Diagnoza pod kątem możliwości wcześniejszego rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej

1 x 120 min. + 1 x 60 min.
620 zł

Diagnoza pod kątem możliwości wcześniejszego rozpoczęcia nauki w szkole jest niezbędna w sytuacji, w której rodzice/opiekunowie rozważają decyzję o zapisaniu 6-latka do pierwszej klasy szkoły podstawowej (Art. 36, pkt 1-3 Ustawy Prawo Oświatowe – Dz.U. 2017 poz. 59). – ma zastosowanie w szczególności w okolicznościach, w których rodzice/opiekunowie lub nauczyciele nie mają pewności, czy dziecko osiągnęło w poszczególnych sferach rozwoju kompetencje pozwalające mu na efektywną naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej.

Diagnoza obejmuje ocenę funkcji percepcyjno-motorycznych i poznawczych w odniesieniu do norm wiekowych, ocenę umiejętności niezbędnych do rozpoczęcia nauki na pierwszym etapie edukacyjnym oraz poszerzone badanie dojrzałości społeczno-emocjonalnej dziecka.

W celu zrealizowania diagnozy konieczne jest dostarczenie na pierwsze spotkanie diagnostyczne opinii wychowawcy dziecka, obejmującej przede wszystkim obserwacje dotyczące funkcjonowania dziecka w grupie rówieśniczej oraz wnioski odnoszące się do rozwoju w sferze emocjonalno-motywacyjnej. Jeśli dziecko realizowało wcześniej diagnozy psychologiczno-pedagogiczne, logopedyczne lub specjalistyczne diagnozy lekarskie, wskazane jest także przyniesienie na pierwsze spotkanie w Poradni dokumentacji z tych badań.

Cena diagnozy obejmuje wydanie opinii wraz ze szczegółowymi zaleceniami dotyczącymi dalszego postępowania.