minut – omówienie (opcjonalnie)

Koszt diagnozy

300 zł

+ pisemna opinia 30 zł

+ omówienie 50 zł (opcjonalnie)

Diagnoza pedagogiczna: Diagnoza dojrzałości szkolnej – 260zł (+ 30 zł – pisemna opinia)

Niezbędna w sytuacji, w której rodzice rozważają decyzję o odroczeniu podjęcia przez dziecko obowiązku szkolnego (Art. 36, pkt 4-7 oraz Art. 38 Ustawy Prawo Oświatowe – Dz.U. 2017 poz. 59). Zalecana w sytuacjach, w których rodzice lub nauczyciele nie mają pewności, czy dziecko osiągnęło w poszczególnych sferach rozwoju etapy pozwalające mu na efektywną naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Diagnoza gotowości szkolnej obejmuje ocenę funkcji poznawczych i umiejętności niezbędnych do rozpoczęcia nauki na pierwszym etapie edukacyjnym wraz z oceną dojrzałości społeczno-emocjonalnej dziecka. Realizowana jest przez psychologa i pedagoga lub przez dwóch psychologów.

W celu zrealizowania diagnozy konieczne jest dostarczenie na pierwsze spotkanie diagnostyczne opinii wychowawcy dziecka, obejmującej przede wszystkim obserwacje dotyczące funkcjonowania dziecka w grupie rówieśniczej oraz wnioski dotyczące jego rozwoju w sferze emocjonalno-motywacyjnej. Jeśli dziecko realizowało wcześniej diagnozy psychologiczno-pedagogiczne, logopedyczne lub specjalistyczne diagnozy lekarskie, wskazane jest także przyniesienie na pierwsze spotkanie w Poradni opinii z tych badań.

Liczba spotkań

1 x 90 minut oraz 1 x 60 minut – diagnoza

+ 1 x 45 minut – omówienie (opcjonalnie)

Koszt diagnozy

260 zł

+ pisemna opinia 30 zł

+ omówienie 50 zł (opcjonalnie)

Diagnoza pedagogiczna: Diagnoza pod kątem możliwości wcześniejszego rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej – 260zł (+ 30 zł – pisemna opinia)

Niezbędna w sytuacji , w której rodzice rozważają decyzję o zapisaniu 6-latka do pierwszej klasy szkoły podstawowej (Art. 36, pkt 1-3 Ustawy Prawo Oświatowe – Dz.U. 2017 poz. 59). Zalecana w sytuacjach, w których rodzice lub nauczyciele nie mają pewności, czy dziecko osiągnęło w poszczególnych sferach rozwoju etapy pozwalające mu na efektywną naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej.

Diagnoza pod kątem możliwości wcześniejszego rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej obejmuje ocenę funkcji poznawczych i umiejętności niezbędnych do rozpoczęcia nauki na pierwszym etapie edukacyjnym wraz z oceną dojrzałości społeczno-emocjonalnej dziecka. Realizowana jest przez dwóch psychologów lub przez psychologa i pedagoga.

W celu zrealizowania diagnozy konieczne jest dostarczenie na pierwsze spotkanie diagnostyczne opinii wychowawcy dziecka, obejmującej przede wszystkim obserwacje dotyczące
funkcjonowania dziecka w grupie rówieśniczej oraz wnioski dotyczące jego rozwoju w sferze emocjonalno-motywacyjnej. Jeśli dziecko realizowało wcześniej diagnozy psychologiczno-pedagogiczne, logopedyczne lub specjalistyczne diagnozy lekarskie, wskazane jest także przyniesienie na pierwsze spotkanie w Poradni opinii z tych badań.

Liczba spotkań

1 x 90 minut oraz 1 x 60 minut – diagnoza

+ 1 x 45 minut – omówienie (opcjonalnie)

Koszt diagnozy

260 zł

+ pisemna opinia 30 zł

+ omówienie 50 zł (opcjonalnie)

Diagnoza logopedyczna: Całościowa diagnoza poziomu rozwoju mowy i komunikacji prowadzona przez neurologopedę – 150zł (+ 30 zł – pisemna opinia)

Spotkanie diagnostyczne z dzieckiem poprzedzone jest wywiadem z rodzicem, którego celem jest pomoc w ustaleniu przyczyny nieprawidłowości językowych. Diagnoza obejmuje badanie zarówno rozumienia, jak i nadawania mowy. Przeprowadzana jest przy użyciu testów i prób zadaniowych, adekwatnych do wieku pacjenta.

Celem diagnozy logopedycznej jest ocena sprawności narządów artykulacyjnych dziecka, artykulacji poszczególnych głosek, zasobu słownictwa, rozumienia mowy oraz innych aspektów zarówno komunikacji werbalnej, jak i pozawerbalnej. Ponadto, podczas obserwacji specjalista ocenia poziom rozwoju funkcji poznawczych, takich jak: analiza i synteza wzrokowa oraz słuchowa.

Liczba spotkań

1 x 90 minut – diagnoza

+ 1 x 45 minut – omówienie (opcjonalnie)

Koszt diagnozy

150 zł

+ pisemna opinia 30 zł

+ omówienie 50 zł (opcjonalnie)

Diagnoza fizjoterapeutyczna: Diagnoza fizjoterapeutyczna – 100zł (+ 30 zł – pisemna opinia)

Diagnoza ma na celu ocenę poziomu rozwoju ruchowego dziecka w stosunku do norm przewidzianych dla wieku, ocenę wad postawy, nieprawidłowości związanych z dystrybucją napięcia mięśniowego. Obejmuje obserwację dziecka w trakcie zaplanowanych prób zadaniowych oraz szczegółowy wywiad z rodzicem, dotyczący przebiegu rozwoju ruchowego dziecka oraz jego funkcjonowania w codziennych aktywnościach. W trakcie spotkania diagnostycznego fizjoterapeuta przekazuje rodzicowi wnioski z obserwacji oraz wskazówki dotyczące pracy z dzieckiem w warunkach domowych.

Liczba spotkań

1 x 55 minut – diagnoza

Koszt diagnozy

150 zł

+ pisemna opinia 30 zł

Diagnoza fizjoterapeutyczna: Diagnoza NDT niemowlęcia – 120zł (+ 30 zł – pisemna opinia)

Diagnoza fizjoterapeutyczna niemowlęcia, prowadzona przez certyfikowanego terapeutę NDT-Bobath.

Podczas diagnozy wg koncepcji NDT – Bobath wzorce ruchowe prezentowane przez dziecko w spontanicznej jak i kierowanej aktywności poddawane są wnikliwej analizie pod względem jakościowym oraz ilościowym. Oceniając dystrybucję napięcia mięśniowego, występowanie prawidłowych i patologicznych odruchów oraz poprawność ukształtowanych wzorców ruchowych, diagnosta wskazuje rodzicowi efektywne drogi wspierania prawidłowego rozwoju ruchowego dziecka w zabawie i pielęgnacji. Diagnoza może stanowić podstawę do planowania rehabilitacji ruchowej dziecka, która wskazana jest między innymi w przypadku:

 • wcześniactwa;
 • asymetrii ułożeniowej tułowia, głowy;
 • uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego;
 • zaburzenia ruchowe pochodzenia centralnego;
 • kręczu szyi pochodzenia neurogennego i mięśniowego oraz czynnościowy;
 • nieprawidłowego rozkładu napięcia mięśniowego (obniżone, wzmożone);
 • zespołu genetycznego;
 • choroby metabolicznej;
 • rozszczepu kręgosłupa;
 • zaburzeń ortopedycznych (dysplazja stawu biodrowego, deformacje stóp, kolan).

Liczba spotkań

1 x 55 minut – diagnoza

Koszt diagnozy

120 zł

+ pisemna opinia 30 zł

Diagnoza fizjoterapeutyczna: Nowość! Diagnoza NDT z wizytą domową – 170zł (+ 30 zł – pisemna opinia)

Diagnoza fizjoterapeutyczna niemowlęcia, prowadzona przez certyfikowanego terapeutę NDT-Bobath.

Podczas diagnozy wg koncepcji NDT – Bobath wzorce ruchowe prezentowane przez dziecko w spontanicznej jak i kierowanej aktywności poddawane są wnikliwej analizie pod względem jakościowym oraz ilościowym. Oceniając dystrybucję napięcia mięśniowego, występowanie prawidłowych i patologicznych odruchów oraz poprawność ukształtowanych wzorców ruchowych, diagnosta wskazuje rodzicowi efektywne drogi wspierania prawidłowego rozwoju ruchowego dziecka w zabawie i pielęgnacji. Diagnoza może stanowić podstawę do planowania rehabilitacji ruchowej dziecka, która wskazana jest między innymi w przypadku:

 • wcześniactwa;
 • asymetrii ułożeniowej tułowia, głowy;
 • uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego;
 • zaburzenia ruchowe pochodzenia centralnego;
 • kręczu szyi pochodzenia neurogennego i mięśniowego oraz czynnościowy;
 • nieprawidłowego rozkładu napięcia mięśniowego (obniżone, wzmożone);
 • zespołu genetycznego;
 • choroby metabolicznej;
 • rozszczepu kręgosłupa;
 • zaburzeń ortopedycznych (dysplazja stawu biodrowego, deformacje stóp, kolan).

Liczba spotkań

1 x 55 minut – diagnoza

Koszt diagnozy

170 zł

+ pisemna opinia 30 zł

Diagnoza procesów integracji sensorycznej (SI): Diagnoza procesów integracji sensorycznej (SI) – 230zł (+ 30 zł – pisemna opinia)

Celem diagnozy jest ocena prawidłowości procesów integracji sensorycznej. Obejmuje ona dwa spotkania, w trakcie których terapeuta obserwuje zachowanie i reakcje dziecka podczas szeregu zaplanowanych aktywności oraz przeprowadza z rodzicem szczegółowy wywiad, dotyczący między innymi rozwoju dziecka oraz jego zachowania w codziennych sytuacjach. Trzecie spotkanie z terapeutą przeznaczone jest wyłącznie dla rodzica i poświęcone jest omówieniu wniosków z diagnozy. Stwierdzenie przez terapeutę ewentualnych nieprawidłowości w zakresie procesów integracji sensorycznej stanowi podstawę do planowania efektywnych oddziaływań terapeutycznych. W oparciu o rezultaty diagnozy terapeuta przekazuje również rodzicowi szczegółowe zalecenia dotyczące sposobów wspierania dziecka w warunkach domowych oraz przedszkolnych/szkolnych.

Liczba spotkań

2 x 60 minut – diagnoza

+ 1 x 45 minut – omówienie (opcjonalnie)

Koszt diagnozy

260 zł

+ pisemna opinia 30 zł

+ omówienie 50 zł (opcjonalnie)

Wielospecjalistyczna diagnoza poziomu rozwoju psychoruchowego dziecka: Kompleksowa diagnoza poziomu rozwoju psychoruchowego dziecka zrealizowana przez dwóch specjalistów – 250zł (+ 30 zł – pisemna opinia)

Diagnoza poziomu rozwoju dziecka w wybranych sferach rozwoju, zrealizowana przez dwóch spośród wymienionych specjalistów: psychologa, pedagoga specjalnego, logopedę lub fizjoterapeutę. Pozwala ona na ocenę funkcjonowania dziecka w odniesieniu do norm wiekowych w takich obszarach, jak motoryka mała i duża, lateralizacja, spostrzeganie wzrokowe, koordynacja wzrokowo-ruchowa, rozwój mowy i komunikacji, rozwój emocjonalno-społeczny i inne.

Liczba spotkań

2 x 60 minut – diagnoza

+ 1 x 45 minut – omówienie (opcjonalnie)

Koszt diagnozy

250 zł

+ pisemna opinia 30 zł

+ omówienie 50 zł (opcjonalnie)

Wielospecjalistyczna diagnoza poziomu rozwoju psychoruchowego dziecka: Kompleksowa diagnoza poziomu rozwoju psychoruchowego dziecka zrealizowana przez trzech specjalistów – 350zł (+ 30 zł – pisemna opinia)

Diagnoza poziomu rozwoju dziecka w wybranych sferach rozwoju, zrealizowana przez trzech spośród wymienionych specjalistów: psychologa, pedagoga specjalnego, logopedę lub fizjoterapeutę. Pozwala ona na ocenę funkcjonowania dziecka w odniesieniu do norm wiekowych w takich obszarach, jak motoryka mała i duża, lateralizacja, spostrzeganie wzrokowe, koordynacja wzrokowo-ruchowa, rozwój mowy i komunikacji, rozwój emocjonalno-społeczny i inne.

Liczba spotkań

3 x 60 minut – diagnoza

+ 1 x 45 minut – omówienie (opcjonalnie)

Koszt diagnozy

350 zł

+ pisemna opinia 30 zł

+ omówienie 50 zł (opcjonalnie)

Diagnoza poziomu rozwoju emocjonalnego i/lub społecznego dziecka – 150 zł (+ 30 zł – pisemna opinia)

Ocena poziomu funkcjonowania emocjonalnego i/lub społecznego dziecka w odniesieniu do normy przewidzianej dla jego wieku. Przydatna przede wszystkim w przypadku obserwowanych u dziecka trudności w funkcjonowaniu w grupie rówieśniczej, w przedszkolu lub szkole, w ogólnym funkcjonowaniu emocjonalnym (obniżony nastrój, napady złości, częste zmiany nastroju o nieustalonym podłożu, nieśmiałość, brak pewności siebie, trudności w radzeniu sobie z niepowodzeniami i inne).

W przypadku dziecka uczęszczającego do przedszkola lub szkoły istotne jest dostarczenie na spotkanie diagnostyczne opinii wychowawcy dziecka lub pedagoga szkolnego, obejmującej między innymi obserwacje nauczyciela dotyczące funkcjonowania społecznego dziecka.

Liczba spotkań

1 x 90 minut – diagnoza

+ 1 x 45 minut – omówienie (opcjonalnie)

Koszt diagnozy

150 zł

+ pisemna opinia 30 zł

+ omówienie 50 zł (opcjonalnie)

Diagnoza dojrzałości szkolnej – 260zł (+ 30 zł – pisemna opinia)

Niezbędna w sytuacji, w której rodzice rozważają decyzję o odroczeniu podjęcia przez dziecko obowiązku szkolnego (Art. 36, pkt 4-7 oraz Art. 38 Ustawy Prawo Oświatowe – Dz.U. 2017 poz. 59). Zalecana w sytuacjach, w których rodzice lub nauczyciele nie mają pewności, czy dziecko osiągnęło w poszczególnych sferach rozwoju etapy pozwalające mu na efektywną naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Diagnoza gotowości szkolnej obejmuje ocenę funkcji poznawczych i umiejętności niezbędnych do rozpoczęcia nauki na pierwszym etapie edukacyjnym wraz z oceną dojrzałości społeczno-emocjonalnej dziecka. Realizowana jest przez psychologa i pedagoga lub przez dwóch psychologów.

W celu zrealizowania diagnozy konieczne jest dostarczenie na pierwsze spotkanie diagnostyczne opinii wychowawcy dziecka, obejmującej przede wszystkim obserwacje dotyczące funkcjonowania dziecka w grupie rówieśniczej oraz wnioski dotyczące jego rozwoju w sferze emocjonalno-motywacyjnej. Jeśli dziecko realizowało wcześniej diagnozy psychologiczno-pedagogiczne, logopedyczne lub specjalistyczne diagnozy lekarskie, wskazane jest także przyniesienie na pierwsze spotkanie w Poradni opinii z tych badań.

Liczba spotkań

1 x 90 minut oraz 1 x 60 minut – diagnoza

+ 1 x 45 minut – omówienie (opcjonalnie)

Koszt diagnozy

260 zł

+ pisemna opinia 30 zł

+ omówienie 50 zł (opcjonalnie)

Diagnoza pod kątem możliwości wcześniejszego rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej – 260zł (+ 30 zł – pisemna opinia)

Niezbędna w sytuacji , w której rodzice rozważają decyzję o zapisaniu 6-latka do pierwszej klasy szkoły podstawowej (Art. 36, pkt 1-3 Ustawy Prawo Oświatowe – Dz.U. 2017 poz. 59). Zalecana w sytuacjach, w których rodzice lub nauczyciele nie mają pewności, czy dziecko osiągnęło w poszczególnych sferach rozwoju etapy pozwalające mu na efektywną naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej.

Diagnoza pod kątem możliwości wcześniejszego rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej obejmuje ocenę funkcji poznawczych i umiejętności niezbędnych do rozpoczęcia nauki na pierwszym etapie edukacyjnym wraz z oceną dojrzałości społeczno-emocjonalnej dziecka. Realizowana jest przez dwóch psychologów lub przez psychologa i pedagoga.

W celu zrealizowania diagnozy konieczne jest dostarczenie na pierwsze spotkanie diagnostyczne opinii wychowawcy dziecka, obejmującej przede wszystkim obserwacje dotyczące
funkcjonowania dziecka w grupie rówieśniczej oraz wnioski dotyczące jego rozwoju w sferze emocjonalno-motywacyjnej. Jeśli dziecko realizowało wcześniej diagnozy psychologiczno-pedagogiczne, logopedyczne lub specjalistyczne diagnozy lekarskie, wskazane jest także przyniesienie na pierwsze spotkanie w Poradni opinii z tych badań.

Liczba spotkań

1 x 90 minut oraz 1 x 60 minut – diagnoza

+ 1 x 45 minut – omówienie (opcjonalnie)

Koszt diagnozy

260 zł

+ pisemna opinia 30 zł

+ omówienie 50 zł (opcjonalnie)

Niepowodzenia edukacyjne i specyficzne trudności w uczeniu się – dysleksja, dysgrafia i dysortografia: Psychologiczno-pedagogiczna diagnoza przyczyn niepowodzeń edukacyjnych dziecka – 300 zł (+ 30 zł – pisemna opinia)

Obejmuje ocenę funkcji poznawczych i umiejętności szkolnych, badanie inteligencji oraz wywiad z rodzicem dziecka. Pozwala określić niektóre czynniki, leżące u podłoża trudności dziecka w edukacji szkolnej, takie jak specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia), trudności emocjonalno-motywacyjne, społeczne oraz inne. Diagnoza pozwala ponadto na określenie mocnych stron dziecka, które mogą stanowić podstawę do planowania oddziaływań korekcyjno-kompensacyjnych.

W celu zrealizowania diagnozy konieczne jest dostarczenie na pierwsze spotkanie diagnostyczne opinii wychowawcy dziecka lub pedagoga szkolnego oraz kilku wybranych zeszytów szkolnych. Zalecane jest dostarczenie zeszytów/prac pisemnych, dokumentujących udział dziecka w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych lub dydaktyczno-wyrównawczych, jeżeli było objęte tego rodzaju formami wsparcia. Jeśli dziecko realizowało wcześniej diagnozy psychologiczno-pedagogiczne, logopedyczne lub specjalistyczne diagnozy lekarskie, niezbędne jest także przyniesienie na pierwsze spotkanie w Poradni opinii z tych badań.

Liczba spotkań

2 x 90-120 minut – diagnoza

+ 1 x 45 minut – omówienie (opcjonalnie)

Koszt diagnozy

300 zł

+ pisemna opinia 30 zł

+ omówienie 50 zł (opcjonalnie)

Niepowodzenia edukacyjne i specyficzne trudności w uczeniu się – dysleksja, dysgrafia i dysortografia: Diagnoza specyficznych trudności w uczeniu się – dysleksji, dysgrafii i dysortografii – lub ryzyka ich wystąpienia – 300 zł (+ 30 zł – pisemna opinia)

Podobnie jak diagnoza przyczyn niepowodzeń edukacyjnych, obejmuje ocenę funkcji poznawczych i umiejętności szkolnych, badanie inteligencji oraz wywiad z rodzicem dziecka. Ma na celu zbadanie występowania u dziecka trudności o charakterze specyficznym – dysleksji, dysgrafii lub dysortografii. U uczniów na pierwszym etapie edukacyjnym (klasy 1-3) jej efektem jest ocena ryzyka wystąpienia u dziecka owych trudności w dalszym toku edukacji.

W celu zrealizowania diagnozy konieczne jest dostarczenie na pierwsze spotkanie diagnostyczne opinii wychowawcy dziecka lub pedagoga szkolnego oraz kilku wybranych zeszytów szkolnych. Zalecane jest dostarczenie zeszytów/prac pisemnych, dokumentujących udział dziecka w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych lub dydaktyczno-wyrównawczych, jeżeli było objęte tego rodzaju formami wsparcia. Jeśli dziecko realizowało wcześniej diagnozy psychologiczno-pedagogiczne, logopedyczne lub specjalistyczne diagnozy lekarskie, niezbędne jest także przyniesienie na pierwsze spotkanie w Poradni opinii z tych badań.

Uprzejmie informujemy, że diagnozy pod kątem występowania specyficznych trudności w uczeniu się dla uczniów gimnazjum wykonywane są na wniosek złożony przez szkołę. W celu uzyskania szczegółowych informacji zachęcamy do kontaktu z sekretariatem Poradni.

Liczba spotkań

2 x 90-120 minut – diagnoza

+ 1 x 45 minut – omówienie (opcjonalnie)

Koszt diagnozy

300 zł

+ pisemna opinia 30 zł

+ omówienie 50 zł (opcjonalnie)

Diagnoza przesiewowa w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu – 350 zł (+ 30 zł – pisemna opinia)

Obejmuje dwie 90-minutowe obserwacje psychologiczne (w aktywności swobodnej i kierowanej), prowadzone przez 2 specjalistów, wywiad z rodzicem oraz badanie kwestionariuszowe, skierowane do rodzica i nauczyciela lub wychowawcy dziecka, służące ocenie częstości zachowań dziecka, mogących świadczyć o występowaniu u niego zaburzeń ze spektrum autyzmu. Opinia będąca efektem diagnozy może posłużyć jako podstawa do realizacji pełnej diagnozy w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu i/lub planowania dalszej diagnostyki oraz wyznaczania celów oddziaływań terapeutycznych.

W celu zrealizowania diagnozy konieczne jest dostarczenie na pierwsze spotkanie diagnostyczne opinii wychowawcy dziecka lub specjalisty pracującego z dzieckiem w przedszkolu/szkole. Jeśli dziecko realizowało wcześniej diagnozy psychologiczno-pedagogiczne, logopedyczne lub specjalistyczne diagnozy lekarskie, niezbędne jest także przyniesienie na pierwsze spotkanie w Poradni opinii z tych badań.

Diagnoza o charakterze przesiewowym szczególnie wskazana jest wówczas, gdy opiekun dziecka nie jest pewien, czy realizowanie pełnej diagnostyki w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu jest zasadne.

Uprzejmie informujemy, że Poradnia „Totoro” nie prowadzi i nie organizuje lekarskich konsultacji specjalistycznych. W przypadku uzasadnionego podejrzenia występowania u dziecka zaburzeń ze spektrum w autyzmu, poza diagnozą psychologiczną, niezbędna jest konsultacja z lekarzem psychiatrą.

Liczba spotkań

2 x 90 minut – diagnoza

+ 1 x 45 minut – omówienie (opcjonalnie)

Koszt diagnozy

350 zł

+ pisemna opinia 30 zł

+ omówienie 50 zł (opcjonalnie)

Diagnoza w kierunku afazji dziecięcej – 250 zł (+ 30 zł – pisemna opinia)

Diagnoza poziomu rozwoju mowy i komunikacji dziecka, rozwoju poznawczego oraz społeczno–emocjonalnego prowadzona przez neurologopedę/logopedę i psychologa. Pozwala ona na ocenę rozwoju mowy i komunikacji dziecka w odniesieniu do przyjętych norm rozwojowych. Obejmuje dwa spotkania z poszczególnymi specjalistami i składa się z wywiadu z rodzicem oraz diagnozy neurologopedyczne/logopedycznej i psychologicznej.

Z uwagi na objawy występujących zaburzeń diagnozowane są trzy typy afazji dziecięcej:

 • ekspresyjna (ruchowa, motoryczna)
 • percepcyjna (sensoryczna, czuciowa)
 • mieszana (percepcyjno – ekspresyjna) z przewagą komponentu afazji ekspresyjnej lub mieszanej,

W celu zrealizowania diagnozy konieczne jest dostarczenie na pierwsze spotkanie diagnostyczne opinii wychowawcy dziecka lub specjalisty pracującego z dzieckiem w przedszkolu/szkole. Jeśli dziecko realizowało wcześniej diagnozy psychologiczno-pedagogiczne, logopedyczne lub specjalistyczne diagnozy lekarskie, niezbędne jest także przyniesienie na pierwsze spotkanie w Poradni opinii z tych badań.

Uprzejmie informujemy, że Poradnia „Totoro” nie prowadzi i nie organizuje lekarskich konsultacji specjalistycznych. W przypadku uzasadnionego podejrzenia występowania u dziecka afazji dziecięcej, poza diagnozą neurologopedyczną/logopedyczną i psychologiczną, niezbędna jest konsultacja z laryngologiem i neurologiem, w celu wykluczenia bądź potwierdzenia zaburzeń wpływających na nieprawidłowy rozwoju mowy i komunikacji dziecka.

Liczba spotkań

2 x 90 minut – diagnoza

+ 1 x 45 minut – omówienie (opcjonalnie)

Koszt diagnozy

250 zł

+ pisemna opinia 30 zł

+ omówienie 50 zł (opcjonalnie)

Diagnoza mutyzmu wybiórczego – 250 zł (+ 30 zł – pisemna opinia)

Obejmuje 90-minutową psychologiczną obserwację kierowaną oraz diagnozę logopedyczną, wywiad z rodzicem oraz badanie kwestionariuszowe, skierowane do nauczyciela/wychowawcy dziecka, służące ocenie zachowań dziecka, mogących świadczyć o występowaniu u niego mutyzmu wybiórczego.

W celu zrealizowania diagnozy konieczne jest dostarczenie na pierwsze spotkanie diagnostyczne kwestionariusza, wypełnionego przez nauczyciela/wychowawcę dziecka (kwestionariusz udostępniany jest wcześniej przez Poradnię). Jeśli dziecko realizowało wcześniej diagnozy psychologiczno-pedagogiczne, logopedyczne lub specjalistyczne diagnozy lekarskie, niezbędne jest także przyniesienie na pierwsze spotkanie w Poradni opinii z tych badań.

Uprzejmie informujemy, że Poradnia „Totoro” nie prowadzi i nie organizuje lekarskich konsultacji specjalistycznych. W przypadku uzasadnionego podejrzenia występowania u dziecka mutyzmu wybiórczego, poza diagnozą psychologiczno-logopedyczną, wskazana jest konsultacja z lekarzem psychiatrą.

Liczba spotkań

2 x 90 minut – diagnoza

+ 1 x 45 minut – omówienie (opcjonalnie)

Koszt diagnozy

250 zł

+ pisemna opinia 30 zł

+ omówienie 50 zł (opcjonalnie)

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DIAGNOZY

Uprzejmie informujemy, że:

 1. Na pierwsze spotkanie diagnostyczne należy zgłosić się 20 minut wcześniej w celu wypełnienia dokumentacji zapisu do Poradni.
 2. Na diagnozę dziecko może zgłosić się wyłącznie z rodzicem/opiekunem prawnym – ze względu na ochronę dóbr dziecka i jego rodziny poradnia psychologiczno-pedagogiczna nie ma możliwości dokonania zapisu dziecka, które zgłasza się do niej pod opieką członka rodziny innego niż rodzic/opiekun prawny lub pod opieką innej osoby.
 3. W karcie zapisu do Poradni konieczne jest podanie danych osobowych dziecka (w tym numeru PESEL dziecka) oraz danych osobowych co najmniej jednego rodzica.
 4. Na diagnozę warto przynieść ze sobą dokumentację dotychczasowych diagnoz specjalistycznych, jeśli takie były już wcześniej realizowane.
 5. Bardzo ważne jest, aby dziecko biorące udział w diagnozie było wypoczęte i w miarę możliwości nierozproszone wydarzeniami, które miały zaistniały tuż przed diagnozą – jeśli w dniu diagnozy wystąpiły jakieś czynniki, które mogą istotnie wpływać na poziom pobudzenia lub ogólnej sprawności psychofizycznej dziecka, należy poinformować o tym diagnostę.
 6. Odpłatność za udział w diagnozie nie obejmuje wydania opinii. Koszt wydania pisemnej opinii z diagnozy specjalistycznej wynosi 30 zł.
 7. Na życzenie rodziców diagnoza może zostać zakończona spotkaniem podsumowującym, w trakcie którego w rozmowie z diagnostą szczegółowo omawiane są wnioski z przeprowadzonych w Poradni badań. Koszt spotkania podsumowującego wynosi 50 zł. Decyzję o skorzystaniu ze spotkania podsumowującego można podjąć zarówno na etapie zapisu do Poradni, jak i po zakończeniu badania i odebraniu pisemnej opinii z diagnozy.