Kompleksowa diagnoza rozwoju dziecka zrealizowana przez 3 specjalistów – psychologa, logopedę i fizjoterapeutę

2 x 120 min. + 1 x 60 min.
1190 zł

Diagnoza poziomu rozwoju dziecka w wybranych sferach prowadzona przez psychologa, logopedę/neurologopedę oraz fizjoterapeutę dziecięcego. Zależnie od celu badania pozwala ona na ocenę funkcjonowania dziecka w odniesieniu do norm wiekowych m.in. w takich obszarach, jak motoryka mała i duża, ogólny rozwój poznawczy, pamięć, uwaga, rozwój mowy i komunikacji, spostrzeganie wzrokowe, koordynacja wzrokowo-ruchowa, lateralizacja, rozwój emocjonalno-społeczny i inne. Szczegółowy zakres diagnozy ustalany jest na etapie zgłoszenia na badanie. 

W celu zrealizowania diagnozy konieczne jest dostarczenie do Poradni przed pierwszym spotkaniem diagnostycznym kwestionariusza wypełnionego wcześniej przez rodzica – kwestionariusz udostępniany jest przez Poradnię “Totoro” na etapie zapisu na badanie. Jeśli dziecko realizowało wcześniej diagnozy psychologiczne, logopedyczne lub specjalistyczne diagnozy lekarskie, niezbędne jest także dostarczenie do Poradni opinii z tych badań. Zalecane jest również przedstawienie opinii przygotowanej przez nauczyciela-wychowawcę dziecka (jeśli dotyczy).

Cena diagnozy obejmuje wydanie opinii wraz ze szczegółowymi zaleceniami dotyczącymi dalszego postępowania.