Diagnoza logopedyczna/neurologopedyczna

1 x 90 - 120 minut
390 zł

Całościowa diagnoza poziomu rozwoju mowy i komunikacji prowadzona przez neurologopedę bądź logopedę. Spotkanie diagnostyczne z dzieckiem obejmuje wywiad z rodzicem, którego celem jest pomoc w ustaleniu przyczyny nieprawidłowości językowych. W ramach diagnozy oceniane jest zarówno rozumienie, jak i nadawanie mowy. Do dodatkowych celów diagnozy logopedycznej/neurologopedycznej należy ocena sprawności narządów artykulacyjnych dziecka, artykulacji poszczególnych głosek, zasobu słownictwa oraz innych aspektów zarówno komunikacji werbalnej, jak i pozawerbalnej. Ponadto podczas obserwacji specjalista ocenia poziom rozwoju wybranych funkcji poznawczych, związanych z rozwojem językowym dziecka. Badanie przeprowadzane jest przy użyciu testów i prób zadaniowych adekwatnych do wieku pacjenta.