Punkt informacyjny

Najczęściej zadawane pytania

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne to placówki oświatowe, których funkcjonowanie reguluje Ustawa o systemie oświaty (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425) oraz przepisy wydane na jej podstawie (w tym m.in. – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych – Dz.U. 2013 poz. 199).

Według przepisów, poradnie psychologiczno-pedagogiczne mają na celu udzielanie dzieciom od momentu urodzenia oraz młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, a także wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku w systemie oświaty polega rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych. Potrzeby te mogą wynikać na przykład z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem, ze szczególnych uzdolnień, ze specyficznych trudności w uczeniu się, z zaburzeń komunikacji językowej, z choroby przewlekłej, z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych, z niepowodzeń edukacyjnych, z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi lub z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą. Z kolei pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom i nauczycielom polega na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych.

Oznacza to między innymi, że przez pomoc psychologiczno-pedagogiczną w oświacie rozumiana jest różnego typu pomoc specjalistyczna, udzielana dziecku, jego rodzinie oraz nauczycielom, a nie wyłącznie wsparcie psychologa lub pedagoga.

Do zadań poradni psychologiczno pedagogicznych należy diagnozowanie dzieci i młodzieży, udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły lub innej placówki oświatowej, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych, a także organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Ze wsparcia poradni psychologiczno-pedagogicznych mogą korzystać dzieci od momentu narodzin oraz młodzież, ich rodzice, nauczyciele i wychowawcy, a także pracujący z nimi w placówkach oświatowych specjaliści (psychologowie, pedagodzy, logopedzi, fizjoterapeuci i in.).

Specjalistyczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne to placówki, które zazwyczaj zajmują się przede wszystkim jednym, wybranym obszarem diagnozy i terapii, na przykład – głównie pomocą w przypadku trudności szkolnych lub wsparciem psychoterapeutycznym. Poradnia „Totoro” specjalizuje się w udzielaniu pomocy z zakresu wczesnej interwencji terapeutycznej dzieciom, które nie rozpoczęły jeszcze realizacji obowiązku szkolnego, jednak w przypadku naszej placówki obszar jej specjalizacji stanowi główną, ale nie jedyną oś jej działalności.

Poradnia „Totoro” udziela wsparcia dzieciom od pierwszych miesięcy życia oraz młodzieży do 16 r.ż., ich rodzinom, nauczycielom oraz specjalistom zatrudnionym w placówkach oświatowych.

Zapraszamy przede wszystkim:

 • osoby poszukujące dla swojego dziecka wsparcia psychologa, psychoterapeuty, pedagoga specjalnego (w tym – terapeuty pedagogicznego), logopedy lub neurologopedy, fizjoterapeuty, terapeuty integracji sensorycznej lub dietetyka dziecięcego,
 • osoby, które niepokoi rozwój lub zachowanie ich dziecka, a które nie są jeszcze pewne, czy i do którego specjalisty powinny się udać,
 • osoby zainteresowane zorganizowaniem dla dziecka terapii w ramach wczesnego wspomagania rozwoju;
 • osoby poszukujące dla swojego dziecka lub siebie i swojej rodziny atrakcyjnych, twórczych i rozwojowych sposobów spędzania wolnego czasu.

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne to placówki oświatowe, których pracę organizuje i nadzoruje resort oświaty, a nie Ministerstwo Zdrowia. Nie realizują one zadań w oparciu o umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

To, że Poradnia „Totoro” jest placówką niepubliczną oznacza, że nie jest ona prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego, a tym samym – że zasadniczym źródłem finansowania jej działalności nie są środki publiczne. Nie oznacza to jednak, że działalność poradni takich jak „Totoro” nie jest w ogóle finansowana z dotacji ze środków publicznych oraz że wszystkie zajęcia w tego typu placówkach są odpłatne. Przykładem zajęć bezpłatnych dla ich uczestników, finansowanych w całości z dotacji budżetowych gmin, są zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, prowadzone również w niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Poradnia „Totoro” realizuje zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, bezpłatne dla uczestników, finansowane w pełni z dotacji budżetowej Gminy Miejskiej Kraków. Do świadczonych przez Poradnię usług nieodpłatnych należą ponadto działania realizowane w ramach Punktu Informacyjnego.

Organem prowadzącym Poradnię „Totoro” jest Oz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – podmiot założony przez cztery osoby, które zawodowo i z przekonania czynnie zajmują się specjalistyczną pracą z dziećmi i młodzieżą. Spółka Oz zarejestrowana jest pod numerem KRS: 0000628883 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia (XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego).

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to bezpłatne zajęcia terapeutyczne, mające na celu wspieranie rozwoju dzieci ze zdiagnozowaną niepełnosprawnością oraz ich rodzin. Można je realizować w oparciu o opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, wydaną przez Zespół Orzekający, działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju mogą być realizowane w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, zależnie od indywidualnych potrzeb dziecka. Więcej informacji na temat wczesnego wspomagania rozwoju znajduje się tutaj.

Nadzór pedagogiczny nad Poradnią „Totoro” sprawuje Małopolski Kurator Oświaty. Poradnia „Totoro”, podobnie jak wszystkie inne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, podlega okresowym kontrolom, prowadzonym przez wizytatorów z Kuratorium Oświaty. Dodatkowo, dbamy o stałe podnoszenie jakości naszej pracy poprzez prowadzenie wewnętrznego nadzoru pedagogicznego.

Uprawnienia do wydawania opinii w sprawach związanych z kształceniem dzieci i młodzieży posiadają wyłącznie te poradnie psychologiczno-pedagogiczne, które zostały założone zgodnie z Art. 82 Ustawy o systemie oświaty (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425) oraz zatrudniają pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych. Organem kontrolującym czy dany podmiot spełnia ww. warunki jest tzw. organ ewidencyjny – jednostka samorządu terytorialnego, uprawniona do prowadzenia danego typu placówek. Organ ewidencyjny dopuszcza wpis poradni psychologiczno-pedagogicznej do właściwego rejestru tylko w przypadku wywiązania się przez placówkę z określonych wyżej wymagań.

Organem ewidencyjnym, który prowadzi rejestr niepublicznych szkół i placówek oświatowych właściwy dla Poradni „Totoro”, jest Gmina Miejska Kraków. Informacje dotyczące wpisu Poradni „Totoro” do właściwego rejestru można wobec tego potwierdzić w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Krakowa.

Dodatkowo, potwierdzenie wpisu danej placówki do właściwej ewidencji można skontrolować w tzw. Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych. Numer ewidencyjny Poradni „Totoro” w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych to 132195.

Specjalistyczne opinie z diagnozy Poradnia przygotowuje w ciągu 30 dni od złożenia przez Rodzica/Opiekuna prawnego kompletnego wniosku o wydanie opinii. Możliwe jest skrócenie czasu oczekiwania na wydanie opinii po wcześniejszych ustaleniach z diagnostą oraz z dyrektorem Poradni. Skrócenie czasu oczekiwania na wydanie opinii nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami.

W szczególnych przypadkach, wynikających z nieobecności dziecka na zaplanowanych zajęciach lub nieobecności terapeuty, spowodowanej sytuacją losową, Poradnia wydaje opinie w terminie 60 dni od daty złożenia przez Rodzica/Opiekuna prawnego pełnego wniosku o wydanie opinii.

Szczegółowych informacji na temat oferty Poradni „Totoro” udziela sekretariat Poradni drogą telefoniczną, e-mailową lub bezpośrednio – w godzinach pracy sekretariatu.

Tak, rodzic może uczestniczyć w zajęciach. W wielu przypadkach jest to wskazane, ponieważ Rodzic/Opiekun na bieżąco śledzi postępy swojego dziecka i uczy się, jak samodzielnie pracować z nim w domu. Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy obecność Rodzica/Opiekuna nie najlepiej wpływa na koncentrację uwagi oraz współpracę z dziecka z terapeutą – mały pacjent rozprasza się. Takie sytuacje szczegółowo omawiane są z prowadzącym zajęcia, a decyzja o obecności Rodzica/Opiekuna podejmowana jest wspólnie z terapeutą. Istnieją ponadto okoliczności, w których obecność rodzica na zajęciach nie jest zalecana ze względu na to, że z definicji zbyt mocno wpływa ona na proces diagnozy lub terapii – dotyczy to w szczególności niektórych diagnoz psychologicznych oraz zajęć z zakresu terapii psychologicznej i psychoterapii. W przypadkach, w których rodzic ma wątpliwości związane z potrzebą bezpośredniego towarzyszenia dziecku w procesie diagnozy lub terapii, każdorazowo umożliwiamy kontakt z diagnostą lub terapeutą w celu ustalenia najbardziej korzystnej w danej sytuacji drogi postępowania.

W takiej sytuacji warto na początku skontaktować się z sekretariatem Poradni. Sekretariat udziela podstawowych informacji na temat możliwości w zakresie konsultacji specjalistycznych oraz diagnozy, przewidzianych w ofercie Poradni „Totoro”, ale nie udziela porad dotyczących wskazanych kierunków działania w określonej sytuacji. Jeśli potrzebują Państwo porady dotyczącej tego, jaki przyjąć kierunek konsultacji specjalistycznych, sekretariat Poradni umożliwia kontakt telefoniczny z poszczególnymi specjalistami lub dyrektorem Poradni, którzy wysłuchają podstawowych informacji na temat Państwa potrzeb i zaproponują możliwe kierunki działań. Informacje dotyczące dostępnych możliwości w zakresie organizacji dla dziecka wsparcia specjalistycznego mogą Państwo uzyskać również w naszym Punkcie Informacyjnym.

Obowiązujące aktualnie w Poradni procedury związane z bezpieczeństwem obejmują między innymi:

 • pomiar temperatury osobom wchodzącym do Poradni,
 • obowiązek dezynfekowania rąk przed wejściem na teren Poradni (w szatni znajdują się środki do dezynfekcji),
 • obowiązek noszenia środków ochrony osobistej zarówno przez pracowników Poradni, jak i przez wszystkie osoby przebywające na terenie Poradni (nie dotyczy dzieci przed 7 r.ż. oraz dzieci niepełnosprawnych),
 • obowiązek zachowania dystansu społecznego (min. 1,5 m.) w stosunku do innych osób przebywających w Poradni,
 • ograniczenie liczby osób mogących jednocześnie przebywać w danym czasie w zapleczu szatniowym do 1 pary rodzic-dziecko,
 • ograniczanie do minimum wstępu na teren Poradni osób postronnych (usługodawców, niektórych pracowników obsługi i in.),
 • ograniczenie możliwości przychodzenia dziecka do Poradni w towarzystwie więcej niż jednej osoby,
 • codzienną dezynfekcję materiałów i pomocy edukacyjnych, sal zajęciowych oraz przestrzeni wspólnych,
 • codzienne wietrzenie oraz ozonowanie pomieszczeń.

Informujemy, że pełna treść procedur związanych z bezpieczeństwem w czasie epidemii udostępniana jest zainteresowanym osobom przez sekretariat Poradni – zapraszamy do kontaktu.

Potrzebujesz więcej informacji?
Skontaktuj się z nami!