Diagnoza logopedyczna / neurologopedyczna

1 x 120 min.
450 zł

Całościowa diagnoza poziomu rozwoju mowy i komunikacji prowadzona przez neurologopedę lub logopedę z zastosowaniem standaryzowanych narzędzi testowych. W ramach diagnozy oceniane jest zarówno nadawanie mowy, jak i poziom rozumienia języka, zasób słownictwa czynnego i biernego, artykulacja poszczególnych głosek, budowa i sprawność narządów artykulacyjnych, funkcje słuchowe leżące u podstaw nabywania kompetencji językowych, jak również zróżnicowane aspekty zdolności dziecka w zakresie komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Ponadto podczas badania diagnosta ocenia poziom rozwoju wybranych funkcji poznawczych, związanych z rozwojem językowym dziecka. 

Całościowe diagnozy logopedyczne w Poradni “Totoro” przeznaczone są dla dzieci w wieku od pierwszych tygodni życia do 16 r.ż., w tym przede wszystkim dla dzieci z grup ryzyka nieprawidłowości rozwojowych, dzieci z opóźnionym rozwojem mowy i dzieci ze zdiagnozowaną niepełnosprawnością. Kompleksowe badanie logopedyczne może mieć również zastosowanie przesiewowe – zachęcamy do skorzystania z niego w celu kontrolnej oceny rozwoju dziecka w odniesieniu do norm rozwojowych. Wydana na podstawie diagnozy opinia powinna stanowić podstawę planowania oddziaływań terapeutycznych i/lub stymulujących dalszy rozwój dziecka w obszarze mowy i komunikacji.

W celu zrealizowania diagnozy konieczne jest dostarczenie do Poradni przed pierwszym spotkaniem diagnostycznym kwestionariusza wypełnionego wcześniej przez rodzica – kwestionariusz udostępniany jest przez Poradnię “Totoro” na etapie zapisu na badanie. Jeśli dziecko realizowało wcześniej diagnozy  logopedyczne, psychologiczne lub specjalistyczne diagnozy lekarskie, niezbędne jest także dostarczenie do Poradni opinii z tych badań. Zalecane jest również przedstawienie opinii przygotowanej przez nauczyciela-wychowawcę dziecka (jeśli dotyczy).

Cena diagnozy obejmuje wydanie opinii wraz ze szczegółowymi zaleceniami dotyczącymi dalszego postępowania.