Oferta-terapia

TERAPIE

Oferujemy zajęcia z zakresu terapii psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej, rehabilitacji ruchowej oraz terapii integracji sensorycznej. W ramach zajęć z zakresu wczesnej interwencji terapeutycznej zapraszamy najmłodsze dzieci (od pierwszych miesięcy życia) na zajęcia wspierające rozwój zaburzonych bądź zagrożonych obszarów. Dzieciom ze zdiagnozowaną niepełnosprawnością oraz ich rodzinom oferujemy bezpłatne zajęcia terapeutyczne w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Ponadto, proponujemy usługi z zakresu psychoterapii indywidualnej i grupowej dla dzieci w wieku szkolnym, młodzieży, rodziców oraz całych rodzin.

TERAPIE OFEROWANE PRZEZ PORADNIĘ „TOTORO”:

INFORMACJE DOTYCZĄCE PAKIETÓW ZAJĘĆ TERAPEUTYCZNYCH

Informujemy, że w Poradni „Totoro” istnieje możliwość zakupu indywidualnych zajęć terapeutycznych w pakietach.

Cena pakietu czterech zajęć z zakresu indywidualnej terapii psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej, terapii integracji sensorycznej oraz rehabilitacji ruchowej wynosi 340 zł (dotyczy wyłącznie zajęć prowadzonych na terenie Poradni).

Cena pakietu czterech zajęć z zakresu indywidualnej psychoterapii wynosi 400 zł.

Cena pakietu trzech spotkań konsultacyjnych z psychoterapeutą wynosi 310 zł.

Ważność pakietów zajęć jest ograniczona i wynosi 6 tygodni od momentu pierwszego spotkania z terapeutą w ramach danego pakietu. Uprzejmie informujemy, że odpłatność za niewykorzystane zajęcia w ramach wykupionego pakietu nie podlega zwrotowi.

Rodzaj terapii: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to bezpłatne zajęcia terapeutyczne, mające na celu wspieranie rozwoju dzieci ze zdiagnozowaną niepełnosprawnością oraz ich rodzin. Można je realizować w oparciu o opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, wydaną przez Zespół Orzekający, działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Więcej informacji znajduje się tutaj

Forma terapii:

Indywidualna i/lub grupowa – zależnie od potrzeb dziecka

Koszt jednostki zajęciowej:

Bezpłatnie

Rodzaj terapii: Wczesna interwencja terapeutyczna

W ramach wczesnej interwencji terapeutycznej oferujemy indywidualne i grupowe formy wsparcia dla dzieci od pierwszych miesięcy życia do osiągnięcia przez nie wieku szkolnego. Wczesną interwencją terapeutyczną obejmujemy:

 • dzieci przejawiające zaburzenia w rozwoju (zaburzenia rozwoju poznawczego, w tym m.in. trudności z koncentracją uwagi, pamięcią, spostrzeganiem wzrokowym i słuchowym, trudności z mową i komunikacją, zaburzenia rozwoju ruchowego, zaburzenia zachowania i zaburzenia społeczno-emocjonalne – w tym – agresja, nadmierny lęk, nieśmiałość, mutyzm wybiórczy, zaburzenia przywiązania, trudności z funkcjonowaniem w grupie rówieśniczej),
 • dzieci, u których zdiagnozowano nieharmonijny lub opóźniony rozwój psychoruchowy,
 • dzieci, u których zdiagnozowano niepełnosprawność (niepełnosprawność ruchowa, w tym afazja motoryczna, niepełnosprawność intelektualna, autyzm lub Zespół Aspergera, zespoły genetyczne, choroby przewlekłe i inne),
 • dzieci oraz dzieci z grup ryzyka, które ze względu na obciążenia okołoporodowe, chorobowe, genetyczne lub środowiskowe, zagrożone są wystąpieniem nieprawidłowości w rozwoju.

Wczesne interwencja terapeutyczna obejmuje zajęcia terapeutyczne prowadzone przez psychologów, pedagogów specjalnych, logopedów, fizjoterapeutów oraz terapeutów SI – zależnie od indywidualnych potrzeb dziecka i jego rodziny.

Forma terapii:

Indywidualna i/lub grupowa – zależnie od potrzeb dziecka

Koszt jednostki zajęciowej:

95 zł

(85 zł w pakiecie 4 zajęć)

Zajęcia grupowe: według cennika zajęć grupowych

Terapia psychologiczna – indywidualna: Psychologiczna terapia zaburzeń w zachowaniu

Terapia przeznaczona dla dzieci, które nie osiągnęły jeszcze wieku szkolnego, przejawiających zaburzenia w zachowaniu, wynikające z doświadczanych przez nie trudności emocjonalnych bądź trudności w funkcjonowaniu społecznym (wycofanie, lęk, zaburzenia przywiązania, trudności w radzeniu sobie z porażkami, agresja, trudności w nawiązywaniu kontaktów z otoczeniem i inne). Obejmuje również poradnictwo wychowawcze, skierowane do rodzica/opiekuna.

Forma terapii:

Zajęcia indywidualne

Koszt jednostki zajęciowej:

95 zł

(85 zł w pakiecie 4 zajęć)

Terapia psychologiczna – indywidualna: Terapia psychologiczna dziecka z zaburzeniami w rozwoju

Indywidualne zajęcia terapeutyczne z psychologiem, ukierunkowane na rozwój funkcji poznawczych dziecka oraz jego kompetencji emocjonalnych i społecznych. Przeznaczona jest dla dzieci rozwijających się nieharmonijnie, dzieci dotkniętych zaburzeniami w rozwoju lub niepełnosprawnością (w tym m.in.: niepełnosprawność intelektualna, autyzm, Zespół Aspergera, opóźnienie rozwoju psychoruchowego, afazja dziecięca, mutyzm wybiórczy, zaburzenia nastroju, zaburzenia zachowania wynikające z trudności w komunikacji, kryzysów w rodzinie lub innych przyczyn).

Forma terapii:

Zajęcia indywidualne

Koszt jednostki zajęciowej:

95 zł

(85 zł w pakiecie 4 zajęć)

Terapia psychologiczna – indywidualna: Trening koncentracji uwagi

Przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w normie rozwojowej, borykających się z problemami w zakresie zdolności koncentracji uwagi, które istotnie utrudniają im funkcjonowanie w środowisku szkolnym lub przedszkolnym i nabywanie nowych umiejętności. Trening ma formę intensywną – jeden cykl zajęć realizowany jest na przestrzeni około dziesięciu tygodni i obejmuje 20 spotkań oraz zestaw zadań przeznaczonych do wykonania pod kierunkiem rodzica w domu w te dni, w których dziecko nie uczestniczy w zajęciach. Istnieje możliwość realizacji kilku cykli zajęć pod rząd lub z przerwami.

W ramach treningu koncentracji dziecko ćwiczy zdolność skupiania uwagi, rozwija umiejętność podtrzymywania jej na wskazanej aktywności przez określony czas oraz nabywa wiedzę dotyczącą organizowania własnej pracy w sposób sprzyjający skupieniu.

Forma terapii:

Zajęcia indywidualne

Koszt jednostki zajęciowej:

95 zł

(85 zł w pakiecie 4 zajęć)

+ 100 zł – pakiet materiałów do pracy w domu i śledzenia własnych postępów (jednorazowa opłata poprzedzająca cykl zajęć)

Terapia psychologiczna – indywidualna: Trening pamięci i uczenia się

Przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w normie rozwojowej, borykających się z trudnościami w zakresie pamięci i uczenia się, które istotnie utrudniają im funkcjonowanie w środowisku szkolnym lub przedszkolnym i nabywanie nowych umiejętności. Trening ma formę intensywną – jeden cykl zajęć realizowany jest na przestrzeni około dziesięciu tygodni i obejmuje 20 spotkań oraz zestaw zadań przeznaczonych do wykonania pod kierunkiem rodzica w domu w te dni, w których dziecko nie uczestniczy w zajęciach. Istnieje możliwość realizacji kilku cykli zajęć pod rząd lub z przerwami.

Trening pamięci i uczenia się obejmuje naukę strategii ułatwiających organizowanie i zapamiętywanie informacji oraz ćwiczenia ukierunkowane na trenowanie zastosowania owych strategii w praktyce.

Forma terapii:

Zajęcia indywidualne

Koszt jednostki zajęciowej:

95 zł

(85 zł w pakiecie 4 zajęć)

+ 100 zł – pakiet materiałów do pracy w domu i śledzenia własnych postępów (jednorazowa opłata poprzedzająca cykl zajęć)

Terapia psychologiczna – grupowa: Trening umiejętności społecznych (TUS) dla dzieci w wieku przedszkolnym z trudnościami w rozwoju społeczno-emocjonalnym

Cykliczne spotkania z zakresu treningu umiejętności społecznych (TUS) prowadzi psycholog dziecięcy przy wsparciu drugiego psychologa lub pedagoga specjalnego. Przeznaczone są zarówno dla dzieci o typowym przebiegu rozwoju, jak również dla dzieci z trudnościami rozwojowymi różnego typu (opóźnienia rozwoju, niedojrzałość społeczna, rozwój nieharmonijny, całościowe zaburzenia rozwoju i inne). Grupy mają charakter zamknięty i dobierane są z uwzględnieniem wieku dziecka oraz rodzaju trudności, z którymi się ono boryka. Ich liczebność obejmuje od 3 do 8 osób.

Rekrutacja do grupy obejmuje spotkanie konsultacyjne dziecka i rodzica z psychologiem.

Zajęcia ukierunkowane są na rozwijanie kompetencji społecznych i emocjonalnych dziecka, w tym:

 • umiejętności ważnych dla budowania prawidłowych relacji z rówieśnikami (nawiązywanie i podtrzymywanie relacji, współpraca w grupie, rozwiązywanie konfliktów),
 • umiejętności rozpoznawania i wyrażania swoich emocji i potrzeb,
 • kompetencji komunikacyjnych (inicjowanie i podtrzymywanie dialogu, słuchanie innych, wyrażanie własnego zdania, zadawanie pytań, uwzględnianie perspektywy innych osób),
 • umiejętności radzenia sobie ze stresem (radzenie sobie z sytuacją porażki, wytrwałość w działaniu, korzystanie z pomocy innych osób, konstruktywne sposoby rozładowywania napięcia, radzenie sobie z ekspozycją społeczną),
 • samodzielności
 • zachowań asertywnych (odmawianie, przyjmowanie pochwał i krytyki, prośby o pomoc)

Forma terapii:

Zajęcia grupowe

Koszt jednostki zajęciowej:

50 zł (umowa uczestnictwa w zajęciach obejmuje zobowiązanie do udziału w pełnym cyklu zajęć, składającym się od 10 do 15 zajęć)

Terapia psychologiczna – grupowa: Trening umiejętności społecznych (TUS) dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Zajęcia grupowe, dedykowane dzieciom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, w tym z Zespołem Aspergera. Prowadzone są przez psychologa dziecięcego przy wsparciu drugiego psychologa lub pedagoga specjalnego. Grupy mają charakter zamknięty i dobierane są z uwzględnieniem wieku dziecka oraz stopnia nasilenia trudności, z którymi się ono boryka. Ich liczebność obejmuje zazwyczaj od 2 do 5 osób. Rekrutacja do grupy obejmuje spotkanie konsultacyjne dziecka i rodzica z psychologiem.

Zajęcia ukierunkowane są na rozwijanie kompetencji społecznych i emocjonalnych dziecka, w tym:

 • rozwijanie kompetencji poznawczych, leżących u podstaw umiejętności społecznych (tzw. teorii umysłu),
 • umiejętności ważnych dla budowania prawidłowych relacji z rówieśnikami (nawiązywanie i podtrzymywanie relacji, współpraca w grupie, rozwiązywanie konfliktów),
 • umiejętności rozpoznawania i wyrażania swoich emocji i potrzeb,
 • kompetencji komunikacyjnych (inicjowanie i podtrzymywanie dialogu, słuchanie innych, wyrażanie własnego zdania, zadawanie pytań, uwzględnianie perspektywy innych osób),
 • umiejętności radzenia sobie ze stresem (radzenie sobie z sytuacją porażki, wytrwałość w działaniu, korzystanie z pomocy innych osób, konstruktywne sposoby rozładowywania napięcia, radzenie sobie z ekspozycją społeczną),
 • samodzielności,
 • zachowań asertywnych (odmawianie, przyjmowanie pochwał i krytyki, prośby o pomoc).

Forma terapii:

Zajęcia grupowe

Koszt jednostki zajęciowej:

50 zł (umowa uczestnictwa w zajęciach obejmuje zobowiązanie do udziału w pełnym cyklu zajęć, składającym się od 10 do 15 zajęć)

Psychoterapia indywidualna: Psychoterapia dzieci i młodzieży

Indywidualne spotkania dziecka z psychologiem-psychoterapeutą.

Przeznaczone są dla dzieci i młodzieży (od 7 do 16 roku życia), którzy doświadczyli bądź doświadczają:

 • trudności emocjonalnych (niepokój, lęk w relacjach z ludźmi, brak energii do aktywności, zaburzenia nastroju, stany depresyjne, myśli samobójcze, nieradzenie sobie z własną agresją),
 • trudności w środowisku szkolnym (odmowa i niechęć w stosunku do pełnienia obowiązku szkolnego, konflikty lub trudności w relacjach rówieśniczych, znaczne wycofanie społeczne, pogorszenie wyników  w nauce),
 • trudności w środowisku domowym (konflikty w kontaktach z bliskimi, cierpienie z powodu trudnej sytuacji rodzinnej – np. rozwód lub konflikt rodziców, śmierć bliskiej osoby),
 • objawów nerwicowych, natręctw, problemów ze snem lub innych zaburzeń funkcjonowania,
 • zaburzeń odżywiania (ograniczanie jedzenia, objadanie się),
 • zaburzeń psychosomatycznych,
 • zaburzeń i kryzysów rozwojowych,
 • przemocy bądź innego rodzaju traumy.

Pomagamy w zrozumieniu przyczyn i trudności dzieci oraz w ustaleniu odpowiednich działań, w kierunku ich rozwiązania.

Forma terapii:

Indywidualna

Koszt jednostki zajęciowej:

110 zł

(100 zł w pakiecie 4 zajęć)

Psychoterapia indywidualna: Psychoterapia dla rodzica

Indywidualne spotkania rodzica z psychologiem-psychoterapeutą. Przeznaczone dla rodziców/opiekunów dzieci doświadczających różnego typu trudności związanych z opieką nad dzieckiem (w tym nad dzieckiem małym bądź nad dzieckiem dotkniętym zaburzeniami w rozwoju), trudności w komunikacji z dzieckiem, trudności wychowawczych bądź problemów emocjonalnych związanych z własną sytuacją rodzinną bądź kryzysem w rodzinie.

Forma terapii:

Indywidualna

Koszt jednostki zajęciowej:

110 zł

(100 zł w pakiecie 4 zajęć)

Psychoterapia: Psychoterapia rodziny

Problemy dzieci i młodzieży często związane są z funkcjonowaniem całej rodziny, wpływają na wszystkich jej członków. W takiej sytuacji proponujemy terapię rodzin (np. nastolatek z rodzicami, rodzice z małym dzieckiem, rodzice z niemowlęciem).
W spotkaniach z zakresu terapii rodzin nie muszą uczestniczyć wszyscy członkowie rodziny, jeśli nie jest to możliwe.

Forma terapii:

Grupowa i indywidualna

Koszt jednostki zajęciowej:

150 zł

Terapia pedagogiczna: Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci doświadczających trudności w uczeniu się oraz dzieci z niepowodzeniami edukacyjnymi

Indywidualna terapia pedagogiczna dla dzieci od 6 do 16 r.ż., ukierunkowana na usprawnianie funkcji wzrokowo-przestrzennych i słuchowo-językowych oraz rozwijanie umiejętności, niezbędnych do efektywnej nauki w szkole. Przeznaczona przede wszystkim dla uczniów dotkniętych lub zagrożonych specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia), dzieci o obniżonym potencjale poznawczym i/lub uczniów doświadczających niepowodzeń w nauce szkolnej. Terapia powinna zostać poprzedzona pełną diagnozą przyczyn niepowodzeń edukacyjnych dziecka.

Forma terapii:

Zajęcia indywidualne

Koszt jednostki zajęciowej:

95 zł

(85 zł w pakiecie 4 zajęć)

Terapia pedagogiczna: Zajęcia dla przedszkolaków przygotowujące do podjęcia nauki w szkole

Indywidualna terapia pedagogiczna, ukierunkowana na usprawnianie funkcji i umiejętności składających się na gotowość dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Zajęcia mają na celu wspieranie rozwoju poznawczego i społeczno-emocjonalnego dziecka, rozwijanie jego funkcji wzrokowo-przestrzennych i słuchowo-językowych, stymulowanie umiejętności orientacji w przestrzeni oraz rozwoju motoryki małej. Podjęcie terapii powinno zostać poprzedzone kompleksową diagnozą gotowości szkolnej. Przeznaczone dla dzieci w wieku 5 i 6 lat.

Forma terapii:

Zajęcia indywidualne

Koszt jednostki zajęciowej:

95 zł

(85 zł w pakiecie 4 zajęć)

Terapia pedagogiczna: Zajęcia dla 2 i 3-latków przygotowujące do przedszkola

Indywidualna terapia pedagogiczna przeznaczona dla 2 i 3-latków, ukierunkowana na usprawnianie funkcji i umiejętności składających się na gotowość dziecka do rozpoczęcia uczęszczania do przedszkola. Zajęcia mają na celu wspieranie rozwoju poznawczego i społeczno-emocjonalnego dziecka, rozwijanie jego umiejętności w zakresie mowy i komunikacji, zdolności adaptacji do nowych sytuacji oraz umiejętności funkcjonowania w sytuacji zadaniowej. Wskazane jest, aby udział w zajęciach poprzedziła diagnoza poziomu rozwoju psychoruchowego dziecka.

Forma terapii:

Zajęcia indywidualne

Koszt jednostki zajęciowej:

95 zł

(85 zł w pakiecie 4 zajęć)

Terapia pedagogiczna: Terapia pedagogiczna dziecka z zaburzeniami w rozwoju

Zajęcia ukierunkowane na rozwijanie u dziecka umiejętności właściwych dla danego etapu rozwoju (funkcje poznawcze, motoryka mała, kompetencje społeczne i emocjonalne), a niezbędnych do efektywnego funkcjonowania dziecka w przyszłości w placówce przedszkolnej lub szkolnej. Przeznaczona jest dla dzieci dotkniętych zaburzeniami w rozwoju (w tym – dla dzieci z niepełnosprawnością) oraz dzieci z grup ryzyka (nieharmonijny rozwój, obciążenia okołoporodowe, chorobowe, genetyczne lub środowiskowe).

Forma terapii:

Zajęcia indywidualne

Koszt jednostki zajęciowej:

95 zł

(85 zł w pakiecie 4 zajęć)

Terapia logopedyczna: Terapia logopedyczna

Terapia ukierunkowana na stymulowanie u dziecka rozwoju mowy i komunikacji oraz korygowanie nieprawidłowości w tym zakresie. Obejmuje szereg oddziaływań, począwszy od usprawniania aparatu artykulacyjnego dziecka, poprzez rozwój funkcji komunikacyjnej, poszerzanie zasobu słownictwa dziecka, korekcję wad artykulacyjnych po ćwiczenia ukierunkowane na stymulowanie ogólnego rozwoju poznawczego dziecka. Na terapię logopedyczną zapraszamy przede wszystkim dzieci niemówiące, dzieci z niezakończonym lub opóźnionym rozwojem mowy, dzieci z trudnościami artykulacyjnymi, dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, z Zespołem Aspergera, z diagnozą alalii, niedokształcenia mowy o typie afazji sensorycznej i/lub motorycznej, dzieci dotknięte zespołami genetycznymi, dziecięcym porażeniem mózgowym lub niepełnosprawnością intelektualną.

Forma terapii:

Indywidualna

Koszt jednostki zajęciowej:

95 zł

(85 zł w pakiecie 4 zajęć)

Terapia logopedyczna: Terapia logopedyczna według założeń Metody Krakowskiej

Opracowana przez prof. Jagodę Cieszyńską systemowa terapia funkcji poznawczych, w tym przede wszystkim – mowy i komunikacji, przeznaczona głównie dla dzieci dotkniętych zaburzeniami w rozwoju. Podstawowym założeniem Metody Krakowskiej jest stymulacja ogólnego rozwoju intelektualnego dziecka. Terapia usprawnia wszystkie funkcje poznawcze, naśladując etapy ich kształtowania się obserwowane u dzieci bez trudności rozwojowych.

Forma terapii:

Indywidualna

Koszt jednostki zajęciowej:

95 zł

(85 zł w pakiecie 4 zajęć)

Terapia logopedyczna: Terapia logopedyczna metodą Manualnego Torowania Głosek

Terapia logopedyczna przeznaczona przede wszystkim dla dzieci niemówiących, realizowana wedle założeń metody MTG, opracowanej przez Elżbietę Wianecką. Kwalifikacji na zajęcia prowadzone metodą MTG dokonuje logopeda, po wstępnym spotkaniu konsultacyjnym z rodzicem/opiekunem i dzieckiem.

Forma terapii:

Indywidualna

Koszt jednostki zajęciowej:

95 zł

(85 zł w pakiecie 4 zajęć)

Terapia logopedyczna: Wczesna nauka czytania Metodą Symultaniczno-Sekwencyjną

Prowadzona wedle założeń metody opracowanej przez prof. Jagodę Cieszyńską. Przeznaczona jest przede wszystkim dla dzieci w wieku przedszkolnym (od 2,5-3 r.ż). Obejmuje regularne spotkania z terapeutą, których celem jest rozwijanie u dziecka pamięci i koncentracji uwagi, stymulacja rozwoju poznawczego dziecka oraz nauka czytania poprzez zabawę. Zajęcia te stanowią doskonałe przygotowanie do startu w szkole.

Forma terapii:

Indywidualna

Koszt jednostki zajęciowej:

95 zł

(85 zł w pakiecie 4 zajęć)

Rehabilitacja ruchowa: Rehabilitacja ruchowa dziecka z zaburzeniami w rozwoju

Rehabilitacja prowadzona jest przez wykwalifikowanego fizjoterapeutę-terapeutę NDT-Bobath. Ukierunkowana jest przede wszystkim na stymulowanie ogólnego rozwoju ruchowego dziecka, kształtowanie prawidłowych wzorców posturalnych i motorycznych, normalizację napięcia mięśniowego. Przeznaczona jest dla dzieci rozwijających się nietypowo bądź zagrożonych nieprawidłowym rozwojem ze względu na obciążenia okołoporodowe, chorobowe, genetyczne.

Forma terapii:

Indywidualna

Koszt jednostki zajęciowej:

95 zł

(85 zł w pakiecie 4 zajęć)

Rehabilitacja ruchowa: Rehabilitacja niemowląt metodą NDT-Bobath

Rehabilitacja oparta na metodzie neurofizjologicznej. Koncentruje się na normalizacji napięcia mięśniowego dziecka i rozwijaniu prawidłowych wzorców ruchowych. Zajęcia obejmują również instruktaż dla rodziców i opiekunów, dotyczący wspierania właściwych wzorców posturalnych oraz ogólnego rozwoju motorycznego niemowlęcia w trakcie codziennych czynności opiekuńczych i pielęgnacyjnych. Wskazana jest między innymi w przypadku wcześniactwa, asymetrii ułożeniowej tułowia, głowy, uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, zaburzeń ruchowych pochodzenia centralnego, kręczu szyi pochodzenia neurogennego i mięśniowego oraz czynnościowego, nieprawidłowego rozkładu napięcia mięśniowego (obniżone, wzmożone), zespołu genetycznego, choroby metabolicznej, rozszczepu kręgosłupa lub zaburzeń ortopedycznych (dysplazja stawu biodrowego, deformacje stóp, kolan).

Forma terapii:

Indywidualna

Koszt jednostki zajęciowej:

95 zł

(85 zł w pakiecie 4 zajęć)

Rehabilitacja ruchowa: Rehabilitacja metodą NDT-Bobath prowadzona w domu pacjenta

Rehabilitacja ruchowa, oparta na metodzie neurofizjologicznej, prowadzona w domu pacjenta (dojazd na terenie Krakowa). W ramach terapii metodą NDT-Bobath fizjoterapeuta koncentruje się na normalizacji napięcia mięśniowego dziecka i rozwijaniu prawidłowych wzorców ruchowych. Zajęcia obejmują również instruktaż dla rodziców i opiekunów, dotyczący wspierania właściwych wzorców posturalnych oraz ogólnego rozwoju motorycznego niemowlęcia w trakcie codziennych czynności opiekuńczych i pielęgnacyjnych. Wskazana jest między innymi w przypadku wcześniactwa, asymetrii ułożeniowej tułowia, głowy, uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, zaburzeń ruchowych pochodzenia centralnego, kręczu szyi pochodzenia neurogennego i mięśniowego oraz czynnościowego, nieprawidłowego rozkładu napięcia mięśniowego (obniżone, wzmożone), zespołu genetycznego, choroby metabolicznej, rozszczepu kręgosłupa lub zaburzeń ortopedycznych (dysplazja stawu biodrowego, deformacje stóp, kolan).

Forma terapii:

Indywidualna

Koszt jednostki zajęciowej:

150 zł

Terapia ręki

Terapia ukierunkowana na usprawnianie funkcji rąk, w tym na poprawę umiejętności prawidłowego chwytu, rozwijanie zdolności różnicowania bodźców dotykowych w obrębie dłoni, rozwijanie precyzyjnych ruchów rąk i tym samym – wydłużanie czasu koncentracji uwagi przez dziecko na czynnościach manualnych, rozwijanie koordynacji obustronnej rąk i pracy rąk w izolacji oraz poprawę koordynacji wzrokowo-ruchowej. Przeznaczona jest przede wszystkim dla dzieci, które ze względu na obniżoną sprawność rąk doświadczają trudności w nabywaniu nowych umiejętności (motorycznych, manipulacyjnych, grafomotorycznych, umiejętności z zakresu samoobsługi i innych).

Forma terapii:

Indywidualna

Koszt jednostki zajęciowej:

95 zł

(85 zł w pakiecie 4 zajęć)

Terapia SI: Terapia integracji sensorycznej

Terapia procesów integracji sensorycznej. Realizowana jest na podstawie stwierdzonych w diagnozie dysfunkcji w obrębie funkcjonowania sensorycznego.

Forma terapii:

Indywidualna

Koszt jednostki zajęciowej:

95 zł

(85 zł w pakiecie 4 zajęć)

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE TERAPII

 1. Wybór rodzaju i formy terapii oraz zapisy na zajęcia

  Decyzję dotyczącą rodzaju oraz formy terapii (indywidualna lub grupowa), w której uczestniczy dziecko, każdorazowo podejmuje rodzic/opiekun prawny dziecka.

  W celu zbadania najbardziej aktualnych potrzeb dziecka i precyzyjnego określenia kierunków terapii, zachęcamy do rozpoczęcia zajęć terapeutycznych od konsultacji ze specjalistą, który będzie prowadził terapię lub od diagnozy specjalistycznej/wielospecjalistycznej – jeżeli taka nie była realizowana na przestrzeni ostatniego roku.

  Zapisy na zajęcia prowadzone są drogą telefoniczną oraz e-mailową, za pośrednictwem sekretariatu Poradni.

 2. Ustalanie terminów zajęć oraz odwoływanie udziału w zajęciach

  W celu umówienia się na zajęcia należy skontaktować się z sekretariatem Poradni drogą telefoniczną lub e-mailową. Po przeanalizowaniu dostępności terapeutów oraz Państwa możliwości czasowych, sekretariat przedstawi Państwu termin pierwszych zajęć terapeutycznych lub – zależnie od Państwa potrzeb – harmonogram zajęć na najbliższe tygodnie lub miesiące.

  Poradnia TOTORO dopuszcza możliwość odwoływania z ważnych przyczyn przez Rodzica/ Opiekuna zaplanowanych zajęć terapeutycznych, diagnostycznych oraz innych. Zajęcia mogą być odwoływane drogą telefoniczną lub e-mailową. Zasady odwoływania zajęć określa Regulamin korzystania z usług Poradni TOTORO, z którym zapoznają się Państwo, dokonując zapisu do Poradni. W przypadku niepowiadomienia o nieobecności na zajęciach lub powiadomienia w czasie późniejszym niż określony Regulaminem, pobierana jest pełna opłata za realizację zaplanowanej usługi.

 3. Pakiety zajęć terapeutycznych

  Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość zakupu zajęć terapeutycznych w pakietach. Wysokość odpłatności za zajęcia zakupione w pakietach reguluje aktualny Cennik Poradni.

  Ważność pakietów zajęć:

  • Pakiet 4 zajęć specjalistycznych można wykorzystać w ciągu 6 tygodni od momentu pierwszego spotkania.
 4. Czas trwania jednostki zajęciowej

  Czas trwania standardowej jednostki zajęciowej wynosi 55 minut, z czego 5 minut może być przeznaczone na rozmowę z rodzicem/opiekunem prawnym dziecka. Po wcześniejszym ustaleniu terminu, możliwe jest dodatkowe, dłuższe spotkanie rodzica/opiekuna prawnego z terapeutą, celem omówienia postępów dziecka w terapii lub przekazania wskazówek do pracy z dzieckiem.

  W Poradni „Totoro” istnieje możliwość zorganizowania zajęć terapeutycznych w blokach obejmujących 1,5 jednostki zajęciowej (90 min) lub 2 jednostki zajęciowe (55 min + 55 min). Warunkiem organizacji wydłużonych zajęć jest zgoda terapeuty, który ocenia możliwości psychofizyczne dziecka.

  Ze względu na konieczność dbania o dobro i komfort wszystkich osób korzystających z usług Poradni TOTORO, a także ze względów organizacyjnych, w przypadku spóźnienia zajęcia terapeutyczne nie mogą zostać przedłużone.

 5. Grupowe formy zajęć

  Rekrutacja do zamkniętych grup terapeutycznych prowadzona jest okresowo – nie ma możliwości dołączenia do grupy zamkniętej w trakcie jej trwania. Zapisy do grup otwartych prowadzone są na przestrzeni całego roku szkolnego. Rekrutacja do grupy terapeutycznej obejmuje zazwyczaj jedno spotkanie dziecka i rodzica/opiekuna prawnego z osobą prowadzącą grupę, mające na celu określenie potrzeb potencjalnego uczestnika zajęć oraz ocenę zbieżności oczekiwań rodzica/opiekuna z celami danej grupy.

  Liczebność grup terapeutycznych uzależniona jest od rodzaju terapii, charakteru celów terapeutycznych, na realizację których ukierunkowana jest grupa oraz od wieku jej uczestników. Może ona wynosić od 2 osób (w przypadku niektórych treningów umiejętności społecznych) do 12 w przypadku grup psychoterapeutycznych dla dzieci w wieku szkolnym.

  Szczegółowych informacji na temat zajęć grupowych udziela sekretariat Poradni drogą telefoniczną.