Psychologiczna diagnoza ogólnorozwojowa

1 x 120 minut
360 zł

Całościowa ocena poziomu funkcjonowania dziecka względem norm wiekowych – obejmuje badanie rozwoju psychoruchowego oraz emocjonalno-społecznego, a w razie konieczności także skróconą diagnozę poziomu rozwoju intelektualnego. Zalecana w szczególności dla dzieci do 10 r.ż. z grup ryzyka, co do których istnieje podejrzenie dysharmonii rozwojowych bądź opóźnień w rozwoju oraz dla dzieci ze stwierdzonymi trudnościami rozwojowymi dla celów związanych z okresowym monitorowaniem ich rozwoju lub oceną postępów w terapii.

Menu