Trening umiejętności społecznych (TUS) dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

90 zł / zajęcia grupowe

Zajęcia grupowe, dedykowane dzieciom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, w tym z Zespołem Aspergera. Prowadzone są przez psychologa dziecięcego przy wsparciu drugiego psychologa lub pedagoga specjalnego. Grupy mają charakter zamknięty i dobierane są z uwzględnieniem wieku dziecka oraz stopnia nasilenia trudności, z którymi się ono boryka. Ich liczebność obejmuje zazwyczaj od 2 do 8 osób.

Zajęcia ukierunkowane są na rozwijanie kompetencji społecznych i emocjonalnych dziecka, w tym:

  • rozwijanie kompetencji poznawczych, leżących u podstaw umiejętności społecznych (tzw. teorii umysłu),
  • umiejętności ważnych dla budowania prawidłowych relacji z rówieśnikami (nawiązywanie i podtrzymywanie relacji, współpraca w grupie, rozwiązywanie konfliktów),
  • umiejętności rozpoznawania i wyrażania swoich emocji i potrzeb,
  • kompetencji komunikacyjnych (inicjowanie i podtrzymywanie dialogu, słuchanie innych, wyrażanie własnego zdania, zadawanie pytań, uwzględnianie perspektywy innych osób),
  • umiejętności radzenia sobie ze stresem (radzenie sobie z sytuacją porażki, wytrwałość w działaniu, korzystanie z pomocy innych osób, konstruktywne sposoby rozładowywania napięcia, radzenie sobie z ekspozycją społeczną),
  • samodzielności,
  • zachowań asertywnych (odmawianie, przyjmowanie pochwał i krytyki, prośby o pomoc).