Diagnoza

Oferta obowiązująca od 15.05.2024 r.

W Poradni „Totoro” realizujemy diagnozy specjalistyczne oraz wielospecjalistyczne, prowadzone przez psychologów, pedagogów specjalnych, logopedów i neurologopedów, fizjoterapeutów oraz terapeutów integracji sensorycznej. Diagnozujemy w sprawach wymagających oceny poziomu rozwoju dziecka we wskazanych obszarach, oceny przyczyn obserwowanych u dziecka trudności oraz w sprawach związanych z kształceniem i wychowaniem. Efektem diagnozy jest pisemna opinia lub informacja o wyniku diagnozy.

Jeśli mają Państwo wątpliwości odnośnie tego, z jakiej diagnozy skorzystać w określonej sytuacji, prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy – pomożemy w wyborze kierunków badania najbardziej adekwatnych w odniesieniu do Państwa potrzeb.

Rodzaj diagnozy

Liczba spotkań

Koszt diagnozy wraz z pisemną opinią

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DIAGNOZY

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE:

  1. Odpłatność za udział w diagnozie obejmuje wydanie opinii.
  2. Na życzenie rodziców każda diagnoza może zostać zakończona spotkaniem podsumowującym, w trakcie którego w rozmowie z diagnostą szczegółowo omawiane są wnioski z przeprowadzonych w Poradni badań. Decyzję o skorzystaniu ze spotkania podsumowującego można podjąć zarówno na etapie zapisu do Poradni, jak i po zakończeniu badania i odebraniu pisemnej opinii z diagnozy. Koszt spotkania podsumowującego wynosi 150 zł, jeśli decyzja o potrzebie umówienia takiego spotkania zostanie zgłoszona podczas zapisywania dziecka na diagnozę. W przypadku zgłoszenia potrzeby omówienia wyników diagnozy po odebraniu dokumentu, kwota za spotkanie wynosi 210 zł.
  3. Przed rozpoczęciem diagnozy konieczne jest dostarczenie drogą e-mailową dokumentacji z dotychczasowych diagnoz specjalistycznych, jeśli takie były już wcześniej realizowane.
  4. W przypadku większości diagnoz niezbędne jest również wypełnienie dodatkowych formularzy dotyczących zgłaszanego problemu i rozwoju dziecka udostępnianych przez recepcję. Wypełnione formularze należy dosłać drogą e-mailową nie później do dwóch dni roboczych przed rozpoczęciem pierwszego spotkania diagnostycznego.
  5. Na diagnozę dziecko może zgłosić się wyłącznie z rodzicem/opiekunem prawnym – ze względu na ochronę dóbr dziecka i jego rodziny poradnia psychologiczno-pedagogiczna nie ma możliwości dokonania zapisu dziecka, które zgłasza się do niej pod opieką członka rodziny innego niż rodzic/opiekun prawny lub pod opieką innej osoby.
  6. W karcie zapisu do Poradni konieczne jest podanie danych osobowych dziecka (w tym numeru PESEL dziecka) oraz danych osobowych co najmniej jednego rodzica.
  7. Na pierwsze spotkanie diagnostyczne należy zgłosić się 10 minut wcześniej w celu wypełnienia dokumentacji zapisu do Poradni.
  8. Bardzo ważne jest, aby dziecko biorące udział w diagnozie było wypoczęte i w miarę możliwości nierozproszone wydarzeniami, które zaistniały tuż przed diagnozą – jeśli w dniu diagnozy wystąpiły jakieś czynniki, które mogą istotnie wpływać na poziom pobudzenia lub ogólnej sprawności psychofizycznej dziecka, należy poinformować o tym diagnostę.

Potrzebujesz więcej informacji?
Skontaktuj się z nami!