Trening umiejętności społecznych (TUS) dla dzieci z trudnościami w rozwoju społeczno-emocjonalnym

90 zł / zajęcia grupowe

Cykliczne spotkania z zakresu treningu umiejętności społecznych (TUS) prowadzone przez psychologa dziecięcego, duet psychologów lub psychologa i pedagoga, w zależności od liczebności grupy. Przeznaczone są zarówno dla dzieci o typowym przebiegu rozwoju, jak również dla dzieci z trudnościami rozwojowymi różnego typu (opóźnienia rozwoju, niedojrzałość społeczna, rozwój nieharmonijny, całościowe zaburzenia rozwoju i inne). Grupy dobierane są z uwzględnieniem wieku dziecka oraz rodzaju trudności, z którymi się ono boryka. Ich liczebność obejmuje od 3 do 8 osób.

Zajęcia ukierunkowane są na rozwijanie kompetencji społecznych i emocjonalnych dziecka, w tym:

  • umiejętności ważnych dla budowania prawidłowych relacji z rówieśnikami (nawiązywanie i podtrzymywanie relacji, współpraca w grupie, rozwiązywanie konfliktów),
  • umiejętności rozpoznawania i wyrażania swoich emocji i potrzeb,
  • kompetencji komunikacyjnych (inicjowanie i podtrzymywanie dialogu, słuchanie innych, wyrażanie własnego zdania, zadawanie pytań, uwzględnianie perspektywy innych osób),
  • umiejętności radzenia sobie ze stresem (radzenie sobie z sytuacją porażki, wytrwałość w działaniu, korzystanie z pomocy innych osób, konstruktywne sposoby rozładowywania napięcia, radzenie sobie z ekspozycją społeczną),
  • samodzielności
  • zachowań asertywnych (odmawianie, przyjmowanie pochwał i krytyki, prośby o pomoc)