Opiniowanie

Nasza oferta

Nasza oferta obejmuje sporządzanie opinii specjalistycznych na podstawie diagnozy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej, fizjoterapeutycznej oraz diagnozy procesów integracji sensorycznej. Posiadamy uprawnienia do opiniowania w sprawach związanych z rozwojem, kształceniem i wychowaniem dziecka.

Rodzaj diagnozy

Koszt wydania dokumentu

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE OPINII


1. Wniosek o wydanie opinii.

Każda opinia wydawana jest na pisemny wniosek rodzica lub opiekuna prawnego dziecka. Formularze wniosków dostępne są w sekretariacie Poradni. Można je wypełnić na miejscu, podczas ostatniego spotkania diagnostycznego. Standardowy wniosek o wydanie opinii obejmuje:

 • dane osobowe dziecka, które Poradnia ma obowiązek umieścić w opinii (imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia dziecka, numer PESEL, adres zamieszkania, nazwę i adres przedszkola lub szkoły, oznaczenie klasy lub grupy przedszkolnej)
 • uzasadnienie wniosku
 • deklarację dotyczącą sposobu odebrania opinii (odbiór osobisty, odbiór przez osobę upoważnioną, wysłanie pocztą na wskazany adres, wysłanie pocztą do placówki szkolnej/przedszkolnej)
 • podpis wnioskodawcy.

2. Opinia zawsze jest rezultatem przeprowadzonej w Poradni diagnozy.

Wnioski ujęte w opinii w każdym przypadku formułowane są w oparciu o wyniki badań diagnostycznych, przeprowadzonych w Poradni przez odpowiedniego specjalistę. Specjaliści Poradni „Totoro” uwzględniają w procesie diagnozy dokumentację dostarczoną przez rodzica/opiekuna dziecka oraz informacje przekazane w wywiadzie, ale nie mogą one stanowić jedynej podstawy do wydania opinii.

3. Dokumentacja załączana do wniosku.

Do wydania niektórych opinii niezbędne jest dostarczenie dodatkowej dokumentacji z placówki przedszkolnej lub szkolnej, a czasami również dokumentacji przeprowadzonych badań lekarskich. Informacji na temat wymaganej dokumentacji Poradnia udziela drogą telefoniczną. Niezależnie od wymogów związanych z dokumentacją niezbędną do wydania określonej opinii, rodzic może załączyć do wniosku dokumentację innych diagnoz oraz badań specjalistycznych, uzasadniającą potrzebę wydania opinii lub wnoszącą dodatkowe informacje, dotyczące dotychczasowego rozwoju dziecka.

4. Struktura opinii.

Strukturę opinii specjalistycznych, wydawanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. 2013 poz. 199; z późn. zm.). Zgodnie z wymogami prawa opinia zawiera:

 • oznaczenie poradni wydającej opinię;
 • numer opinii;
 • datę wydania opinii;
 • podstawę prawną wydania opinii;
 • dane dziecka, którego dotyczy opinia (w tym między innymi numer PESEL);
 • określenie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka oraz opis mechanizmów wyjaśniających funkcjonowanie dziecka w odniesieniu do problemu zgłaszanego we wniosku o wydanie opinii;
 • stanowisko w sprawie, której dotyczy opinia, oraz szczegółowe jego uzasadnienie;
 • wskazania dla nauczycieli dotyczące pracy z dzieckiem;
 • wskazania dla rodziców dotyczące pracy z dzieckiem;
 • imiona i nazwiska oraz podpisy specjalistów, którzy sporządzili opinię;
 • podpis dyrektora poradni.

5. Odbiór opinii.

Opinia może być odebrana osobiście wyłącznie przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka. Dopuszczalne są sytuacje, w których opinia odbierana jest przez wskazaną przez rodzica inną osobę, ale ze względu na dobro dziecka i jego rodziny, wymaga to okazania w Poradni pisemnego upoważnienia, zawierającego imię i nazwisko oraz numer dowodu osobistego osoby upoważnionej do odbioru opinii. Upoważnienie powinno być podpisane odręcznie przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka. Gotowa opinia przygotowana jest do odbioru w sekretariacie Poradni w terminie ustalonym wcześniej w porozumieniu z rodzicem/opiekunem prawnym dziecka. Istnieje ponadto możliwość wysłania opinii na adres podany we wniosku o jej wydanie lub przekazanie przez Poradnię opinii do placówki oświatowej, do której uczęszcza dziecko.

Bez wyraźnej, pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego dziecka, Poradnia „Totoro” nigdy nie przekazuje opinii z diagnozy do przedszkola lub szkoły dziecka.

6. Czas oczekiwania na wydanie opinii.

Większość specjalistycznych opinii z diagnozy Poradnia przygotowuje w ciągu 30 dni od złożenia przez Rodzica/Opiekuna prawnego kompletnego wniosku o wydanie opinii. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest zarówno skrócenie, jak i wydłużenie czasu oczekiwania na wydanie opinii po wcześniejszych ustaleniach z diagnostą oraz z dyrektorem Poradni. Skrócenie czasu oczekiwania na wydanie opinii nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami. Aby uzyskać więcej informacji, zachęcamy do przeczytania odpowiedzi na pytanie: Jak długi jest czas oczekiwania na wydanie opinii w Poradni „Totoro”?

7. Prawo Poradni „Totoro” do wydawania opinii w sprawach związanych z kształceniem dzieci i młodzieży.

Poradnia „Totoro” to specjalistyczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna w rozumieniu Art. 2 Ustawy z dn. 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59). Widnieje w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych pod numerem 132195. Oznacza to między innymi, że Poradnia „Totoro” zatrudnia specjalistów posiadających kwalifikacje wymagane prawem od pracowników publicznych placówek oświatowych, a wydawane przez nią opinie specjalistyczne mają takie samo znaczenie w placówkach szkolnych i przedszkolnych, jak opinie wydawane przez poradnie publiczne. W celu uzyskania większej ilości informacji zachęcamy do zapoznania się z odpowiedzią na pytanie: W jaki sposób można sprawdzić, czy Poradnia „Totoro” posiada uprawnienia do wydawania opinii w sprawach związanych z kształceniem dzieci i młodzieży?

8. Zamiast opinii.

Gdy wydanie pełnej opinii nie jest konieczne lub możliwe, ponieważ spotkanie specjalisty z dzieckiem nie obejmowało badania diagnostycznego (np. w przypadku konsultacji), Poradnia „Totoro” proponuje wydanie pisemnej informacji o dziecku. Pisemna informacja o dziecku zazwyczaj zawiera podsumowanie informacji zebranych podczas obserwacji dziecka oraz w wywiadzie z rodzicem, a także podstawowe wnioski dotyczące zalecanego dalszego postępowania.

Pisemna informacja o wyniku diagnozy to dokument, który obejmuje krótkie podsumowanie rezultatów przeprowadzonych w Poradni badań diagnostycznych. Bywa wystarczająca, gdy badania przeprowadzane w Poradni „Totoro” stanowią część złożonego procesu diagnozy, prowadzonego w innej placówce. Pisemne informacje o wyniku diagnozy, podobnie jak opinie, Poradnia wydaje na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. 2013 poz. 199; z późn. zm.).

Podobnie jak opinie, pisemne informacje o dziecku oraz informacje o wyniku diagnozy wydawane są na wniosek rodzica/ opiekuna prawnego.

Potrzebujesz więcej informacji?
Skontaktuj się z nami!