Psychologiczna diagnoza ogólnorozwojowa – podstawowa

1 x 120 min.
490 zł

Badanie psychologiczne mające na celu ocenę poziomu funkcjonowania dziecka względem norm wiekowych w wybranych sferach rozwoju. Zależnie od celu badania diagnoza może obejmować podstawową ocenę funkcjonowania dziecka w odniesieniu do norm wiekowych m.in. w takich obszarach, jak ogólny rozwój poznawczy, pamięć, uwaga, język, spostrzeganie wzrokowe, koordynacja wzrokowo-ruchowa, motoryka mała, lateralizacja, rozwój emocjonalno-społeczny i inne. Szczegółowy zakres diagnozy ustalany jest na etapie zgłoszenia na badanie. 

Podstawowa psychologiczna diagnoza ogólnorozwojowa zalecana jest w szczególności dla dzieci do 10 r.ż. z grup ryzyka, co do których istnieje podejrzenie dysharmonii rozwojowych bądź opóźnień w rozwoju oraz dla dzieci ze stwierdzonymi trudnościami rozwojowymi dla celów związanych z okresowym monitorowaniem ich rozwoju lub oceną postępów w terapii. Badanie tego typu wskazane jest również w procesie diagnostycznym dla celów orzecznictwa oraz dla dzieci diagnozowanych psychologicznie po raz pierwszy – w celu określenia dalszych potrzeb związanych z diagnozą lub zalecanych kierunków terapii. 

W celu zrealizowania diagnozy konieczne jest dostarczenie do Poradni przed pierwszym spotkaniem diagnostycznym kwestionariusza wypełnionego wcześniej przez rodzica – kwestionariusz udostępniany jest przez Poradnię “Totoro” na etapie zapisu na badanie. Jeśli dziecko realizowało wcześniej diagnozy psychologiczne, logopedyczne lub specjalistyczne diagnozy lekarskie, niezbędne jest także dostarczenie do Poradni opinii z tych badań. Zalecane jest również przedstawienie opinii przygotowanej przez nauczyciela-wychowawcę dziecka (jeśli dotyczy).

Cena diagnozy obejmuje wydanie opinii wraz ze szczegółowymi zaleceniami dotyczącymi dalszego postępowania.