Diagnoza specyficznych trudności w uczeniu się matematyki (dyskalkulia)

2 x 120 minut
600 zł

Obejmuje ocenę funkcji poznawczych i umiejętności szkolnych związanych z rozumowaniem matematycznym, badanie inteligencji oraz wywiad z rodzicem ucznia. Ma na celu zbadanie występowania u dziecka trudności w nauce matematyki o charakterze specyficznym (dyskalkulia). Przeznaczona jest dla uczniów w wieku od 10 do 16 r.ż.

W celu zrealizowania diagnozy konieczne jest dostarczenie na pierwsze spotkanie diagnostyczne opinii wychowawcy dziecka, pedagoga szkolnego lub nauczyciela matematyki, a także przykładowych zeszytów szkolnych, dokumentujących charakter trudności dziecka. Zalecane jest ponadto dostarczenie zeszytów/prac pisemnych, dokumentujących udział dziecka w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych lub dydaktyczno-wyrównawczych, jeżeli było objęte tego rodzaju formami wsparcia. Jeśli uczeń realizował wcześniej diagnozy psychologiczno-pedagogiczne, logopedyczne lub specjalistyczne diagnozy lekarskie, niezbędne jest także przyniesienie na pierwsze spotkanie w Poradni opinii z tych badań.

Uprzejmie informujemy, że diagnozy pod kątem występowania specyficznych trudności w uczeniu się dla uczniów szkół ponadpodstawowych wykonywane są na wniosek złożony przez szkołę. W celu uzyskania szczegółowych informacji zachęcamy do kontaktu z sekretariatem Poradni.

Menu