Oferta

Nasza oferta

Oferta Poradni „Totoro” skierowana jest do dzieci od pierwszych dni narodzin oraz do młodzieży do 16 roku życia. Wspieramy także rodziców, nauczycieli, wychowawców oraz specjalistów zajmujących się pomocą psychologiczno-pedagogiczną w placówkach oświatowych.

Skład naszego zespołu obejmuje psychologów, psychoterapeutów, pedagogów specjalnych, logopedów i neurologopedów, fizjoterapeutów, terapeutów integracji sensorycznej oraz dietetyka klinicznego.

Specjalizujemy się w zajęciach z zakresu wczesnej interwencji terapeutycznej. Udzielamy ponadto wsparcia dzieciom i młodzieży borykającej się z trudnościami w rozwoju emocjonalnym i społecznym, z trudnościami w nauce oraz tym, których trudności nie zostały jeszcze nazwane. Realizujemy szeroką gamę zajęć edukacyjnych i psychoedukacyjnych, w tym zajęć z zakresu profilaktyki zdrowotnej. Dzieciom oraz ich rodzinom oferujemy ciekawe formy wspólnego, twórczego spędzania wolnego czasu. Część naszych propozycji w zakresie zajęć edukacyjnych dedykowana jest przede wszystkim dzieciom niepełnosprawnym.

Do rodziców, nauczycieli i specjalistów kierujemy ofertę w zakresie szkoleń specjalistycznych, a przedstawicielom szkół i przedszkoli proponujemy formy wspomagania realizowane w placówkach oświatowych. Dokładamy również starań, aby w naszej Poradni nie zabrakło miejsca dla osób zainteresowanych rozwojem zawodowym w kierunku udzielania specjalistycznej pomocy dzieciom i młodzieży – aktywnie wspieramy studentów i absolwentów w przygotowywaniu się do odpowiedzialnego podjęcia obowiązków zawodowych.

Przy naszej Poradni działa ponadto Punkt Informacyjny, w którym dorośli opiekunowie i wychowawcy dzieci i młodzieży mogą pozyskać przydatne informacje, dotyczące dostępnych możliwości oraz procedur organizacji pomocy specjalistycznej dla swoich podopiecznych.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty.

Diagnoza

W Poradni „Totoro” realizujemy diagnozy specjalistyczne oraz wielospecjalistyczne, prowadzone przez psychologów, pedagogów specjalnych, logopedów i neurologopedów, fizjoterapeutów oraz terapeutów integracji sensorycznej. Diagnozujemy w sprawach wymagających oceny poziomu rozwoju dziecka we wskazanych obszarach, oceny przyczyn obserwowanych u dziecka trudności oraz w sprawach związanych z kształceniem i wychowaniem.

czytaj dalej

Opiniowanie

Nasza oferta obejmuje sporządzanie opinii specjalistycznych na podstawie diagnozy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej, fizjoterapeutycznej oraz diagnozy procesów integracji sensorycznej. Posiadamy uprawnienia do opiniowania w sprawach związanych z rozwojem, kształceniem i wychowaniem dziecka.

czytaj dalej

Terapia

Oferujemy zajęcia z zakresu terapii psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej, rehabilitacji ruchowej oraz terapii integracji sensorycznej. W ramach zajęć z zakresu wczesnej interwencji terapeutycznej zapraszamy najmłodsze dzieci (od pierwszych miesięcy życia) na zajęcia wspierające rozwój zaburzonych bądź zagrożonych obszarów. Dzieciom ze zdiagnozowaną niepełnosprawnością oraz ich rodzinom oferujemy bezpłatne zajęcia terapeutyczne w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Ponadto, proponujemy usługi z zakresu psychoterapii indywidualnej i grupowej dla dzieci w wieku szkolnym, młodzieży, rodziców oraz całych rodzin.

czytaj dalej

Konsultacje

Prowadzone przez nas konsultacje to forma wsparcia przeznaczona przede wszystkim dla rodziców. Często korzystają z niej osoby, które potrzebują jednorazowego spotkania ze specjalistą, w celu omówienia swoich wątpliwości lub wsparcia w ocenie, czy zaplanowany przez nie kierunek działań diagnostyczno-terapeutycznych wobec dziecka jest właściwy. Konsultacje zazwyczaj obejmują elementy obserwacji bądź rozmowy z dzieckiem oraz wywiad z rodzicem, ale ich forma oraz częstotliwość zależą od indywidualnych potrzeb osoby poszukującej wsparcia. Oferujemy konsultacje z psychologiem, pedagogiem specjalnym, neurologopedą, fizjoterapeutą, terapeutą intergracji sensorycznej oraz z dietetykiem klinicznym.

czytaj dalej

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wczesne wspomaganie rozwoju (WWR) to bezpłatne zajęcia terapeutyczne dla dzieci, mające na celu wspieranie rozwoju dzieci ze zdiagnozowaną niepełnosprawnością oraz ich rodzin. Można je realizować w oparciu o opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, wydaną przez Zespół Orzekający, działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju mogą być realizowane w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, zależnie od indywidualnych potrzeb dziecka.

czytaj dalej

Zajęcia dla dzieci i rodziców

Jednym z celów, jakie przyświecały założycielom Poradni Totoro, było stworzenie oferty obejmującej nie tylko działania pomocowe, ale również propozycje wspólnego, twórczego i rozwijającego spędzania wolnego czasu, skierowane do dzieci, młodzieży oraz całych rodzin. Prowadzimy zajęcia edukacyjne, psychoedukacyjne oraz zajęcia z zakresu profilaktyki środowiskowej oraz zdrowotnej, przeznaczone dla różnych grup wiekowych. Proponujemy zróżnicowane formy grupowych zajęć dla dzieci i młodzieży lub dla całych rodzin, łączące elementy edukacji tematycznej, rekreacji oraz treningów kompetencji poznawczych i społecznych.

Szczegółowych informacji na temat poszczególnych form zajęć udziela sekretariat Poradni. Zapisy na zajęcia prowadzone są drogą telefoniczną i e-mailową.

czytaj dalej

Zajęcia dedykowane dzieciom niepełnosprawnym

Poradnia „Totoro” oferuje dzieciom ze zdiagnozowaną niepełnosprawnością oraz ich rodzinom pełen zakres zajęć diagnostyczno- terapeutycznych oraz konsultacji specjalistycznych, w tym zajęć z zakresu wczesnej interwencji terapeutycznej, skierowanych do najmłodszych dzieci dotkniętych niepełnosprawnością lub znajdujących się w grupie ryzyka. Dodatkowo, zapraszamy na szereg zajęć edukacyjnych oraz ogólnorozwojowych, które prowadzimy w formach integracyjnych, dostosowanych do potrzeb dzieci doświadczających różnego typu trudności rozwojowych.

Współpraca z placówkami

Współpracujemy z przedszkolami, szkołami, żłobkami oraz instytucjami wsparcia społecznego – świetlicami, placówkami wsparcia dziennego i domami dziecka. W ramach wspomagania szkół i przedszkoli prowadzimy na terenie placówek zajęcia diagnostyczne i terapeutyczne, dyżury specjalistyczne skierowane do rodziców lub nauczycieli, obserwacje grup zajęciowych połączone z konsultacjami dla nauczycieli i wychowawców, konsultacje oraz szkolenia specjalistyczne dla rad pedagogicznych.

czytaj dalej

Szkolenia

Oferta szkoleniowa Poradni „Totoro” obejmuje propozycje skierowane do rodziców, nauczycieli, wychowawców oraz specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą. Realizujemy szkolenia i warsztaty tematyczne według autorskich programów szkoleniowych oraz według programów przygotowanych przez zaproszonych przez nas specjalistów w wybranych dziedzinach. Prowadzimy także szkolenia specjalistyczne dla Rad Pedagogicznych.

Staże i praktyki

W ramach naszej działalności staramy się aktywnie wspierać osoby szczególnie zaangażowane we własny rozwój zawodowy w kierunku pracy diagnostyczno-terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą. Wierzymy, że dobrze przygotowana kadra specjalistyczna jest podstawą efektywności wszelkich działań z zakresu wsparcia dziecka i jego rodziny. Studentom oferujemy autorski program praktyk zawodowych, absolwentom – płatne staże, w trakcie których mają oni okazję rozwijać swoje kompetencje zawodowe pod ścisłym kierunkiem bardziej doświadczonych diagnostów i terapeutów.

Punkt informacyjny

Punkt Informacyjny Poradni „Totoro” to miejsce, w którym dzielimy się z rodzicami, nauczycielami, wychowawcami i specjalistami informacjami na temat dostępnych możliwości w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, przewidzianych w polskim systemie edukacji, pomocy społecznej oraz służby zdrowia, procedur pozyskiwania owej pomocy, form pomocy dostępnych w ofercie poradni psychologiczno-pedagogicznych, organizacji pozarządowych, ośrodków rehabilitacji wieku rozwojowego i innych instytucji, działających na rzecz dzieci i młodzieży na obszarze Krakowa, a także na temat możliwości i ograniczeń wybranych metod diagnozy i terapii.

Szczegółowe informacje na temat działalności Punktu Informacyjnego znajdują się tutaj.