Opinia w sprawie specyficznych trudności w uczeniu się – dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii

W cenie diagnozy

Obszerny dokument wydawany na podstawie psychologiczno-pedagogicznej diagnozy w kierunku specyficznych trudności w uczeniu się – dysleksji, dysgrafii, dysortografii i/lub dyskalkulii, a czasami również w oparciu o wnioski z psychologiczno-pedagogicznej diagnozy przyczyn niepowodzeń edukacyjnych (Podstawa prawna: Art. 127, pkt 11 Ustawy Prawo Oświatowe – Dz.U. 2017 poz. 59). Stanowi jedną z możliwych podstaw do dostosowań wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia w szkole oraz do objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole. Uprawnia do dostosowań warunków zdawania sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych na zasadach określonych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną dla uczniów ze stwierdzonymi specyficznymi trudnościami w nauce.