Opiniowanie

Oferta obowiązująca od 15.05.2024 r.

Nasza oferta obejmuje sporządzanie opinii specjalistycznych na podstawie diagnozy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej, fizjoterapeutycznej oraz diagnozy procesów integracji sensorycznej. Posiadamy uprawnienia do opiniowania w sprawach związanych z rozwojem, kształceniem i wychowaniem dziecka.

Rodzaj diagnozy

Koszt wydania dokumentu

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE OPINII


1. Wniosek o wydanie opinii.

Każda opinia wydawana jest na pisemny wniosek rodzica lub opiekuna prawnego dziecka. Formularze wniosków dostępne są w recepcji Poradni. Należy je wypełnić na miejscu, podczas ostatniego spotkania diagnostycznego. Standardowy wniosek o wydanie opinii obejmuje:

 • dane osobowe dziecka, które Poradnia ma obowiązek umieścić w opinii (imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia dziecka, numer PESEL, adres zamieszkania, nazwę i adres przedszkola lub szkoły, oznaczenie klasy lub grupy przedszkolnej)
 • uzasadnienie wniosku
 • deklarację dotyczącą sposobu odebrania opinii (odbiór osobisty, odbiór przez osobę upoważnioną, wysłanie pocztą na wskazany adres, wysłanie pocztą do placówki szkolnej/przedszkolnej)
 • podpis wnioskodawcy.

2. Opinia zawsze jest rezultatem przeprowadzonej w Poradni diagnozy.

Wnioski ujęte w opinii w każdym przypadku formułowane są w oparciu o wyniki badań diagnostycznych, przeprowadzonych w Poradni przez odpowiedniego specjalistę. Specjaliści Poradni „Totoro” uwzględniają w procesie diagnozy dokumentację dostarczoną przez rodzica/opiekuna dziecka oraz informacje przekazane w wywiadzie, ale nie mogą one stanowić jedynej podstawy do wydania opinii.

3. Dokumentacja załączana do wniosku.

Do wydania niektórych opinii niezbędne jest dostarczenie dodatkowej dokumentacji z placówki przedszkolnej lub szkolnej, a czasami również dokumentacji przeprowadzonych badań lekarskich. Informacji na temat wymaganej dokumentacji Poradnia udziela drogą telefoniczną. Niezależnie od wymogów związanych z dokumentacją niezbędną do wydania określonej opinii, rodzic powinien załączyć do wniosku dokumentację z innych diagnoz oraz badań specjalistycznych, uzasadniającą potrzebę wydania opinii lub wnoszącą dodatkowe informacje, dotyczące dotychczasowego rozwoju dziecka. W przypadku większości diagnoz niezbędne jest również wypełnienie dodatkowych formularzy dotyczących zgłaszanego problemu i rozwoju dziecka udostępnianych przez recepcję. Wypełnione formularze należy dosłać drogą e-mailową nie później do dwóch dni roboczych przed rozpoczęciem pierwszego spotkania diagnostycznego.

4. Struktura opinii.

Strukturę opinii specjalistycznych, wydawanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. 2013 poz. 199; z późn. zm.). Zgodnie z wymogami prawa opinia zawiera:

 • oznaczenie poradni wydającej opinię;
 • numer opinii;
 • datę wydania opinii;
 • podstawę prawną wydania opinii;
 • dane dziecka, którego dotyczy opinia (w tym między innymi numer PESEL);
 • określenie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka oraz opis mechanizmów wyjaśniających funkcjonowanie dziecka w odniesieniu do problemu zgłaszanego we wniosku o wydanie opinii;
 • stanowisko w sprawie, której dotyczy opinia, oraz szczegółowe jego uzasadnienie;
 • wskazania dla nauczycieli dotyczące pracy z dzieckiem;
 • wskazania dla rodziców dotyczące pracy z dzieckiem;
 • imiona i nazwiska oraz podpisy specjalistów, którzy sporządzili opinię;
 • podpis dyrektora poradni.

5. Odbiór opinii.

Opinia może być odebrana osobiście wyłącznie przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka. Dopuszczalne są sytuacje, w których opinia odbierana jest przez wskazaną przez rodzica inną osobę, ale ze względu na dobro dziecka i jego rodziny, wymaga to okazania w Poradni pisemnego upoważnienia, zawierającego imię i nazwisko oraz numer dowodu osobistego osoby upoważnionej do odbioru opinii. Upoważnienie powinno być podpisane odręcznie przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka. Gotowa opinia przygotowana jest do odbioru w recepcji Poradni w terminie ustalonym wcześniej w porozumieniu z rodzicem/opiekunem prawnym dziecka. Istnieje ponadto możliwość wysłania opinii na adres podany we wniosku o jej wydanie lub przekazanie przez Poradnię opinii do placówki oświatowej, do której uczęszcza dziecko.

Bez wyraźnej, pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego dziecka, Poradnia „Totoro” nigdy nie przekazuje opinii z diagnozy do przedszkola lub szkoły dziecka.

6. Czas oczekiwania na wydanie opinii.

Większość specjalistycznych opinii z diagnozy Poradnia przygotowuje w ciągu 30 dni od złożenia przez Rodzica/Opiekuna prawnego kompletnego wniosku o wydanie opinii. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest zarówno skrócenie, jak i wydłużenie czasu oczekiwania na wydanie opinii po wcześniejszych ustaleniach z diagnostą oraz z dyrektorem Poradni. Skrócenie czasu oczekiwania na wydanie opinii nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami. Aby uzyskać więcej informacji, zachęcamy do przeczytania odpowiedzi na pytanie: Jak długi jest czas oczekiwania na wydanie opinii w Poradni „Totoro”?

7. Prawo Poradni „Totoro” do wydawania opinii w sprawach związanych z kształceniem dzieci i młodzieży.

Poradnia „Totoro” to specjalistyczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna w rozumieniu Art. 2 Ustawy z dn. 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59). Widnieje w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych pod numerem 132195. Oznacza to między innymi, że Poradnia „Totoro” zatrudnia specjalistów posiadających kwalifikacje wymagane prawem od pracowników publicznych placówek oświatowych, a wydawane przez nią opinie specjalistyczne mają takie samo znaczenie w placówkach szkolnych i przedszkolnych, jak opinie wydawane przez poradnie publiczne. W celu uzyskania większej ilości informacji zachęcamy do zapoznania się z odpowiedzią na pytanie: W jaki sposób można sprawdzić, czy Poradnia „Totoro” posiada uprawnienia do wydawania opinii w sprawach związanych z kształceniem dzieci i młodzieży?

8. Zamiast opinii.

Gdy wydanie pełnej opinii nie jest konieczne lub możliwe, ponieważ spotkanie specjalisty z dzieckiem nie obejmowało badania diagnostycznego (np. w przypadku konsultacji), Poradnia „Totoro” proponuje wydanie pisemnej informacji o dziecku. Pisemna informacja o dziecku zazwyczaj zawiera podsumowanie informacji zebranych podczas obserwacji dziecka oraz w wywiadzie z rodzicem, a także podstawowe wnioski dotyczące zalecanego dalszego postępowania.

Pisemna informacja o wyniku diagnozy to dokument, który obejmuje krótkie podsumowanie rezultatów przeprowadzonych w Poradni badań diagnostycznych. Bywa wystarczająca, gdy badania przeprowadzane w Poradni „Totoro” stanowią część złożonego procesu diagnozy, prowadzonego w innej placówce. Pisemne informacje o wyniku diagnozy, podobnie jak opinie, Poradnia wydaje na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. 2013 poz. 199; z późn. zm.).

Podobnie jak opinie, pisemne informacje o dziecku oraz informacje o wyniku diagnozy wydawane są na wniosek rodzica/ opiekuna prawnego.

Potrzebujesz więcej informacji?
Skontaktuj się z nami!