Diagnoza

Nasza oferta

W Poradni „Totoro” realizujemy diagnozy specjalistyczne oraz wielospecjalistyczne, prowadzone przez psychologów, pedagogów specjalnych, logopedów i neurologopedów, fizjoterapeutów oraz terapeutów integracji sensorycznej. Diagnozujemy w sprawach wymagających oceny poziomu rozwoju dziecka we wskazanych obszarach, oceny przyczyn obserwowanych u dziecka trudności oraz w sprawach związanych z kształceniem i wychowaniem. Efektem diagnozy jest pisemna opinia lub informacja o wyniku diagnozy.

Rodzaj diagnozy

Liczba spotkań

Koszt diagnozy wraz z pisemną opinią

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DIAGNOZY

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE:

  1. Odpłatność za udział w diagnozie obejmuje wydanie opinii.
  2. Na życzenie rodziców każda diagnoza może zostać zakończona spotkaniem podsumowującym, w trakcie którego w rozmowie z diagnostą szczegółowo omawiane są wnioski z przeprowadzonych w Poradni badań. Koszt spotkania podsumowującego wynosi 140 zł. Decyzję o skorzystaniu ze spotkania podsumowującego można podjąć zarówno na etapie zapisu do Poradni, jak i po zakończeniu badania i odebraniu pisemnej opinii z diagnozy.
  3. Na pierwsze spotkanie diagnostyczne należy zgłosić się 10 minut wcześniej w celu wypełnienia dokumentacji zapisu do Poradni.
  4. Na diagnozę dziecko może zgłosić się wyłącznie z rodzicem/opiekunem prawnym – ze względu na ochronę dóbr dziecka i jego rodziny poradnia psychologiczno-pedagogiczna nie ma możliwości dokonania zapisu dziecka, które zgłasza się do niej pod opieką członka rodziny innego niż rodzic/opiekun prawny lub pod opieką innej osoby.
  5. W karcie zapisu do Poradni konieczne jest podanie danych osobowych dziecka (w tym numeru PESEL dziecka) oraz danych osobowych co najmniej jednego rodzica.
  6. Na diagnozę należy przynieść ze sobą lub dostarczyć drogą e-mailową dokumentację dotychczasowych diagnoz specjalistycznych, jeśli takie były już wcześniej realizowane.
  7. Bardzo ważne jest, aby dziecko biorące udział w diagnozie było wypoczęte i w miarę możliwości nierozproszone wydarzeniami, które zaistniały tuż przed diagnozą – jeśli w dniu diagnozy wystąpiły jakieś czynniki, które mogą istotnie wpływać na poziom pobudzenia lub ogólnej sprawności psychofizycznej dziecka, należy poinformować o tym diagnostę.

Potrzebujesz więcej informacji?
Skontaktuj się z nami!