Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci doświadczających trudności w uczeniu się oraz dzieci z niepowodzeniami edukacyjnymi

150 zł

Indywidualna terapia pedagogiczna dla dzieci od 6 do 16 r.ż., ukierunkowana na usprawnianie funkcji wzrokowo-przestrzennych i słuchowo-językowych oraz rozwijanie umiejętności, niezbędnych do efektywnej nauki w szkole. Przeznaczona przede wszystkim dla uczniów dotkniętych lub zagrożonych specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia), dzieci o obniżonym potencjale poznawczym i/lub uczniów doświadczających niepowodzeń w nauce szkolnej. Terapia powinna zostać poprzedzona pełną diagnozą przyczyn niepowodzeń edukacyjnych dziecka.