Polityka prywatności

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym w jakim celu, jak również w jaki sposób będą przetwarzane Państwa dane osobowe jest Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Totoro”, ul. Lotnicza 7, 31-462 Kraków, ul. Lotnicza 7, 31-462 Kraków, wpisana do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych pod numerem 132195.

II. Kontakt z Administratorem danych osobowych

W sprawie przetwarzania danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Administratorem danych osobowych pod numerem telefonu: 12 346 11 30 lub adresem email: biuro@poradniatotoro.pl.

III. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

A. Jakie dane są zbierane na stronie internetowej?

W celu umożliwienia korzystania ze Strony internetowej i jej poszczególnych funkcjonalności, Administrator danych osobowych zbiera następujące dane osobowe:

 1. imię i nazwisko,
 2. adres email,
 3. informacje o adresie IP i przeglądarce użytkownika,
 4. informacje o czasie nadejścia zapytania i udzielenia odpowiedzi przez serwer Administratora danych osobowych,
 5. informacje o błędach jakie wystąpiły podczas połączenia z serwerem,
 6. informacje zapisane w plikach cookies, z których korzysta strona internetowa (szerzej o wykorzystaniu plików cookies w pkt. XI niniejszej polityki).

B. Kiedy Administrator danych osobowych zbiera dane osobowe?

Dane osobowe są zbierane w każdym przypadku, gdy użytkownik:

 1. korzysta z formularza kontaktowego: imię, nazwisko, adres email,
 2. wchodzi na stronę internetową: dane w formie logów serwera (szerzej o logach serwera w pkt. XII polityki prywatności)
 3. wyraża zgodę na stosowanie plików cookies (szerzej o wykorzystaniu plików cookies w pkt. XI niniejszej polityki).

C. W jakim celu dane są zbierane?

Administrator danych osobowych zbiera dane osobowe w celu:

 1. umożliwienia użytkownikom korzystania ze strony internetowej,
 2. zapewnienia użytkownikom możliwości kontaktu z Administratorem danych osobowych za pomocą formularza kontaktowego,
 3. statystycznym i analitycznym w zakresie poprawy działania strony internetowej administratora danych osobowych,
 4. archiwalnym (dowodowym) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

D. Jakie są podstawy przetwarzania danych osobowych?

Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na następujących podstawach:

 1. zgoda osoby, której dane dotyczą – art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w odniesieniu do danych osobowych, które nie są niezbędne do nawiązania kontaktu lub podjęcia czynności związanych z obsługą złożonego przez użytkownika zapytania,
 2. wykonanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub czynności przed zawarciem umowy podjęte na żądanie osoby, której dane dotyczą – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 3. uzasadniony interes Administratora danych osobowych polegający na:
  – prowadzenia analiz i statystyk mających na celu poprawę działania strony internetowej oraz administrowanie nią,
  – zabezpieczeniu informacji na wypadek powstania prawnej potrzeby wykazania faktów lub w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, tj. przetwarzanie w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

IV. Odbiorcy danych osobowych

 1. Odbiorcami danych osobowych mogą być:
  • podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora danych osobowych– w zakresie obsługi hostingu obsługi strony www, dostarczania dodatkowego oprogramowania na stronie www lub podobnych usług,
  • podmioty świadczące obsługę prawną i księgową na rzecz Administratora danych osobowych.

V. Czas przechowywania danych osobowych

 1. Dane osobowe są przechowywane przez następujące okresy:
  • dane niezbędne do świadczenia drogą elektroniczną usługi Formularza kontaktowego i realizacji tej umowy– przez czas konieczny do świadczenia takiej usługi, jednakże nie dłużej niż do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń dotyczących świadczonych usług,
  • w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody – do czasu jej cofnięcia lub osiągnięcia celu przetwarzania. Po wycofaniu zgody dane mogą być jeszcze przetwarzane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami zgodnie z okresem przedawnienia tych roszczeń,
  • dane przetwarzanych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – do momentu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania danych osobowych, jednakże nie dłużej niż 5 lat, liczonych od końca roku, w którym Administrator rozpoczął przetwarzanie danych osobowych,
  • dane przetwarzane do celów analitycznych oraz administrowania Stroną Internetową – do czasu utraty przydatności lub aktualności danych, jednak nie dłużej niż 5 lat, liczonych od końca roku, w którym Administrator rozpoczął przetwarzanie danych osobowych
 2. Jeżeli osoba, której dane dotyczą zgłosi żądanie realizacji prawa do bycia zapomnianym, takie zgłoszenie jest rozpatrywane indywidualnie przez Administratora.

VI. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

 1. W związku z działaniem Strony Internetowej Administrator może korzystać z technologii
  i popularnych usług oferowanych m.in. przez Facebook Inc. oraz Google LLC, które to spółki mają siedzibę poza Unią Europejską – w świetle przepisów RODO są one traktowane jako podmioty z państw trzecich.
 2. RODO ogranicza możliwość przekazywania danych osobowych do państw trzecich, z uwagi na fakt, że w tym państwa może nie być przepisów gwarantujących wystarczający poziom ochrony danych osobowych obywateli Unii Europejskiej z uwagi na brak stosowania prawa europejskiego. W takim wypadku każdy administrator ma obowiązek ustalić podstawę prawną takiego przekazywania.
 3. Operatorzy portali społecznościowych wymienionych powyżej deklarują stosowanie odpowiedniego poziomu zabezpieczeń danych osobowych (zgodność przetwarzania danych osobowych z RODO).
 4. Administrator danych osobowych w każdej chwili udzieli dalszych informacji dotyczących przekazywania danych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Użytkownikowi przysługuje prawo do uzyskania kopii danych przekazywanych do państwa trzeciego.

VII. Prawa osób, których dane dotyczą

Użytkownik strony internetowej ma prawo do:

 1. dostępu do danych osobowych i otrzymania ich kopii,
 2. żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych,
 3. żądania usunięcia danych osobowych – osoba, której dane dotyczą może żądać ich usunięcia, w przypadku, gdy uzna, że nie ma podstaw, by Administrator danych osobowych przetwarzał jej dane osobowe i nie zachodzą podstawy uzasadniające dalsze przetwarzanie.
 4. ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych – osoba, której dane dotyczą może żądać, aby Administrator danych osobowych ograniczył przetwarzanie jej danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania na nich czynności uzgodnionych z nią, jeżeli dane są nieprawidłowe lub przetwarzane bez podstawy prawnej, lub osoba, której dane dotyczą nie chce ich usunięcia z uwagi na konieczność zachowania danych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub na czas rozpoznania sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych:
  – Przetwarzanie danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego: Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego. Skorzystanie z tego prawa powoduje, że Administrator danych osobowych zaprzestanie przetwarzania danych osobowych,
  – Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację: Osoba, której dane dotyczą ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni. W sprzeciwie należy wtedy wskazać, jaka szczególna sytuacja dotyczy osoby, której dane dotyczą, która uzasadnia żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych. Administrator danych osobowych zaprzestanie przetwarzania danych osobowych w tych celach, chyba, że wykaże, że podstawy dalszego przetwarzania są nadrzędne wobec praw osoby, której dane dotyczą lub też, że dane te są konieczne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 6. przenoszenia danych – osoba, której dane dotyczą ma prawo otrzymać w ustrykturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, dane osobowe, które jej dotyczą, a które zostały przekazane Administratorowi na podstawie udzielonej zgody. Osoba, której dane dotyczą może zlecić Administratorowi przesłanie ich bezpośrednio innemu podmiotowi.

Swoje uprawnienia może Pan/Pani zrealizować poprzez skierowanie wiadomości email na adres: biuro@poradniatotoro.pl.

VIII. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i jej wycofanie

 1. Osoba, której dane dotyczą może w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych przetwarzanych na podstawie jej zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania danych dokonanego przed jej cofnięciem.
 2. Swoje uprawnienia może Pan/Pani zrealizować poprzez skierowanie wiadomości email na adres: biuro@poradniatotoro.pl.

IX. Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego

Osoba, której dane dotyczą, która uważa, że jej dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

X. Konieczność podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne, jeżeli osoba, której dane dotyczą chce skorzystać lub uzyskać informacje w zakresie usług oferowanych w ramach przedsiębiorstwa prowadzonego przez Administratora za pomocą formularza kontaktowego.

XI. Cookies

 1. Strona internetowa do swojego działania wykorzystuje pliki cookies, stanowiące krótkie informacje tekstowe, zapisywane w przeglądarce internetowej.
 2. Pliki cookies umożliwiają rozpoznanie urządzenia użytkownika przez stronę przy ponownym połączeniu z nią. Pliki cookies mogą być odczytywane przez system stosowany przez Administratora danych osobowych na stronie, jak również przez dostawców usług, które zostały wykorzystane w tworzeniu strony (np. Google).
 3. Część plików cookies ma charakter zanonimizowany, co powoduje, że zidentyfikowanie użytkownika bez dodatkowych informacji nie jest możliwe.
 4. Pana/Pani przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie plików cookies na wykorzystywanych przez Państwa urządzeniach, dlatego przy pierwszej wizycie na stronie pojawia się komunikat z prośbą o wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies.
 5. W przypadku, gdyby Pan/Pani nie życzył/a sobie wykorzystania plików cookies przy korzystaniu z serwisu, ustawienia przeglądarki można zmodyfikować poprzez całkowitą blokadę automatycznej obsługi plików cookies lub zażądanie każdorazowego powiadamiania o umieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnym momencie.
 6. Administrator danych osobowych wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:
  1. tworzenie statystyk — pliki cookies służą do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej (jak wielu otwiera stronę internetową, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie etc.). Dzięki temu można stale ulepszać stronę internetową i dostosowywać jej działanie do preferencji użytkowników.
  2. stan sesji — w plikach cookies często są zapisywane informacje o tym, jak odwiedzający korzystają ze strony internetowej, np. które podstrony najczęściej wyświetlają. Umożliwiają również identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają zatem ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron;
 7. Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może skutkować znaczącymi trudnościami w korzystaniu ze Strony, np. w postaci dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności itp.

XII. Logi serwera

 1. Informacje o niektórych zdarzeniach inicjowanych przez użytkowników podlegają zapisowi w formie logowania na serwerze oraz serwerze hostingodawcy.
 2. Dane te są wykorzystywane wyłącznie dla prawidłowego administrowania serwisem oraz zapewnienia sprawnej obsługi komunikacji związanej z usługami oferowanymi za jego pośrednictwem.
 3. Zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. Informacje o adresie IP
  6. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  7. informacje o przeglądarce użytkownika,
  8. Zapisowi mogą podlegać również logi działań użytkowników, w tym np. adres email, jaki został podany przy umieszczeniu zapytania w formularzach dostępnych na stronie internetowej. W takim wypadku logi są dostępne w narzędziach wykorzystanych do stworzenia strony internetowej oraz narzędziach obsługujących funkcjonalności dostępne na stronie.
 4. Dane wskazane w ust. 2 powyżej nie są kojarzone z konkretnymi osobami, które odwiedzają stronę internetową, i są wykorzystywane wyłącznie do administrowania stroną internetową, w tym w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Strony.

XIII. Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W ramach działania Strony Internetowej Administrator nie stosuje mechanizmów w zakresie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jak również profilowania.

Treść zapytania, która jest przesyłana za pośrednictwem formularza kontaktowego, nie podlega ocenie przez system informatyczny.

XIV. PRZETWARZANIE DANYCH W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

 1. Administrator danych osobowych korzysta z mediów społecznościowych (Facebook) w ramach promowania świadczonych usług.
 2. Administratorzy wskazanych w ust. 1 portali społecznościowych rejestrują zachowania swoich użytkowników, korzystając m.in. z plików cookies czy innych pokrewnych technologii, w tym również zachowania obejmujące interakcję z kanałami i fanpageami Administratora danych osobowych.
 3. Administrator danych osobowych informuje, że dane zbierane za pośrednictwem portalu facebook.com oraz instagram.com są przedmiotem współadministrowania przez Administratora oraz spółkę Facebook Ireland Ltd. – jako europejski oddział spółki Facebook Inc. odpowiadający za działanie portalu Facebook.com na terenie Unii Europejskiej.
 4. Zakres przetwarzania danych osobowych przez Facebook.com, platformę, na której Administrator danych osobowych posiada swój fanpage został szczegółowo opisany
  w polityce prywatności Facebooka dostępnej pod adresem: https://www.facebook.com/privacy/explanation.
 5. W ramach korzystania z wyżej wspomnianych portali Administrator danych osobowych ma dostęp do następujących danych osobowych Użytkowników:
  1. Imię i nazwisko lub nazwa użytkownika,
  2. Zdjęcie profilowe,
  3. Treść korespondencji Administratora z Użytkownikiem,
  4. Informacja o polubieniu fanpage’a,
  5. Informacje o aktywności Użytkownika na fanpage’u,
  6. Treść komentarzy i postów zamieszczanych na fanpage/kanale przez Użytkownika,
  7. Dane statystyczne (ogólne) generowane przez operatora ww. serwisów dotyczące zainteresowań, danych demograficznych (wiek, płeć), ogólnych danych lokalizacyjnych użytkowników (region).
 6. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe użytkowników ww. portali w następujących celach:
  1. umożliwienie Użytkownikowi korzystania z fanpage’a,
  2. udostępnianie postów oraz prowadzenie konwersacji w komentarzach publikowanych na fanpage’u,
  3. umożliwienie Użytkownikowi kontaktu z Administratorem danych osobowych,
  4. umożliwienie Administratorowi danych osobowych pozyskania kontaktów do osób zainteresowanych ofertą i działalnością Administratora za pomocą narzędzia Facebook Lead Ads,
  5. w celu prowadzenia postępowań wyjaśniających, ustalenia, dochodzenia i obrony ewentualnych roszczeń,
  6. korzystania ze statystyk dostarczanych przez ww. portale dotyczących wyświetlalności postów/filmików, ich zasięgów, liczby interakcji, danych demograficznych dotyczących osób obserwujących fanpage, które to dane są zbierane na podstawie aktywności Użytkowników na fanpage’a,
  7. w celu prowadzenia działań marketingowych za pomocą fanpage’a, w tym informowania o działalności Administratora danych osobowych i oferowanych produktach, wyświetlania postów, jak również korzystania z Facebook Lead Ads.
 7. Dane osobowe użytkowników ww. portali są przetwarzane na następujących podstawach:
  1. w zakresie umożliwienia Użytkownikom korzystania z fanpage’a– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w prawnie uzasadnionym interesie Administratora polegającym na ułatwieniu korzystania z oferowanych usług,
  2. w zakresie udostępniania postów, prowadzenia dyskusji w komentarzach oraz realizacji kontaktu z Użytkownikami, którzy polubili fanpage/zasubskrybowali kanał – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. na podstawie uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych, który stanowi konieczność zapewnienia kontaktu z Administratorem danych osobowych i wymiana informacji pomiędzy nimi a użytkownikami,
  3. w zakresie pozyskania przez Administratora danych osobowych kontaktów za pomocą Facebook Lead Ads – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. na podstawie uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych, który stanowi uprawnienie do kontaktowania się z osobami zainteresowanymi ofertą i prowadzenia wobec nich działań marketingowych,
  4. w zakresie prowadzenia postępowań wyjaśniających, ustalenia, dochodzenia i obrony ewentualnych roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz lit. f RODO tj. w zakresie realizacji obowiązku wynikającego z art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz na podstawie uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych polegającego na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń pozostających w związku z prowadzonym fanpagem,
  5. w zakresie korzystania z danych statystycznych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. na podstawie uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych, który stanowi ułatwienie korzystania z usług, poprawę jakości ich świadczenia oraz funkcjonalności. W związku z zasadami prowadzenia ww. portali Użytkownik jest świadomy prowadzonych wobec niego działań statystycznych oraz udostępniania ich wyników Administratorowi danych osobowych,
  6. w zakresie prowadzenia działań marketingowych za pomocą fanpage’a – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. na podstawie uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych, który stanowi marketing dotyczący przedsiębiorstwa Administratora danych osobowych.
 8. Dane osobowe zbierane i przetwarzane w ramach funkcjonowania fanpage są przechowywane przez Administratora danych osobowych nie dłużej niż jest to konieczne dla realizacji poszczególnych celów przetwarzania, przy czym:
  1. dane dotyczące polubień, publikowanych postów i osób obserwujących fanpage lub kanał – do momentu cofnięcia polubienia, skasowania posta lub odwołania subskrypcji fanpage lub kanału przez Użytkownika,
  2. dane dotyczące realizacji kontaktu z Użytkownikiem – do czasu upływu terminów przedawnienia możliwych roszczeń związanych z treścią korespondencji, jednakże nie dłużej niż 3 lata,
  3. dane przetwarzane w związku ze statystykami korzystania z usług – do czasu realizacji celów przetwarzania danych osobowych, jednakże nie dłużej, niż 3 lata,
  4. dane przetwarzane w zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – do czasu prawomocnego zakończenia postępowań dotyczących tychże roszczeń.
 9. Korzystając z fanpage, Użytkownik nie pozostaje anonimowy. W szczególności jawne dla innych użytkowników ww. portali są informacje o osobach obserwujących fanpage lub kanał, polubieniach, jak również treść postów, komentarzy oraz inne informacje publikowane przez Użytkowników.

XV. Postanowienia końcowe

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności zostanie Pan/Pani powiadomiony/powiadomiona poprzez publikację nowego tekstu Polityki Prywatności na naszej stronie internetowej.
 3. Zmiany Polityki prywatności wchodzą w życie z dniem publikacji nowego tekstu Polityki prywatności.
 4. Administrator na bieżąco weryfikuje, a w razie potrzeby aktualizuje treść niniejszej Polityki Prywatności. Polityka prywatności w aktualnej wersji obowiązuje od dnia 01.07.2021 r.

Potrzebujesz więcej informacji?
Skontaktuj się z nami!