Psychologiczna diagnoza funkcji poznawczych lub percepcyjno-motorycznych

1 x 120 min.
490 zł

Psychologiczna diagnoza funkcji poznawczych w zależności od potrzeb może obejmować ocenę koncentracji uwagi, pamięci, wybranych procesów związanych z myśleniem, rozumieniem języka, percepcją wzrokową lub słuchową, jak również całościową ocenę tak zwanych funkcji wykonawczych, istotną w procesie diagnozy m.in. w kierunku nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD). Szczegółowy zakres badania ustalany jest na etapie zgłoszenia dziecka do Poradni.

Psychologiczna diagnoza funkcji poznawczych przydatna jest między innymi dla celów związanych z oceną przyczyn niepowodzeń edukacyjnych, trudności w uczeniu się lub problemów w codziennym funkcjonowaniu dziecka. Badanie tego rodzaju powinno stanowić podstawę do przygotowania planu terapii zaburzonych funkcji poznawczych lub treningu funkcji poznawczych, mającego na celu wyrównywanie deficytów rozwojowych lub podnoszenie efektywności dziecka w uczeniu się.

Cena diagnozy obejmuje wydanie opinii wraz ze szczegółowymi zaleceniami dotyczącymi dalszego postępowania.