Diagnoza poziomu rozwoju emocjonalnego i/lub społecznego dziecka/przyczyn trudności w zachowaniu/przyczyn trudności wychowawczych

2 x 60 min.
550 zł

Ocena poziomu funkcjonowania emocjonalnego i/lub społecznego dziecka w odniesieniu do norm wiekowych. Przydatna przede wszystkim w przypadku zaobserwowania u dziecka trudności w funkcjonowaniu w grupie rówieśniczej w szkole/przedszkolu/żłobku lub problemów w ogólnym funkcjonowaniu emocjonalnym (obniżony nastrój, napady złości, częste zmiany nastroju o nieustalonym podłożu, nieśmiałość, brak pewności siebie, trudności w radzeniu sobie z niepowodzeniami i inne). Diagnoza poziomu rozwoju emocjonalnego i/lub społecznego dziecka znajduje zastosowanie również w ocenie przyczyn trudności dziecka w zachowaniu, trudności adaptacyjnych lub wychowawczych. 

W przypadku dziecka uczęszczającego do przedszkola lub szkoły istotne jest dostarczenie na spotkanie diagnostyczne opinii nauczyciela/wychowawcy dziecka lub pedagoga szkolnego, obejmującej między innymi obserwacje dotyczące funkcjonowania społecznego dziecka. Jeśli dziecko realizowało wcześniej diagnozy fizjoterapeutyczne, psychologiczne, logopedyczne lub specjalistyczne diagnozy lekarskie, niezbędne jest również dostarczenie do Poradni opinii z tych badań. 

Diagnoza poziomu rozwoju emocjonalno-społecznego składa się z dwóch godzinnych spotkań, z których pierwsze przeznaczone jest wyłącznie dla rodzica, natomiast drugie – dla dziecka. W razie stwierdzenia takiej potrzeby za zgodą rodzica diagnosta kontaktuje się również telefonicznie z nauczycielem/wychowawcą dziecka.

Cena diagnozy obejmuje wydanie opinii wraz ze szczegółowymi zaleceniami dotyczącymi dalszego postępowania.