Psychologiczna diagnoza ogólnorozwojowa – pełna

2 x 120 min.
950 zł

Pełne badanie psychologiczne mające na celu ocenę poziomu funkcjonowania dziecka względem norm wiekowych – zazwyczaj obejmuje poszerzoną ocenę rozwoju psychoruchowego i emocjonalno-społecznego oraz w zależności od potrzeb – pogłębione badanie obszarów zgłoszonych jako problematyczne. W ramach pełnej diagnozy psychologicznej możliwe jest zrealizowanie m.in. badania inteligencji, uwagi, pamięci, tzw. funkcji wykonawczych, zaburzeń emocjonalnych lub trudności dziecka w zachowaniu. Szczegółowy zakres diagnozy ustalany jest na etapie zgłoszenia dziecka do Poradni.

Pełna diagnoza ogólnorozwojowa zalecana jest dla dzieci w każdym wieku, w tym w szczególności dla dzieci z grup ryzyka, co do których istnieje podejrzenie dysharmonii rozwojowych bądź opóźnień w rozwoju, dla dzieci ze stwierdzonymi trudnościami rozwojowymi dla celów związanych z okresowym monitorowaniem ich rozwoju lub oceną postępów w terapii, dla dzieci z trudnościami w zachowaniu i/lub koncentracji uwagi oraz dla dzieci diagnozowanych psychologicznie po raz pierwszy  – w celu określenia dalszych potrzeb związanych z diagnozą lub zalecanych kierunków terapii.

Diagnoza ogólnorozwojowa przydatna jest również w procesie diagnostycznym dla celów orzecznictwa.

Cena diagnozy obejmuje wydanie opinii wraz ze szczegółowymi zaleceniami dotyczącymi dalszego postępowania.