Terapia psychologiczna dziecka z zaburzeniami w rozwoju

150 zł

Indywidualne zajęcia terapeutyczne z psychologiem, ukierunkowane na rozwój funkcji poznawczych dziecka oraz jego kompetencji emocjonalnych i społecznych. Przeznaczona jest dla dzieci rozwijających się nieharmonijnie, dzieci dotkniętych zaburzeniami w rozwoju lub niepełnosprawnością (w tym m.in.: niepełnosprawność intelektualna, autyzm, Zespół Aspergera, opóźnienie rozwoju psychoruchowego, afazja dziecięca, mutyzm wybiórczy, zaburzenia nastroju, zaburzenia zachowania wynikające z trudności w komunikacji, kryzysów w rodzinie lub innych przyczyn).