Diagnoza na potrzeby zatrudnienia młodocianego pracownika

1 x 120 min.
490 zł
Badanie możliwości psychofizycznych i indywidualnych potrzeb rozwojowych ucznia dla celów oceny możliwości podjęcia przez młodocianego zatrudnienia. Przeznaczona jest przede wszystkim dla osób starających się o realizację przygotowania zawodowego w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

Efektem diagnozy jest wydanie opinii, o której mowa w Art. 191 Ustawy Kodeks Pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320), obejmującej wskazanie bądź przeciwwskazanie do podjęcia przez ucznia zatrudnienia.

Jeśli dziecko realizowało wcześniej diagnozy psychologiczno-pedagogiczne, diagnozy logopedyczne lub specjalistyczne diagnozy lekarskie, niezbędne jest dostarczenie do Poradni opinii z tych badań. 

Cena diagnozy obejmuje wydanie opinii wraz z zaleceniami dotyczącymi dalszego postępowania.