Pakiet diagnoz w kierunku specyficznych trudności w uczeniu się – badanie w kierunku dysleksji, dysgrafii, dysortografii oraz dyskalkulii

3 x 120 min.
1200 zł

Pakiet diagnoz łączący badania pod kątem występowania u dziecka dysleksji, dysgrafii i dysortografii oraz dyskalkulii. Obejmuje badanie inteligencji oraz badania funkcji poznawczych i umiejętności szkolnych – związanych z czytaniem, pisaniem i kompetencjami matematycznymi. Przeznaczony jest dla uczniów w wieku od 10 do 16 r.ż. Efektem diagnozy jest opinia stwierdzająca specyficzne trudności w uczeniu się, wskazująca potrzebę dalszej pracy korekcyjno-kompensacyjnej w celu postawienia ostatecznej diagnozy bądź wykluczająca specyficzne trudności w nauce.

W celu zrealizowania diagnozy konieczne jest dostarczenie na pierwsze spotkanie diagnostyczne opinii wychowawcy dziecka, pedagoga szkolnego lub nauczyciela polonisty i nauczyciela matematyki, a także przykładowych zeszytów szkolnych, dokumentujących charakter trudności dziecka. Zalecane jest ponadto dostarczenie zeszytów/prac pisemnych, dokumentujących udział dziecka w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych lub dydaktyczno-wyrównawczych, jeżeli było objęte tego rodzaju formami wsparcia. Jeśli uczeń realizował wcześniej diagnozy psychologiczno-pedagogiczne, logopedyczne lub specjalistyczne diagnozy lekarskie, niezbędne jest także przyniesienie na pierwsze spotkanie w Poradni opinii z tych badań.

Uprzejmie informujemy, że diagnozy pod kątem występowania specyficznych trudności w uczeniu się dla uczniów szkół ponadpodstawowych wykonywane są na wniosek złożony przez szkołę. W celu uzyskania szczegółowych informacji zachęcamy do kontaktu z sekretariatem Poradni.