Diagnoza w kierunku specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia i dysortografia) lub ryzyka ich wystąpienia

2 x 120 min.
850 zł

Podobnie jak diagnoza przyczyn niepowodzeń edukacyjnych, badanie w kierunku specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksji, dysgrafii i dysortografii) obejmuje przede wszystkim ocenę funkcji percepcyjno-motorycznych i umiejętności szkolnych oraz pełną diagnozę inteligencji. 

W celu zrealizowania diagnozy konieczne jest dostarczenie na pierwsze spotkanie w Poradni opinii nauczyciela/wychowawcy dziecka oraz kilku wybranych zeszytów szkolnych. Zalecane jest także dostarczenie zeszytów/prac pisemnych, dokumentujących udział dziecka w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych lub dydaktyczno-wyrównawczych, jeżeli było objęte tego rodzaju formami wsparcia. 

Jeśli dziecko realizowało wcześniej diagnozy psychologiczno-pedagogiczne, logopedyczne lub specjalistyczne diagnozy lekarskie, niezbędne jest dostarczenie do Poradni opinii z tych badań jeszcze przed pierwszym spotkaniem diagnostycznym. Jeśli u dziecka obecnie lub w przeszłości stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wzroku lub słuchu, w ramach diagnozy konieczne jest przedstawienie zaświadczenia lekarza okulisty lub laryngologa, określającego  aktualny charakter i nasilenie nieprawidłowości w zakresie widzenia i/lub słyszenia.

Cena diagnozy obejmuje wydanie opinii wraz ze szczegółowymi zaleceniami dotyczącymi dalszego postępowania.