Psychologiczno-pedagogiczna diagnoza przyczyn niepowodzeń edukacyjnych dziecka

2 x 120 min.
850 zł

Obejmuje przede wszystkim ocenę funkcji percepcyjno-motorycznych i umiejętności szkolnych oraz pełne badanie inteligencji. Pozwala określić niektóre czynniki leżące u podłoża problemów dziecka w nauce, takie jak specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia), nieprawidłowości w rozwoju poznawczym, trudności w zakresie koncentracji uwagi, trudności emocjonalno-motywacyjne, problemy w funkcjonowaniu społecznym oraz inne. Diagnoza pozwala ponadto na określenie mocnych stron dziecka, które mogą stanowić podstawę do planowania oddziaływań korekcyjno-kompensacyjnych.

W celu zrealizowania diagnozy konieczne jest dostarczenie na pierwsze spotkanie w Poradni opinii nauczyciela/wychowawcy dziecka lub pedagoga szkolnego oraz kilku wybranych zeszytów szkolnych. Zalecane jest także dostarczenie zeszytów/prac pisemnych, dokumentujących udział dziecka w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych lub dydaktyczno-wyrównawczych, jeżeli było objęte tego rodzaju formami wsparcia. 

Jeśli dziecko realizowało wcześniej diagnozy psychologiczno-pedagogiczne, logopedyczne lub specjalistyczne diagnozy lekarskie, niezbędne jest dostarczenie do Poradni opinii z tych badań jeszcze przed pierwszym spotkaniem diagnostycznym.

Cena diagnozy obejmuje wydanie opinii wraz ze szczegółowymi zaleceniami dotyczącymi dalszego postępowania.