Wczesna interwencja terapeutyczna

150 zł / zajęcia indywidualne, 90zł / zajęcia grupowe

Wczesne interwencja terapeutyczna obejmuje zajęcia terapeutyczne prowadzone przez psychologów, pedagogów specjalnych, logopedów, fizjoterapeutów oraz terapeutów SI – zależnie od indywidualnych potrzeb dziecka i jego rodziny.

W ramach wczesnej interwencji terapeutycznej oferujemy indywidualne i grupowe formy wsparcia dla dzieci od pierwszych miesięcy życia do osiągnięcia przez nie wieku szkolnego. Wczesną interwencją terapeutyczną obejmujemy:

  • dzieci przejawiające zaburzenia w rozwoju (zaburzenia rozwoju poznawczego, w tym m.in. trudności z koncentracją uwagi, pamięcią, spostrzeganiem wzrokowym i słuchowym, trudności z mową i komunikacją, zaburzenia rozwoju ruchowego, zaburzenia zachowania i zaburzenia społeczno-emocjonalne – w tym – agresja, nadmierny lęk, nieśmiałość, mutyzm wybiórczy, zaburzenia przywiązania, trudności z funkcjonowaniem w grupie rówieśniczej),
  • dzieci, u których zdiagnozowano nieharmonijny lub opóźniony rozwój psychoruchowy,
  • dzieci, u których zdiagnozowano niepełnosprawność (niepełnosprawność ruchowa, w tym afazja motoryczna, niepełnosprawność intelektualna, autyzm lub Zespół Aspergera, zespoły genetyczne, choroby przewlekłe i inne),
  • dzieci oraz dzieci z grup ryzyka, które ze względu na obciążenia okołoporodowe, chorobowe, genetyczne lub środowiskowe, zagrożone są wystąpieniem nieprawidłowości w rozwoju.