Diagnoza w kierunku dyskalkulii

2 x 120 min.
950 zł

Badanie w kierunku dyskalkulii przeznaczone jest dla uczniów w wieku od 10 do 16 r.ż. Obejmuje przede wszystkim psychologiczną ocenę funkcji poznawczych leżących u podstaw nauki umiejętności matematycznych, pedagogiczną ocenę sprawności dziecka w zakresie kompetencji matematycznych oraz pełne badanie inteligencji. Celem tego typu diagnozy jest potwierdzenie lub wykluczenie występowania u dziecka specyficznych trudności w nauce matematyki.

W celu zrealizowania diagnozy konieczne jest dostarczenie na pierwsze spotkanie w Poradni opinii nauczyciela/wychowawcy dziecka oraz zeszytu do matematyki. Zalecane jest także przedstawienie zeszytów/prac dokumentujących udział dziecka w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych lub dydaktyczno-wyrównawczych, jeżeli było objęte tego rodzaju formami wsparcia. 

Jeśli dziecko realizowało wcześniej diagnozy psychologiczno-pedagogiczne, logopedyczne lub specjalistyczne diagnozy lekarskie, niezbędne jest dostarczenie do Poradni opinii z tych badań jeszcze przed pierwszym spotkaniem diagnostycznym. Jeśli u dziecka obecnie lub w przeszłości stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wzroku lub słuchu, w ramach diagnozy konieczne jest przedłożenie zaświadczenia lekarza okulisty lub laryngologa, określającego  aktualny charakter i nasilenie nieprawidłowości w zakresie widzenia i/lub słyszenia.

Cena diagnozy obejmuje wydanie opinii wraz ze szczegółowymi zaleceniami dotyczącymi dalszego postępowania.