Psychologiczno-logopedyczna diagnoza rozwoju dziecka

2 x 120 min.
890 zł

Diagnoza poziomu rozwoju dziecka w wybranych sferach prowadzona przez psychologa oraz logopedę/neurologopedę. Zależnie od celu badania pozwala ona na ocenę funkcjonowania dziecka w odniesieniu do norm wiekowych m.in. w takich obszarach, jak ogólny rozwój poznawczy, pamięć, uwaga, rozwój mowy i komunikacji, spostrzeganie wzrokowe,  koordynacja wzrokowo-ruchowa, motoryka mała i duża, lateralizacja, rozwój emocjonalno-społeczny i inne. Szczegółowy zakres diagnozy ustalany jest na etapie zgłoszenia na badanie. 

W celu zrealizowania diagnozy konieczne jest dostarczenie do Poradni przed pierwszym spotkaniem diagnostycznym kwestionariusza wypełnionego wcześniej przez rodzica – kwestionariusz udostępniany jest przez Poradnię “Totoro” na etapie zapisu na badanie. Jeśli dziecko realizowało wcześniej diagnozy psychologiczne, logopedyczne lub specjalistyczne diagnozy lekarskie, niezbędne jest także dostarczenie do Poradni opinii z tych badań. Zalecane jest również przedstawienie opinii przygotowanej przez nauczyciela-wychowawcę dziecka (jeśli dotyczy).

Cena diagnozy obejmuje wydanie opinii wraz ze szczegółowymi zaleceniami dotyczącymi dalszego postępowania.